WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tổng hợp các video biểu tình chống Trung Quốc từ các tỉnh thành Việt Nam 14-5-14”

 1. TTT says:

  Việt Cộng chuyên môn xách động quần chúng biểu tình thời Việt Nam Cộng Hòa và khi có biểu tình thì chúng lại nói là “Nhân Dân nổi dậy” ! Bây giờ thì NHÂN DÂN NỔI DẬY thật rồi, bọn Việt Cộng cõng rắn Tàu Cộng về cắn gà nhà đã đến giờ phải đền tội!!!!

  Vùng lên Nhân Dân Việt Nam oán hờn ( Cộng Sản)!!!!

 2. Cu Tý says:

  BƯỚC TUẦN HÀNH.

  1.
  Bước Tuần Hành Bắc Nam ngạo nghễ,
  Cả trong ngoài dụng kế Liên Hoàn.
  Chung lòng xua đuổi Giàn Khoan,
  Bá quyền bành trướng hung tàn kéo sang.
  Nam chí Bắc hô vang họp sức,
  Khắp toàn cầu nô nức cờ vun.
  Mê Linh giục trống bập bùng,
  CỜ LAU vẫy gọi họp tung trong ngoài.

  2.
  Bước Tuần Hành cờ bay trống thúc,
  Rút Giàn Khoan là lúc Tạm Dừng.
  Hoàng Trường lệ hận không ngưng,
  Biển Đông nổi sóng lẫy lừng nay mai.
  Hỡi Rồng Tiên chung vai gánh vác,
  Bows Lạc Hồng Sát Đát vọng vang.
  Thề gìn đất nước Hồng Bàng,
  Hùng Vương vĩ nghiệp an khang vẹn toàn.

  3.
  Bước Tuần Hành phá tan bành trướng,
  Chí hiên ngang ngăn hướng bá quyền.
  Đồng lòng họp sức Rồng Tiên,
  Cành Nạm Chim Việt khí thiêng Lạc Hồng.
  Đuôi Cá Nóc quyết không lùi bước,
  Phải di vời bằng được mới thôi.
  Hoàng Trường ngóng đợi ai ôi,
  Biển Đông nổi sóng đứng ngồi khó yên.

  4.
  Bước Tuần Hành nguyện nguyền nung chí,
  Kéo thẳng cung tựu khí hồn thiêng.
  Cam thân Câu Tiển nghiệp duyên,
  Tây Thi phận liễu ưu phiền vong gia.
  Nay cơ sự trên đà Chuyển Hoá,
  Khắp trong ngoài KẺ LẠ chực hờ.
  Đông Phong cuộn cuốn bó tơ,
  NHẤT NHUNG ĐẠI ĐỊNH một giờ là xong.

  TRUY PHONG QUÁ HẢI chung lòng !!!

Phản hồi