WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:00:pm 20/09/15 Đăng ngày “September 20th, 2015”

Mặt trái Hội Từ thiện lớn

Mặt trái Hội Từ thiện lớn

Ai cũng biết mọi hoạt động từ thiện đều phải thông qua sự kiểm soát của Mặt trận Tổ Quốc, tức đảng cộng sản . Người làm từ thiện không có quyền giúp trực tiếp .

03:00:pm 20/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc gặp gỡ Tập Cận Bình và Obama

Cuộc gặp gỡ Tập Cận Bình và Obama

Chiến tranh giữa TC và VN: nhiều người cho rằng cũng sẽ khó xẩy ra, vì giữa VN và TC có nhiều liên hệ qua 4 tốt và 16 chữ vàng,

02:47:pm 20/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

Luật báo chí phức tạp và nhạy cảm

12:40:pm 20/09/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »