WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:pm 14/07/13 Đăng ngày “July 14th, 2013”

Ba Lan: Bóng đá cộng đồng khai mạc đầy kịch tính

Ba Lan: Bóng đá cộng đồng khai mạc đầy kịch tính

Hiệp 2, xảy ra một sự cố chưa từng có trong 16 năm bóng đá cộng đồng. Cầu thủ Michał của Sinh Viên không giữ được bình tĩnh, đã đánh trọng tài.

03:35:pm 14/07/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trương Tấn Sang làm gì ở Mỹ?

Trương Tấn Sang làm gì ở Mỹ?

Nhân quyền là nhạy cảm và cần thiết, nhưng không phải là vấn đề trọng tâm.

02:03:pm 14/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Sứ quán Việt Nam cũng cần cộng tác với tôi”

“Sứ quán Việt Nam cũng cần cộng tác với tôi”

Đại diện của Văn Lang được chọn không phải là do thuộc hạng anh hùng hảo hán, đó gần như là lựa chọn duy nhất.

04:16:am 14/07/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảo chính ở Ai Cập

Đảo chính ở Ai Cập

  Sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak bị cuộc cách mạng Hoa lài lật đổ năm 2011, người dân Ai cập kỳ vọng một chế độ Dân chủ sẽ hình thành tại quốc gia Ả rập này để mọi người thuộc mọi thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo [...]

03:46:am 14/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phòng làm việc của blogger An Nam đô hộ phủ

Phòng làm việc của blogger An Nam đô hộ phủ

02:38:am 14/07/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »