WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:pm 27/10/16 Đăng ngày “October 27th, 2016”

Cái giá phải trả

Cái giá phải trả

Dù trước đây đã có linh cảm, nhưng tôi vẫn lặng người, và không thể tin, ở cái tuổi sáu mươi Phạm Văn chết một cách đơn giản, như vậy.

04:48:pm 27/10/16 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chừng nào các bà mới thoát nạn các ông?

Chừng nào các bà mới thoát nạn các ông?

Ông Philippe Brenot, Bác sĩ tâm thần, giải thích hai giới nam/nữ không bao giờ hiểu nhau…

04:27:pm 27/10/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao Bob Dylan im lặng trước Nobel?

Tại sao Bob Dylan im lặng trước Nobel?

Thực ra thì giải Nobel cũng là một ví dụ điển hình về sự mất tin tưởng:

03:52:pm 27/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »