WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:41:pm 16/09/15 Đăng ngày “September 16th, 2015”

Trước giờ tranh luận của đảng Cộng Hòa: Làm thế nào để hạ Donald Trump?

Trước giờ tranh luận của đảng Cộng Hòa: Làm thế nào để hạ Donald Trump?

Trận chiến chính trị dẫn về Tòa Bạch Ốc của 16 ứng cử viên Cộng Hòa chắc chắn sẽ sôi nổi hơn ở cuộc tranh luận truyền hình diễn ra tối nay, thứ Tư (15 tháng Chín 2015) tại California, bằng chứng là những dấu hiệu cho thấy mọi người đều sẵn sàng sử dụng [...]

04:41:pm 16/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường từ dân sinh tới dân chủ

Con đường từ dân sinh tới dân chủ

Từ những đòi hỏi dân sinh dần dần sẽ dẫn đến nhu cầu thay đổi môi trường chính trị.

11:11:am 16/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »