WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:49:pm 24/09/14 Đăng ngày “September 24th, 2014”

Tại sao lại diệt ISIS ở Syria ngay lúc này?

Tại sao lại diệt ISIS ở Syria ngay lúc này?

  Từ tối thứ Ba 22 tháng 9. 2014, mọi chú ý của thế giới đều được dành cho tin Hoa Kỳ và một số quốc gia Ả Rập mở cuộc không kích đầu tiên nhắm vào các cứ điểm của khủng bố Hồi Giáo ISIS ngay trên lãnh thổ Syria. Mặc dù đây là [...]

04:49:pm 24/09/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí để lấy lòng Việt Nam

Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí để lấy lòng Việt Nam

Bộ Ngoại giao từ chối không cho biết việc Việt Nam có chính thức gửi một “thư yêu cầu” mua máy bay hay không.

04:33:pm 24/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »