WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

HS-TS-VN

HS-TS-VN

2 Phản hồi cho “HS-TS-VN”

 1. Trúc Bạch says:

  He he he …

  Bác Mao nào ở đâu xa ?
  Bác Hồ phía dưới, trên là bác Mao
  Bác Mao bước thấp bước cao
  Bước nhằm đống kít định vào rửa chân
  Nhưng vì vội bước ra sân
  Nên bác Hồ lãnh nguyên một đống phân….
  ….dưới giầy ….

 2. Võ thị Hồng Nga says:

  DẠ ! ANH CỨ BƯỚC CHÂN NỮA ĐI Ạ, EM CHỊU ĐƯỢC MÀ…

Phản hồi