WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 09/09/14 Đăng ngày “September 9th, 2014”

Lê Quốc Tuấn: Đọc “Đèn Cù”

Lê Quốc Tuấn: Đọc “Đèn Cù”

Mùa trung thu năm nay đọc Đèn Cù xong, xem đèn cù con trẻ rước thấy thật khác. Cùng với các tác phẩm nghiên cứu của những học giả nước ngoài. lâu nay, không it các tác phẩm hồi ký, tự sự, tiểu luận, văn học được viết nên từ những nhà văn, nhà báo, [...]

03:02:pm 09/09/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chúng tôi muốn biết

Chúng tôi muốn biết

12:00:pm 09/09/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »