WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Chúng tôi muốn biết”

  1. Saigon says:

    Biết để làm gì.!!!Biết rồi mà không có hành-động đi theo thì biết để làm gì.Vô ích,làm chuyện ruồi bu.Đã 40 năm qua,người Việt đã nói nhiều rồi ….nhưng người Việt đâu có làm được việc gì đâu,!!! Tốt hơn sống trong cơ cầu và bóng tối.

Phản hồi