WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:30:pm 12/09/14 Đăng ngày “September 12th, 2014”

Đòn xâm lược bẩn của Trung cộng

Đòn xâm lược bẩn của Trung cộng

Vài dòng tiểu sử của GS. Vũ Cao Đàm: Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hữu nghị cao cả với đất nước quê hương của Đức Tổ họ Vũ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đức Tổ khai sinh ra dòng họ Vũ của tôi là [...]

07:30:pm 12/09/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đèn Cù, cù đúng vào vùng kín nhạy cảm nhất của chế độ cộng sản Việt Nam

Đèn Cù, cù đúng vào vùng kín nhạy cảm nhất của chế độ cộng sản Việt Nam

Bỗng dưng tôi nhận được Đèn Cù qua email, bản Final.pdf, tuy có vài chỗ còn highlight màu vàng. Vừa vào truyện đã gặp ngay một số phương ngữ, với cả tiếng lóng của thời đó và đôi chỗ hình như viết mà không muốn diễn đạt theo lối văn bình thường, nên bị lúng [...]

07:03:pm 12/09/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mặt trái của một bức tranh thêu

Mặt trái của một bức tranh thêu

Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được… Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc…

12:47:am 12/09/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bộ Giáo dục & Đào tạo bắt học sinh tiểu học đấu tố nhau

Bộ Giáo dục & Đào tạo bắt học sinh tiểu học đấu tố nhau

Một qui định “nhỏ” của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo (GD & ĐT) sẽ ảnh hưởng xấu lâu dài và sâu rộng tới nhân quyền, và văn hóa của toàn thể xã hội.

12:01:am 12/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »