WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:am 01/07/08 Đăng ngày “July 1st, 2008”

Hoà giải hoà hợp (?!)

Hoà giải hoà hợp (?!)

“…không phải tán thành hoà giải hoà hợp mà chính là dị ứng, chống hoà giải hoà hợp mới rơi vào bẫy của những người cộng sản, tự làm cho mình yếu đi…” Đọc tựa đề trên đây, chắc sẽ có bạn đọc hải ngoại chép miệng: Lại hoà giải hoà hợp! Lại nghị quyết [...]

03:32:am 01/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »