WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:35:pm 03/09/15 Đăng ngày “September 3rd, 2015”

Mai Tú Ân: Ngày Độc Lập 2/9/1945…

Mai Tú Ân: Ngày Độc Lập 2/9/1945…

Chỉ một vài thập niên ngắn ngủi sau ngày Lễ Độc Lập đó, đất nước xảy ra chiến tranh liên miên, hàng triệu người chết, đất nước tan nát, loạn lạc. lòng người ly tán, hơn hẳn tất cả thời kỳ lịch sử trước ngày Lễ Độc Lập 2/9/1945 này cộng lại.

04:35:pm 03/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Một cuộc cách mạng bất bạo động cho VN

Một cuộc cách mạng bất bạo động cho VN

    Trong trả lời phỏng vấn của BBC ngày 26/8 vừa qua, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS, đã tự giải thể) ở Việt Nam, thừa nhận 70 năm sau khi Việt Nam giành được độc lập “những mục tiêu dân giàu nước mạnh, [...]

04:30:pm 03/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »