WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:24:pm 23/11/11 Đăng ngày “November 23rd, 2011”

New7Wonders bị tố vòi hàng triệu USD

New7Wonders bị tố vòi hàng triệu USD

Trong 4 năm qua, tổ chức này có thể đã kiếm nhiều triệu đô la qua bình chọn bằng tin nhắn.

05:24:pm 23/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ trở lại châu Á

Mỹ trở lại châu Á

Tuần lễ vừa qua, dư luận tại Úc lại sôi động vì chuyến viếng thăm hai ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là chuyến viếng thăm Úc đầu tiên của Obama kể từ ngày nhậm chức. Trước, ông đã dự định sang Úc hai lần nhưng cả hai, cuối cùng, bị hủy bỏ [...]

04:23:pm 23/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kỷ niệm 20 năm Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của LHQ

Kỷ niệm 20 năm Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của LHQ

Ngày 14-11-2011 tại Paris, cuộc họp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của LHQ (United Nations Working Group on Arbitrary Detention – UNWGAD) đã được tiến hành trọng thể và thiết thực. Theo Nghị quyết số 15/18 ngày 30-9-2010 của Hội đồng Nhân quyền [...]

02:09:pm 23/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Kỷ niệm một năm ngày Huỳnh Kim Khánh ra đi (10.8.1966 – 23.11.2010)

Kỷ niệm một năm ngày Huỳnh Kim Khánh ra đi (10.8.1966 – 23.11.2010)

01:14:am 23/11/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Léon Tolstoi, cuộc đời và sự nghiệp văn chương

Léon Tolstoi, cuộc đời và sự nghiệp văn chương

Sự nghiệp văn chương của Léon Tolstoi quá lớn, tác phẩm của ông vĩ đại nên công việc nghiên cứu về nhà văn hào này đòi hỏi nhiều thời gian.

12:00:am 23/11/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »