WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 22/07/13 Đăng ngày “July 22nd, 2013”

Cuộc gặp Obama- Sang và vấn đề nhân quyền VN

Cuộc gặp Obama- Sang và vấn đề nhân quyền VN

Chính tiền lệ Miến Điện phải cho Hà Nội thấy là mở rộng không gian dân chủ, tự do ở Việt Nam có những lợi ích cụ thể và trông thấy được trong “quan hệ đối tác chiến lược” với Mỹ.

04:13:pm 22/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường phản kháng bắc xâm

Con đường phản kháng bắc xâm

Hoạ Bắc xâm trên quê hương Việt Nam hiện nay là thanh âm, từng ngày một, vang vang trong tâm thức mỗi chúng ta, thôi thúc chúng ta phải lên tiếng đòi công lý: Bởi lẽ khi kẻ cướp cưỡng chiếm ngôi nhà của ta, nếu ta không phản kháng quyết liệt, thái độ thụ động của ta sẽ bị công lý và công luận thế giới ghi nhận hoặc ta không phải là chủ ngôi nhà, hoặc là ta đã từ bỏ quyền sở hữu chủ trên căn nhà của ta.

10:26:am 22/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xã Hội Dân Sự còn là Niềm Tin và Lòng Tự Trọng

Xã Hội Dân Sự còn là Niềm Tin và Lòng Tự Trọng

Chiều hướng tiến bộ chung trên thế giới ngày nay là người ta đề cao sự tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ nhân quyền – và đặc biệt là chủ trương sử dụng đường lối bất bạo động (non – violence) trong việc giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong xã hội.

09:42:am 22/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát triển kinh tế như những canh bạc!

Phát triển kinh tế như những canh bạc!

Tất cả những tài sản bất minh không phải do chính công sức của cá nhân bỏ ra đã tạo nên một tầng lớp giàu có đột biến trong xã hội, tạo nên sự khác biệt và hố sâu ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng xa thẳm

12:00:am 22/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »