WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Chúng ta hết biết”

  1. Choi Song Djong says:

    Khi gã ĐM theo chân Boác xuống tầng thứ 18 địa ngục,em đặt cọc bác 3 Bui vẽ cho em tấm họa đền thờ đồ tể Lê Đức Thọ nằm bên cạnh đền thờ Thần Hoạn.
    Bác vẽ cho sinh động nhé,em trả cát sê cao, nhớ đấy

Phản hồi