WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Cafe cộng gây ồn cho Ba Đình làm bác mất ngủ”

  1. NHAN DAN says:

    Bác đang bị cùm lâu năm trong nhà đá Ba-Đình, thèm một hớp cà phê này lắm….. lắm…

  2. CHÁU NGOAN BÁC HỒ says:

    Đề nghị nhà nước ta dành cốc cà-phê này đem vào lăng thờ Bác .

Phản hồi