WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:26:pm 29/07/13 Đăng ngày “July 29th, 2013”

Vì sao không dính?

Vì sao không dính?

Gần đây, để tưởng nhớ công ơn của các vị Bộ trưởng trong công cuộc xây dựng đất nước, người ta phát hành một bộ tem các vị Bộ trưởng đương nhiệm. Một thời gian sau mọi người than phiền là tem in hình Bộ trưởng Bộ Y tế không hiểu sao không dính. Một [...]

12:26:pm 29/07/13 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Tại sao chúng ta không có lãnh đạo?

Tại sao chúng ta không có lãnh đạo?

Lãnh đạo giỏi không nhất thiết phải tài giỏi hơn người về mọi phương diện, mà phải làm sao để những người tài giỏi hơn mình sẵn sàng cộng tác hầu cùng đạt đến mục tiêu chung. Điều mà người lãnh đạo có thể làm được trong khi những người tài giỏi kia không làm được, đó là liên kết các cá nhân hay các nhóm người khác biệt nhau lại thành một tổ chức, đồng thời thống nhất được những đường lối vốn rất đa dạng của những nhóm ấy thành một đường lối duy nhất. Người lãnh đạo giỏi dùng sự khôn khéo, tế nhị, mềm dẻo để thống nhất hơn là dùng những biện pháp mạnh. Cưỡng chế chỉ được sử dụng một cách hạn chế và bất đắc dĩ trong những trường hợp “chẳng đặng đừng” mà thôi.

09:44:am 29/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư gửi quý vị trí thức yêu nước

Thư gửi quý vị trí thức yêu nước

Thời cơ chỉ đến và đi trong khoảnh khắc. Biết nắm được thời cơ sẽ chuyển từ yếu sang mạnh, từ thất bại đến thành công.

03:01:am 29/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tôi ăn 80%

Tôi ăn 80%

Cơ thể con người mạnh khỏe nhờ hệ thống năng lượng trong người điều hòa và cân bằng. Khi sự quân bình này mất thì lập tức con người ta ngã bệnh.

12:00:am 29/07/13 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »