WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:pm 10/09/15 Đăng ngày “September 10th, 2015”

Tản mạn về Cách mạng tháng 8

Tản mạn về Cách mạng tháng 8

Bẩy mươi năm đi qua, một chặng đường chưa dài so với lịch sử, nhưng nó lại rất dài so với một đời người. Kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, đề tài này vẫn đang là thời sự cho những ai có quan tâm đến hiện tình đất [...]

04:18:pm 10/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »