WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Thác Bản Giốc”

  1. lê ngọc hân (dì tư bánh bèo) says:

    hão lớ ! cứ làm bộ ký mười mấy chữ dzàng khè và mấy cái hão hão là thác, sông, hồ hay biển của nước nào cũng đều là ao nhà của ta, muốn tắm ở đâu cứ tuột quần ra là tắm. Hão ló !

Phản hồi