WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:03:pm 17/07/08 Đăng ngày “July 17th, 2008”

Nghị quyết TW 7: Kiên trì công thức giáo điều

Nghị quyết TW 7: Kiên trì công thức giáo điều

Hội nghị ban chấp hành trung ương 7 khóa X đảng CS đã bế mạc chiều 17-7-2008 sau 9 ngày làm việc ” đã thành công tốt đẹp ”, như bản thông cáo ghi rõ, y như các bản thông cáo cũ, thành công thức cho mỗi cuộc họp. Hội nghị thông qua 3 bản [...]

04:03:pm 17/07/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »