WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:53:am 11/07/08 Đăng ngày “July 11th, 2008”

Tòa lãnh sự Hoa Kỳ gặp nhóm thân hữu Đà Lạt

Tòa lãnh sự Hoa Kỳ gặp nhóm thân hữu Đà Lạt

Ngày 9-5-2008 (ngày chiến thắng Phát xít), ông Kenneth J.Fairfax, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cùng một chuyên viên phòng Kinh tế/Chính trị đã từ Sài gòn lên Đà Lạt thăm các cây bút dân chủ Đà Lạt. Các ông Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh đã tiếp khách. Ông Hà [...]

09:53:am 11/07/08 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »