WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 22/09/14 Đăng ngày “September 22nd, 2014”

Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ ông Lê Duẩn) về tướng Giáp

Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ ông Lê Duẩn) về tướng Giáp

Vợ hai của cố tổng bí thư Lê Duẩn, bà Nguyễn Thị Vân mới đây đã có đơn thư tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp là ‘hèn nhát’ và ‘làm gián điệp’ cho nước ngoài.

04:43:pm 22/09/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »