WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:58:pm 26/07/13 Đăng ngày “July 26th, 2013”

Mẹ con bà Dương Thị Tân tới bộ Công An kêu cứu

Mẹ con bà Dương Thị Tân tới bộ Công An kêu cứu

Mẹ con bà Tân đi tới đâu, hàng chục công an, dân phòng và “quần chúng tự phát” bám theo tới đó.

03:58:pm 26/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đi Mỹ về… tay không

Đi Mỹ về… tay không

  Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin… và cũng được Tổng-thống Obama cho gặp hôm thứ Năm 25/7/2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính-cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở. Theo kịch-bản cũ đã được dự-tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 [...]

10:24:am 26/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tranh đấu từ bức xúc cá nhân, tại sao không?

Tranh đấu từ bức xúc cá nhân, tại sao không?

Điều quan trọng không phải là điểm bắt đầu của mỗi người mà là điểm kết thúc của người đó.

09:53:am 26/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Obama nói gì sau khi gặp Chủ tịch Sang?

Obama nói gì sau khi gặp Chủ tịch Sang?

Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp.

02:10:am 26/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Có hai cách để cứu anh Điếu Cày

Có hai cách để cứu anh Điếu Cày

Mong rằng anh Điếu Cày sẽ vượt qua được thời khắc nguy hiểm này và nhất là người thân của anh hãy tìm con đường cho anh tồn tại để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chân chính của mình!

12:00:am 26/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »