WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Coi chừng ném chuột vỡ bình”

  1. nguenha says:

    Trọng-lú trong kế sách chống tham nhủng đả viện dẩn câu nói HCM (khi còn ở trong hang Pac-bó):’ Ném chuột tránh vở bình”. Những câu nói có tính cách dân-gian ; “ném chuột tránh Vở bình- Vuốt mặt
    trừa mủi,hoặc cha dại có chú khôn…đã hình thành trong văn hóa bình dân VN từ lâu.” Những câu nầy có giá trị trong giao tiếp,xủ thế…chứ hoàn toàn không có giá trị trong “luật chơi” Dân chủ ! Trong xả hôi
    pháp trị mọi công dân đều bình đẳng trước Pháp luật. Không ai là “Chuột,”không ai là “Bình” cả .Người Dân và chính quyền có hợp đồng hẳn hoi. Hợp đồng đó là Lá phiếu. Người cầm quyền không thực hiện đúng hợp đồng với Dân ,thì luật pháp phân xử ,có thế thôi. HCM lập ra một hệ thong nhà nước “chuột” và “Bình”, “Bác” với “cháu”… nói cho cùng ,đó là hệ thong phản-dân-chủ,phản-tiến-bộ,cực kỳ phản động !!Trị Dân theo kiểu gia tôc !!

Phản hồi