WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa

Sài Gòn xưa, ảnh minh họa (Tuổi Trẻ)

Sài Gòn xưa, ảnh minh họa (Tuổi Trẻ)

Nền Cộng Hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975, nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bản Hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời ngày 26-10-1956 xin được ôn lại các giá trị có thể học hỏi từ tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa.

Hiến Pháp 1956

Ngày 26/10/1955 Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức thông báo kết quả Trưng cầu Dân Ý truất phế Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng hòa, với Hiến ước Tạm thời làm cơ sở pháp lý điều hành quốc gia.

Tháng 3/1956 một Quốc hội Lập hiến với 123 dân biểu được bầu. Đến tháng 7-1956 Quốc Hội bỏ phiếu thông qua bản Hiến Pháp. Ngày 26/10/1956 Hiến Pháp được Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm ban hành.

Tinh thần lập hiến và dân chủ chưa đủ

Chiếu điều 95 và 96 của bản Hiến pháp 1956, Quốc Hội Lập Hiến tự động trở thành Quốc Hội Lập Pháp và Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa.

Lẽ ra hai điều này không nên có vì đã mâu thuẫn với Điều 2 là điều căn bản nhất của thể chế Cộng Hòa: “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác Quốc Hội Lập Hiến đã tước quyền người dân bầu chọn một Quốc Hội Lập Pháp và một Tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Điều 3 “Tổng thống lãnh đạo Quốc dân” mang xu hướng suy tôn chức danh Tổng thống. Điều 89 Không thể sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều 1, 2, 3, 4, và điều này (89) của Hiến pháp.”, Nghĩa là Điều 3 được đặt ngang hàng và được bảo vệ tuyệt đối như Điều 2 “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác quyền lực tuyệt đối đã được Hiến Pháp trao cho Tổng Thống do đó quyền dân chủ đã bị giới hạn trong Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hòa.

Trong khi miền Nam đang bị cộng sản đe dọa lẽ ra vai trò của các đảng chính trị và của địa phương phải được đặt hàng đầu, Hiến pháp 1956 lại chỉ tập trung vào Trung ương không hề đề cập đến địa phương, thành phố, tỉnh, xã, thị xã… cũng không đề cập đến vai trò các đảng chính trị.

Thiên thứ 9, quy định việc sửa đổi Hiến pháp, với nhiều bước chặt chẽ. Chương này chỉ thuận lợi cho những chính trị gia đã tham gia guồng máy công quyền, nhưng lại giới hạn cơ hội của dân và của thành phần cấp tiến muốn thay đổi đất nước thông qua việc sửa đổi Hiến Pháp.

Tam Quyền Phân Nhiệm

Vai trò và nhiệm vụ của Tổng Thống, của Quốc Hội và của Thẩm phán được nêu rõ trong các Thiên (Chương) ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp 1956.

Thiên thứ sáu dành cho Đặc biệt Pháp viện là một tòa án đặc biệt có thẩm quyền xét xử Tổng thống, Phó Tổng thống, Chánh án Tòa Phá án, và Chủ tịch Viện Bảo Hiến, trong trường hợp can tội phản quốc và các trọng tội.
Thiên thứ bảy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia do Phó Tổng thống là Chủ tịch có nhiệm vụ trình bày sáng kiến và phát biểu ý kiến về các dự thảo, dự án kinh tế.

Thiên thứ tám về Viện Bảo Hiến nhằm phán quyết về tánh cách hợp hiến của các đạo luật, sắc luật, và quy tắc hành chánh.

Kinh Tế Tự Do

Chương hai nêu rõ việc Quốc gia (chính phủ) công nhận và bảo đảm tất cả các quyền tự do cá nhân.

Đặc biệt Điều 20: “Quốc gia công nhận và bảo đảm quyền tư hữu.” Cùng với việc khuyếch trương kinh tế tự do, chiếu theo điều 20 này chính phủ đã có những chính sách vô cùng tích cực.

Lấy thí dụ, chính phủ quy định các loại xe chuyên chở công cộng như xe taxi, xe lam, xe xích lô… cho nhập cảng xe mới và đem bán trả góp cho tài xế. Các loại xe này nhanh chóng trở thành những phương tiện di chuyển thông dụng nhất tại miền Nam.

Chương trình Người cày có ruộng, chính phủ mua lại ruộng đất của điền chủ đem bán lại cho tá điền qua phương cách trả góp.

Ngoài một số hoạt động công ích xã hội, như điện, nước, hàng không,… sinh hoạt kinh tế hoàn toàn tự do. Chính phủ không cạnh tranh với tư nhân. Chính phủ chỉ giữ vai trò khuyết trương kinh tế và bảo đảm tư nhân cạnh tranh một cách công bằng và hợp pháp.

Ngay trong giáo dục Chương trình tư thục được chính phủ khuyến khích và nâng đỡ. Nhờ đó chia sẻ gánh nặng với chính phủ và đã đào tạo nhiều thế hệ thanh niên sẵn sàng đóng góp cho quốc gia dân tộc.

Chính phủ còn cho thành lập các khu kỹ nghệ như Thủ Đức, An Hòa, Nông Sơn, … nhiều nhà máy được xây dựng như nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy thủy điện Đa Nhim, nhà máy vải sợi Vinatexco Đà Nẵng, Vimytex Sài Gòn, Nhà máy thủy tinh, mỏ than Nông Sơn…

Các quốc gia khác sau khi giành được độc lập đều có khuynh hướng bảo vệ thị trường, chính phủ trực tiếp làm kinh tế, quốc hữu hóa công xưởng, đề ra các chính sách bảo vệ thị trường.

Trong khi miền Nam lại theo kinh tế tự do nên kinh tế và kỹ nghệ đã phát triển nhanh hơn các quốc gia trong vùng.

Hòa giải tranh chấp lao công

Thiên thứ bẩy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia mà hội viên gồm các nghiệp đoàn và các ngành hoạt động kinh tế, các tổ chức hoạt động xã hội liên hệ với kinh tế và các nhà kinh tế học.

Chính phủ cũng đề ra chính sách dung hòa quyền lợi giữa chủ và thợ, giảm thiểu các tranh chấp lao công, khiến cho xã hội hài hòa cùng nhau phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đây là một điểm son của của xã hội miền Nam, nhờ đó cộng sản không thể lợi dụng biến các cuộc biểu tình đình công đòi hỏi quyền lợi của giới thợ thuyền thành những cuộc biểu tình chính trị.

Tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc

Trong lời mở đầu Hiến Pháp nêu rõ: “…dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.”

Nhìn chung Hiến Pháp 1956 xây dựng trên tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc, tinh thần này được tiếp tục duy trì trong Hiến Pháp 1967.

Hiến Pháp 1967

Sau đảo chánh 1-11-1963, miền Nam bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Các chính phủ quân sự và dân sự liên tiếp được thành lập. Để có cơ sở pháp lý mỗi chính phủ đã ban hành Hiến Chương riêng.

Mãi đến tháng 9/1966, một Quốc Hội Lập Hiến gồm 117 Dân biểu được bầu ra. Một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp được thành lập rút ưu khuyết điểm Hiến Pháp 1956, nghiên cứu và tham vấn nhiều bản Hiến pháp các quốc gia khác, đặc biệt là Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiến Pháp 1967 tam quyền phân lập, dân chủ và phân quyền

Ngày 01/04/1967 Hiến Pháp 1967 được công bố theo đó nguyên tắc kiểm soát và đối trọng giữa các nhánh quyền lực được triệt để tuân thủ.

Lập pháp gồm lưỡng viện, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập. Vai trò và nhiệm vụ của lập pháp, của hành pháp và của tư pháp được nêu rõ trong các Chương ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp.

Để tránh nguy cơ độc tài, Hiến pháp 1967 đặt ra chế độ Tổng thống với Lưỡng viện Quốc Hội và với chức vụ Thủ Tướng nhằm chia sẻ trách nhiệm và quyền hành của Tổng thống.

Đặc biệt, Chương 5 Điều 70 nêu rõ: “Nguyên tắc địa phương phân quyền được công nhận cho các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân như: xã, tỉnh, thị xã và thủ đô.” Các Điều 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75 và 114 tạo cơ sở pháp lý cho các chính quyền địa phương.

Chương 6 về vai trò và nhiệm vụ của các Định Chế Đặc Biệt bao gồm Đặc Biệt Pháp Viện, Giám Sát Viện, Hội Đồng Quân Lực, Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục, Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội, Hội Đồng các Sắc Tộc.

Vai trò chống tham nhũng của Giám Sát Viện được nêu rõ: “Thanh tra, kiểm soát và điều tra nhân viên các cơ quan công quyền và tư nhân đồng phạm hay tòng phạm về mọi hành vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi quốc gia.”

Chính Đảng và Đối Lập

Chương 7 về Chính Đảng và Đối Lập, nền Đệ Nhị Cộng Hòa khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng đối lập như sau:

Điều 99

1- Quốc Gia công nhận chánh đảng giữ vai trò thiết yếu trong chế độ dân chủ.

2- Chánh đảng được tự do thành lập và hoạt động theo các thể thức và điều kiện luật định.

Điều 100 – Quốc Gia khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng.

Điều 101 – Quốc Gia công nhận sự định chế hóa đối lập chính trị.

Điều 102- Một đạo luật sẽ ấn định quy chế chánh đảng và đối lập chính trị.

Sinh hoạt chính trị ở miền Nam cho đến 30-4-1975 đã chiụ nhiều ảnh hưởng chủ trương lưỡng đảng đối lập, các đảng Khối hay chính trị gia đã hình thành những liên kết đối lập về đường lối và chánh sách quốc gia.

Thêm vào đó để tránh tình trạng Quân Đội cấu kết với các đảng phái chính trị làm đảo chánh, Chương 2, Điều 23 cấm “Quân nhân tại ngũ không được sinh hoạt đảng phái”.

Hữu sản hóa nhân dân

Điểm mạnh nhất của mô hình Đệ Nhất Cộng Hòa là phát triển kinh tế tự do, điểm mạnh này đã được tiếp tục trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Về Công Nghiệp, Khu Kỷ Nghệ Biên Hòa là một thành tựu phát triển vào bậc nhất trong vùng Đông Nam Á. Mặc dù chiến tranh kinh tế và kỹ nghệ miền Nam vượt hẳn các quốc gia trong vùng.

Điểm đặc biệt của Hiến Pháp 1967 Điều 19 phần 2 “Quốc Gia chủ trương hữu sản hóa nhân dân” và Điều 22 “Quốc Gia chủ trương nâng cao đời sống nông dân và đặc biệt giúp đỡ nông dân có ruộng đất canh tác.” Sự thành công của chánh sách Người Cày Có Ruộng và Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp chính là nhờ các điều khoản nói trên.

Hiến pháp nhân bản, khai phóng và dân tộc

Thừa kế tinh thần Đệ Nhất Cộng Hòa, Hiến pháp 1967 lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm quốc sách. Điều 11 ghi rất rõ “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản.”
Điều 2 phần 2 nêu rõ tinh thần cộng hòa “Quốc Gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến bộ chung của dân tộc.”

Các điểm nổi bật

Nhìn chung Hiến pháp 1967 vừa ngắn gọn, rõ ràng, vừa nêu rõ chính phủ phải bảo đảm những quyền tự do căn bản, kể cả quyền đối lập chính trị. So với các quốc gia trong vùng Đông Nam Châu Á cùng thời, Hiến pháp 1967 chỉ rõ sự tiến bộ vượt bực của Việt Nam Cộng Hòa.

Còn so với thực tế Việt Nam Cộng Hòa có một số đặc điểm nổi bật như:

1. Các quyền tự do căn bản đã được chính phủ bảo đảm, đặt biệt là quyền tư hữu;
2. Xây dựng được một nền dân chủ tam quyền phân nhiệm, phân lập và phân quyền;
3. xây dựng thành công một nền văn hóa giáo dục, lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm căn bản;
4. tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật phát triển;
5. báo chí tự do;
6. theo kinh tế thị trường tự do;
7. nhưng vẫn bảo đảm được công bằng xã hội và dân sinh như y tế đại chúng hay thực hiện luật Người Cày Có Ruộng;
8. một xã hội dân sự phát triển.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy các yếu tố trên là căn bản trong việc phát triển quốc gia. Nghĩa là nếu miền Nam không rơi vào tay cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ không thể kém xa các quốc gia Đông Nam Châu Á như hiện nay. Nếu không nói là sẽ vượt trội hơn nước người.

Tinh thần lập hiến và thượng tôn pháp luật pháp thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó và sẽ được học hỏi kế thừa khi Việt Nam có tự do dân chủ.

Melbourne, Úc Đại Lợi, 25-10-2016

© Nguyễn Quang Duy

© Đàn Chim Việt

98 Phản hồi cho “Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa”

 1. Xỏ lá . says:

  Ha ha ha …

  Hôm 24, đến nhà ông anh vợ – vốn là cựu bộ đội cụ Hồ để nhậu cùng một đám dân “bắc kỳ bẩy nhăm”, chén chú chén anh, hòa hợp hòa giải vui vẻ lắm…cho mãi tới lúc tiệc gần tàn, cả nhà chuẩn bị mang đồ ngọt xuống tầng hầm để karaoke, thì một ông (cũng cựu bộ đội) – biết tôi là dân bên “thua cuộc” nên đã hỏi “khó” tôi rằng :

  - Này cậu – cái VNCH của cậu đã chết tiệt rồi, nay nếu có “ông Bụt” làm phép cho nó sống lại thì cậu có mừng không ?

  Đang ngà ngà mà lại bị hỏi xóc họng, tôi bèn “lễ phép” thưa :

  - Thưa …đéo, em đéo muốn nó sống dậy ,

  - Sao thế, VNCH của cậu tốt lắm mà ?

  - Thưa tốt thì có tốt thật đấy, nhưng nếu mà cho nó sống dậy thì dân miền Nam chúng em lại mất ăn mất ngủ vì bị Việt Công khủng bố suốt ngày đêm, hết giật mìn xe đò, lại quăng lựu đạn vào chợ búa, vào đám đông , pháo kích vào nhà thương, trường học…….Thế cho nên – em đéo muốn nó sống dậy anh ạ.

  Ông anh vợ nghe tôi thưa thế thì bèn trừng mắt nhìn ông cựu bộ đội và gầm lên :

  - Địt mẹ ! Thế thì có ngu không, tự yên tự lành lại chọc cho nó ỉa vào mồm .

  Rồi ông quay sang tôi “vỗ về” :Thôi ! tha cho nó đi, cậu cũng ba que gớm !

  Tôi bèn lại (lễ phép) thưa : Thưa – Chính ông ấy dở thói xỏ lá trước, nên không thể trách em đáp lại bằng …ba que được .

  He he he …Nghĩ kỹ thì thấy cũng vui thật .

 2. ôngtựthú says:

  -Ngày 26 /10/55 là ngày VN bước qua một trang sử mói : Độc Lập ,Tự Do Dân chủ vói nền CH I khai sáng bởi Tân tổng thống là Cụ Chí sỉ NĐ D cà e-kíp trí thức du học Mỹ Pháp và nhúng trí thức đi làm CM đẻ giải phóng đất nước (cung thời vói HCM ,nhưng khong chấp nhận cs)…Đó có thể coi như một VN mói ,VNCH theo thể chế Tổng Thống Chế như một số QG tân tiến (Mỹ…)
  -11/1963: đảo chánh, QĐ lật dỏ chế độ (có sự tiếp tay của VC (qua PG +VC năm vùng ) ,các đảng phái QD Đ ,ĐV (vô tình tiếp tay cho CS ), tình báo Pháp (qua các tướng lảnh do Pháp đào tạo) và cả Mỹ ( Nixon bắt tay vói TC.phản bội nền dân chủ non trẻ mà chúng cổ vủ)…
  VC đem quân từ BV vàp “ăn cướp” miền Nam vì thiếu thốn ,vì đói nghèo trong một chế độ lệ thuộc ẴN XIN của Nga Tàu (đói ngheo đến độ nay qua Mỹ mua nhà cũng lấn vài tấc đất của chúng sát hàng rào của mổi nhà/Đi qua nhà nào thấy hàng rào thụt ra không ngang vói hàng rào hàng xóm là biết dân cộng sản trốn qua ,không sai . Ở San Diego dân chúng khiếu nại ,một người chủ nhà vn (dân CS mới qua) phải đập hết cái hàng rào ,xơi hết đất đẻ dem hàng rào trở về lúc mói mua ,mất khoảng 10.000 đô. Cà lần cói ra chiếm tí đật cung mất chừng ấy và còn bị phạt /Đây cũng là cảnh báo cho VC mua nhà ở SJ). Chỉ vài năm loạn do bọn này gây ra , VNCH II mới vững vàng vói TT NV Thiệu. Lúc này Mỹ và đồng minh đem quân qua và VC từ Trường Sơn đỏ xuống , VNCH II chóng đở mệt vói VC ,kể cả VC năm vùng ,có cả sư sải (trí quang điêu khiển đàng sau DVM ngày mất nước ,khi Mỹ rút lui …vì không thể nào BĐ miền Nam trong vòng 18 tháng như đã tuyên bố ..).
  -…Và miền Nam mất vì bọn “phản bội ” (nói trên) kể cả Mỹ đưa tới ngày 30/4 /1975 mất nước . Và từ đó đến nay ,thực dân cs Bắc Kỳ xâm lược cai trị nhân dân miền Nam hơn cả thực dân Pháp . Chúng chiếm nhà đấtt ,tiền bạc ,đày đọa dân miền Nam như nô lê “nhà ngụy ta lấy ,con ngụy ta sai ,vọ ngụy ta “chơi” (Tt TAK /VC). Và nạn “thuyền nhân” nhân dân miền Nam chét sâu trong dáy biển hay bị hải tặc hảm hiếp,giết khoảng 1/2 triệu người ! (TXT dân Bắc Kỳ thực dân ,bí thư tỉnh ủy tĩnh Hậu Giang là điển hình cho vi dụ cai trị rốt ráo hơn cả TD Pháp / Nhiều nơi dân Bắc còn cai trị cả ở huyện ở xả . ND miền Nam là dân bị trị ,là dân hạng 2….Họ được xuất khảu làm o sin,làm đỉ ,ma cô đảng lấy tiền dưới cái tên mỹ miều “xuất khẩu lao động …vv và vv…
  Các sự kiện này chẳng liên quan gì vói nhau như VC nói là một chuổi mắc -xít. Nhưng nếu khiên cưỡng thì có thể nói là ngày lật đỏ vi TT anh minh miền Nam là cụ chí sỉ NĐ Diệm với VNCH I dẩn tới ngày mất nước về tay bọn thảo khấu Trường Sơn hay bọn phản quốc ,bán nước cho Nga tàu ,làm khuyển mả cho chúng ,như Lê Duẩn tưng nói “Ta đánh đây là đánh cho Liên xô ,Trung Quốc” Và hăn qua Tàu nói thẳng ” đánh cho các đồng chí tốn xương máu , vậy các đồng chí biết điều ,cho chúng tôi cái ăn cái mặc ngoài vủ khi chém giết . Có No ,chúng tôi mới hăng hái (có thực mới vực dược đạo (ăn cướp))hi sinh xương máu đánh lấy miền Nam cho các đồng chí!(ngày gần kết thúc chiên tranh ,TC đánh chiếm HS của VNCH .VNCH lúc đó lại bị thằng tay sai của Tàu đanh mạnh ,nên dù TT Thiêu muốn phản công cũng không được .KH phản công đã có sẳn …

  (ôngtựthú)

 3. Q&A says:

  - Ngày 26/10/1955 Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức thông báo kết quả Trưng cầu Dân Ý truất phế Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng hòa
  - 11/1963: ……..
  - 30/4/1975…….
  Không biết các sự kiện này có liên quan đến nhau hôn?

 4. Số dách says:

  Con cá câu trượt lúc nào cũng tưởng là to, bệnh hoạn đầy người nên chết yểu có gì đâu mà tiếc?

  • Tien Ngu says:

   Đó nà kiến thức của…cò mồi Cộng láo…

   Ngu như bò mà ra vẽ ta đây…có văn hoá

  • Lan says:

   @Số dách – Việt Nam Cộng Hoà là một thực thể đã tồn tại 20 năm, một thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Những quyền căn bản như tự do báo chí tư nhân, tự do hội họp biểu tình ở Việt Nam Cộng Hoà như thế nào người có một trí thông minh tối thiểu đều có thể tự tìm hiểu được, các đồng chí ạ. Tớ lên mạng thấy có tấm hình biểu tình ở Huế trước 1975 căng biểu ngữ “CHÚNG TÔI THÁCH ĐỐ MỌI SỰ ĐÀN ÁP của THIỆU KỲ.” Đọc thêm thì biết ông mặc sơ mi thắt cà vạt đứng chắp tay hiền khô cạnh đồng chí Tường là người đại diện Ty Cảnh Sát tỉnh.

  • number ten says:

   Có thằng chết yểu thì có thằng sống, thằng sắp chết đói giết thằng sống cho chết yểu để cướp lúa gạo về sống
   Không nhờ thằng VNCH chết yểu thì thằng CSBV có sống được không? Đói quá chắc chết mẹ nó từ khuya rồi

   • Mười Thương says:

    Ùa, dzậy như ri: cám ơn VNCH đã ngủm sớm để dân VN được yên bình hồi đó giờ, ok?

   • UncleFox says:

    Đồng chí Mù Thương nói đúng . Nhờ “VNCH ngủm sớm” nên từ ấy đến giờ quân đội Việt Nam Nhân dân anh hùng không còn lý do để pháo kích vào trường học, xóm làng, không còn đặt bom mìn ở khách sạn, quán ăn . Không còn cắc bùm khủng bố nữa . Thật may cho dân Việt Nam quá .
    Tuy nhiên ngày vui (cũng) qua mau, chừ thì Việt Cộng muốn làm giàu nhanh nên rước các hãng xưởng ngoại quốc về đổ các loại chất độc gây ô nhiễm môi sinh để giết đồng bào bằng cách khoa học hơn .
    Nạn diệt chủng, mất nước đang lơ lửng treo trên đầu dân tộc ai ai cũng thấy . Chỉ có hạng lòng dạ Kẩu Nô như Mù Thương là chẳng quan tâm, chỉ biết chăm sóc tiếng sủa sao cho thật kêu để kiếm cứt thôi . Chán quá !

   • Tien Ngu says:

    Yên bình cái…láo…

    Mẹ họ, làm con của Tảu Cộng, nó cứ nà…tát vào mặt lãnh đạo lia lịa.
    Em nào dám cãi, là…ăn thuốc độc như Nguyễn bá thanh, Võ văn Kiệt…

    Dân chết non lia lịa, còn hơn thời chiến.
    Đỉ nhiều hơn dân
    Cướp trộm láo lừa lừng danh quốc tế.
    Đói chết mẹ, may nà có Việt kiều VNCH…hổ trợ tình cho không biếu không…

    Bớt…ngu như bò đi cò mồi à.

    Chứng nào lấy lại được lãnh thổ, lãnh hải từ tay Tàu Cộng rồi hãy hát láo, em?

  • An Bình says:

   Tiếc chớ sao không. VNCH còn tồn tại thì chúng nó được đè đầu cưởi cổ dân miền Nam để vơ vét làm giàu, không phải lao động mà được sống trên nhung lụa đổi bằng mạng sống, xương máu, nước mắt, mồ hôi của hàng triệu người dân. Chúng còn được thoải mái đút túi vô số đô la và hàng viện trợ của Mỹ nên càng mau chóng giàu có. VNCH chết non thì chúng đâu còn những của phù vân đó nữa, nên chúng tiếc đứt ruột, thủng tim, thủng gan và căm thù truyền kiếp thế lực đã đưa chúng xuống âm ti địa ngục.

   • Tien Ngu says:

    Tiếc cái…éo.

    Đời sống VNCH thời bị VC tấn công, sao bằng đời song VNCH ở Mỹ, em?

    Bớt ngu như bò đi cò mồi à. Thiên hạ chỉ tiếc cái sự tự do, nhân bản bị mất đi vì Cộng láo, đất nước bị phụ thuộc Tàu Cộng thôi em…

    Cộng láo sử dung loại cò mồi như em, lên diễn đàn hát, thiệt nà…thãm.

    100 năm nữa cũng không thể nào khá được.

   • Khánh Hưng says:

    Tên An Bình này phát ngôn theo kiểu bôi nhọ mà CS thường làm đối với quốc gia VNCH mà CS đã phải đổ máu của hàng triệu thanh niên để đánh sụp và cưởng chiếm. Tôi từng là một người dân VNCH, tôi có thấy nhà cầm quyền hay QLVNCH đè đầu, cưởi cổ ai đâu, có chăng là đè đầu bọn CS nằm vùng, bọn ăn cơm quốc gia thở ma CS, bắn hạ bọn VC, phá hủy các mật khu CS ở trong rừng.
    Vì quân viện từ anh bạn đồng minh Hoa Kỳ không còn thì VNCH phải chịu sụp đổ trước xích sắt của T54, pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly,…do Nga, Tàu viện trợ cho CSVN. Tuy nhiên, dù VNCH không còn hiện diện trên bản đồ thế giới hơn 40 năm rồi nhưng tinh thần tự do, dân quyền, dân chủ của VNCH vẫn bừng bừng sống trong lòng bao người dân Việt hiện nay! Nên nhớ người Do Thái mất nước hàng trăm, hàng ngàn năm nhưng với lòng ái quốc cao độ, ý chí quật cường mạnh mẽ quốc gia Israel đả được khôi phục và hùng mạnh như ta đã thấy bao năm qua và hiện nay.

 5. Bác Hồ says:

  Kỳ quái VNCH says:
  11/12/2016 at 07:04
  Ủa! VNCH là một tổ chức Mafia nổi tiếng về tham nhũng và buôn lậu, nhất là buôn lậu thuốc phiện, mà cũng có hiến pháp hay sao? Nếu có thì hết sức kỳ quái.
  (Thôi trích)

  VNCH buôn lậu thuốc phiện làm giầu nhanh chóng thì bọn Cộng Sản chết đói mới có cơ hội vào Nam 1975 để khuân thóc lúa về ăn sống sót chứ, VNCH mà không buôn lậu chì CS chết mẹ nó từ lâu rời, lấy cái chó gì đổ vào mồm?

 6. Kỳ quái VNCH says:

  Ủa! VNCH là một tổ chức Mafia nổi tiếng về tham nhũng và buôn lậu, nhất là buôn lậu thuốc phiện, mà cũng có hiến pháp hay sao? Nếu có thì hết sức kỳ quái.

 7. VNCH là cái tổ chức chi vậy? says:

  VNCH là cái tổ chức chi vậy các chú, các bác? Nghe nói đó là tổ chức Mafia VN chuyên buôn lậu, nhiều nhất là buôn lậu thuốc phiện và ma túy có đúng không?

  • UncleFox says:

   “VNCH là cái tổ chức chi vậy says:
   29/11/2016 at 04:00
   VNCH là cái tổ chức chi vậy các chú, các bảc Nghe nói đó là tổ chức Mafia VN chuyên buôn lậu, nhiều nhất là buôn lậu thuốc phiện và ma túy có đúng không”

   Theo lời kể của các vị “lão thành Cách mạng”, cái tổ chức VNCH này trai thì làm ma cô, gái thì làm đĩ cho lính Mỹ, lính Đại Hàn . Khi sang Mỹ định cư thì trở thành bọn tâm thần ăn bám vào trợ cấp xã hội . Thế mà chẳng biết vì lý do gì Đảng và nhà nước ta lại một mực nhất định nhận (vơ) chúng thành “khúc ruột xa ngàn dặm không thể cắt lìa”, “máu của máu, thịt của thịt” vv… làm những người suốt đời trung thành với lý tưởng làm Kẩu Nô cho Đảng tức ói phân ra luôn . Rồi hàng năm lại còn tổ chức lễ hội vinh danh bọn ma cô đĩ điếm ấy là “Việt kiều yêu nước (ngoài)” nữa chứ .
   Còn bọn Kẩu Nô mà Đảng đặt cho cái tên thật nổ là “Dư Luận viên” chuyên nghề sủa thuê cho Đảng thì chỉ biết âm thậm ngậm đắng nuốt phân chìa mặt lên diễn đàn cho người ta đá mõm . Thế thì công lý ở đâu … hỡi Bác Hồ, hỡi Đảng ???

  • Tien Ngu says:

   Đúng đúng…

   VN Cộng láo dạy sao thì con cứ nà nên…biết như thế.

   Biết…ngược nại, con sẽ bị…đói, đời con sẽ bị…khốn nạn.

   Cán Cộng chỉ con chó, bảo nó nà con…bò, con cứ yên chí cái con đó nà con …bò.

   Không nên tìm hiều chi cho mệt óc.

   Chúc con luôn được ăn no.

   Bác Ngu
   ( ấn ký)

  • Dân quyền, dân trị says:

   Phát ngôn ngu quá !

 8. noileo says:

  TRích Minh Ngọc says: 19/11/2016 at 21:43

  “VNCH là do giặc Pháp xâm lược đẻ ra cái gọi là Quốc gia Việt Nam, sau năm 1954 cải danh thành VNCH, chứ thực chất VNCH không tự lập quốc. Một chế độ, một chính quyền mà không tự thân vận động để lập quốc, phải nhờ ngoại bang xâm lược đẻ ra “quốc” thì làm gì có chuyện lập hiến. Toàn chuyện ba xạo.”

  Này trí thức bắc kỳ xã nghĩa Minh Ngọc, hãy mở con mắt hí ra (xin mượn mấy chữ của bác TN) hãy mở con mắt hý ra mà nhìn vào Nhật bản, nhìn vào Mã lai, nhìn vào Singapore xem,

  Nền Độc Lập của Nhật bản là do đế quốc Mỹ trao trả năm 1951

  Nền Độc Lập của Mã Lai, của Singapore là do thực dân Anh trao trả năm 1957

  Nền Đôc Lập của Phillippinnes là do Mỹ trao trả năm 1946

  Thậm chí bản hiến pháp của Nhật còn là do Mỹ “chỉ đạo” viết nên

  *****

  Có phải vì thế, vì nền Độc lập của các quốc gia ấy, “do sự trao trả mà có”, mà các quốc gia trên là những quốc gia “không biêt tự thân vận động để lập quốc”? và hiến pháp của các quốc gia ấy là “ba xạo”?

  Có tên đảng viên cộng sản chân chính nào, có tên trí thức bắc kỳ xã nghĩa nào nói rằng những quốc gia trên là “không biêt tự thân vận động để lập quốc, phải nhờ ngoại bang xâm lược đẻ ra không?

  Có tên đảng viên cộng sản chân chính nào, có tên trí thức bắc kỳ xã nghĩa nào nói rằng những bản hiến pháp của các quốc gia nói trên, Nhật, Mã lai, Singapore “phải nhờ ngoại bang xâm lược đẻ ra” là “ba xạo” không?

  *****

  bắc kỳ Minh Ngọc hãy mở con mắt hý ra mà xem, tại sao nền Độc lập của Việt nam lại do Pháp trao trả?

  Nền Độc Lập của VIệt Nam là “do Pháp trảo trả” vì năm 1946 việt cộng Minh đã đón Pháp vào Hà Nội, bán nước cho Pháp, xô đẩy Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2, cho nên mới có việc Pháp trao trả Độc Lập cho Việt Nam qua bản hiệp định Elysee 1949.

  Sau những vận động & đấu tranh với Pháp từ 1948, năm 1949 Hoàng ĐẾ Bảo Đại đòi lại được 6 tỉnh Nam kỳ

  (hỏi có thứ “hồ chí Minh” nào & “đảng viên cộng sản chân chính” nào làm đụoc công việc như Hoàng ĐÉ Bảo Đại làm, nêu ở trên, không, hay ngược lại, chỉ có
  hồ chi minh & đảng viên cộng sản chân chính bán nước cho Pháp,
  hồ chí minh đảng viên cộng sản chân chính cùng với giặc tàu chia cắt VN,
  hồ chí minh & đảng viên cộng sản chân chính mãi quốc cầu vinh rứoc giặc Tàu vào Thăng Long mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới
  hồ chí minh & đảng viên cộng sản chân chính cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho giặc tàu)

  Sau những vận động & đấu tranh với Pháp từ 1948, năm 1949 Hoàng ĐẾ Bảo Đại đòi lại được 6 tỉnh Nam kỳ, tái thống nhất đất nước, đồng thời tái thu hồi Độc Lập cho Việt nam qua bản hiệp định Elysee 1949, thành lập Quốc Gia Việt nam trên giải giang sơn gấm vóc, thống nhất, liền lạc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ngoài biển Đông bao la có quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa

  Các văn kiện & tuyên bố minh định PHáp trao trả Độc Lập cho Việt Nam đều có đăng bạ (đăng ký) tại Liên Hiệp Quốc

  Bản Hiệp định Elysee minh định Pháp trao trả Độc Lập cho Việt nam còn có tác dụng pháp lý nhằm vô hiệu hóa, override các bản văn tự bán nứoc do việt cộng Minh, chính phủ hồ chí minh ký với Pháp năm 1946

  Bản Hiêp định Elysee 1949 minh định Pháp trao trả Độc Lập cho Việt Nam có đầy đủ giá trị pháp lý như các bản hiệp định của Mỹ trao trả Độc lập cho Nhật 1951, cho Phi 1946, Anh trao trả Độc Lập cho Mã lai & Singpore năm 1957

  Nền Độc Lập của Việt nam & Quốc Gia Việt Nam, có đầy đủ giá trị, có đầy đủ giá trị pháp lý như nền Độc Lập của Phi, Mã, Nhật…

  *****

  Năm 1950 QGVN thiết lập bang giao trao đổi đại sứ với Hoa kỳ, tiếp theo đó là các quốc gia dân chủ tự do tây phương

  Năm 1951 QGVN tham dự hội nghị San Francisco 1951.
  Tại hội ghị quốc tế San Francisco 1951 QGVN đã lên tiếng mạnh mẽ khẳng định chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo HOàng Sa & TRừong Sa

  (Trong lúc đó thì viêt cộng Minh, president eau Minh, “chính phủ kháng chiến” con bìm bịp ở đâu?

  “Chính phủ kháng chiến”?! Đó mới là chuyện ba xạo, ba xạo vỹ đại tầm cỡ)

  Những hoạt động như trên của chính quyền QGVN, của QGVN cho thấy QGVN là một quốc gia bình thường như mọi quốc gia khác trên thế giới,

  cho thấy những luận điệu của mấy em trí thức dư luận viên bắc kỳ nói về QGVN, phủ nhận QGVN, chỉ là vớ vẩn, vô căn cứ, nói lấy đuọc

  *****

  Trong lúc chính quyền QGVN, đại diện hợp pháp của Việt nam, tranh đấu bảo vệ lãnh thổ Việt nam thì việt cộng Minh ở đâu?

  Trong lúc chính quyền QGVN, đại diện hợp pháp của Việt nam, tranh đấu bảo vệ lãnh thổ Việt nam thì việt cộng Minh lúi húi bưng ông nhổ cho Mao Trạch Đông,

  “chính phủ kháng chiến” & “kháng chiến thần thánh” đó mới là những thứ vô cùng ba xạo

  Nước đã Độc lập thì còn “kháng chiến giành độc lập” ở đâu? ở giữa 2 chân trò Ngát ấy à?

  Thế ra “Vua” Nông Đức Yếu, cha con cùng một vợ, mới thục sự là “Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”, mới thực sự là tổ quốc xã hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc, mới thực sự là thành quả kháng chiến thần thánh à?

  Rõ ràng, cái gọi là “kháng chiến thần thánh giành độc lập” chỉ là chiêu bài bịp bợm, núp dứói đó việt cộng Minh, đảng viên cộng sản chân chính thu gom xương máu Việt Nam phục vụ tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn, phục vụ ý đồ tỏ quốc xã hội chủ nghĩa cờ đỏ phúc kiến tội ác phục vụ giặc tàu tiến vào VN, rứớc giặc tàu vào Thăng Long mở ra một thời kỳ bác thuộc mới,

Phản hồi