WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:32:pm 10/09/14 Đăng ngày “September 10th, 2014”

Đêm Trung thu, “đốt” Đèn Cù

Đêm Trung thu, “đốt” Đèn Cù

Một tác phẩm, bất kể thể loại gì, có khen có chê là chuyện bình thường. Việc khen ngợi, đánh giá cao Đèn Cù, nhiều người đã làm rồi, nếu góp thêm một tiếng nói ca ngợi cũng là thừa.

04:32:pm 10/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào [2]

Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào [2]

Sự loại trừ ông Trần Đức Thảo của ông Hồ rõ ràng đến như thế mà xem ra ông Thảo vẫn không nhận ra.

04:28:pm 10/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lê Thọ Bình: “Về người bị bắn thí điểm trong CCRĐ”

Lê Thọ Bình: “Về người bị bắn thí điểm trong CCRĐ”

Trong cuộc CCRĐ còn nhiều người bị bắn oan, nhà tan cửa nát, con cháu cũng long đong, lận đận, cơ cực thậm chí còn hơn cả gia đình bà Nguyễn Thị Năm và cho đến nay họ vẫn chưa được viết một dòng nào về số phận của họ

03:57:pm 10/09/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »