WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thay đổi để cứu đảng và cứu dân tộc

”Thư góp ý cho đại hội đảng lần thứ 11”

Đất nước đang có bốn hiểm hoạ lớn là hoạ xâm lăng của Tàu, hoạ tham nhũng lan tràn, hoạ bè phái mua chức, mua quyền, dẫn đến cán bộ ngu trị, bất nhân trị, nạn suy thoái đạo đức trầm trọng toàn xã hội. Mọi người trong nước cũng như ngoài nước đều thấy rõ, biết rõ nhưng hiểm hoạ đó. Tất cả những hiểm hoạ đó nguyên nhân đều do ở sự độc tài đảng trị mà đẻ ra cả. Chế độ đảng trị, dù đảng đó có đi theo chế độ chính trị, kinh tế, học thuyết  nào thì quyền lợi của đảng vẫn luôn ở trên quyền lợi của dân tộc, của nhân dân .

Một chính quyền mà như phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nói ”Xử lý thì không có người làm việc” thì đó thật sự là nguỵ quyền rồi. Một chính quyền như thế thì nạn tham nhũng càng ngày càng khủng khiếp và chắc chắn cán bộ  luôn lộng hành bất chấp luật pháp, bất chấp công lý và luôn gây thù oán với nhân dân nên sự bất bình, căm phẫn của nhân dân rất lớn và không bao giờ có thể giải quyết được bốn đại hoạ trên. Một chính quyền như thế mà trong lúc đất nước đang có bốn đại hoạ trên thì chính quyền đó nếu muốn tồn tại thì chắc chắn phải dựa vào Trung Quốc để chống lại nhân dân, và thực tế đất nước Việt Nam hiện đang nội chiến khi đảng đã và đang bắt những người yêu nước đòi tự do, dân chủ hoặc biểu tình chống Trung Quốc cướp Hoàng Sa,Trường Sa. Một chính quyền như thế thì chỉ làm cho dân tộc càng  ngày càng yếu đi và rồi sẽ dẫn đến đại loạn, đại hoạ rồi mất nước mà thôi.

Một đất nước chỉ duy nhất một đảng cầm quyền thì đảng đó dù có tốt đến đâu, trong nội bộ đảng vẫn luôn có sự chia rẽ, bè phái và các phe cánh luôn ngấm ngầm đấu tranh quyền lợi với nhau và có khi bí mật thủ tiêu nhau, bằng chứng là: Để lên được tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, Stalin đã phải giết hầu hết các uỷ viên bộ chính trị dưới thời Lê Nin, sau Stalin lại bị Khơ Ru Xốp giết vv và vv…

VẬY ĐỨNG TRƯỚC HIỂM HOẠ ĐẤT NƯỚC NHƯ HIỆN NAY MÀ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẨN KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI?

Thực tế đặc quyền đặc lợi của nhóm chóp bu cộng sản quá lớn. Họ toàn trị cả chính trị, kinh tế lẫn tinh thần, họ là những ĐẠI TƯ BẢN ĐỎ và quyền hành lớn hơn cả vua chúa trước, nên họ chỉ vì quyền lợi cá nhân mà không muốn thay đổi. Thực tế đó là một chính quyền Ma phi a.

Đảng cộng sản phân cấp cán bộ và quyền hành rất rõ ràng. Đó là uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên trung ương đảng. Nên mọi vấn đề đều do bộ chính trị quyết định các bộ tư pháp, công an quân đội không có quyền gì đối  với bộ chính trị cả, vì vậy bộ chính trị muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Một chính quyền như thế thì làm gì có tự do, dân chủ được. Bởi vậy quốc hội luôn chỉ là bù nhìn trong chế độ đảng trị và nhân dân chỉ là ngựa trâu của đảng mà thôi.

VẬY TRÍ THỨC, CÁC LÃO THÀNH, NHÂN DÂN VÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CÓ LƯƠNG TRI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN VÌ DÂN TỘC VÌ NHÂN DÂN THẬT SỰ ĐỂ GIẢI TRỪ BỐN ĐẠI HOẠ HIỆN NAY?

Bất cứ đảng nào khi thành lập thì cũng luôn muốn được nắm quyền và luôn vì quyền lợi của đảng mình. Vậy chúng ta phải có cơ chế nào để đảng đó phải luôn phục vụ dân tộc, phục vụ nhân dân và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết?

Một đất nước muốn có một chính quyền luôn vì dân tộc vì nhân dân, thì đất nước đó trước hết phải có luật pháp luôn đặt nhân dân, dân tộc trên các đảng phái chính trị. Muốn có một bộ luật như vậy thì trước hết bộ luật đó phải luôn thừa nhận, bảo vệ các quyền làm người chính đáng của nhân dân, như quyền lập đảng, lập hội, quyền tự do báo chí, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu tình, đình công vv…

Như vậy là muốn có một chính quyền luôn vì dân tộc vì nhân dân thì trước hết đất nước đó phải có dân chủ, có dân chủ thì tất nhiên sẽ có nhiều đảng chính trị khác nhau và phải có một cơ cấu, tổ chức để cho quốc hội cũng như các bộ, ban ngành luôn có thực quyền và luôn hành động theo luật pháp. Đó là tổ chức lập pháp, hành pháp và tư pháp luôn độc lập với nhau.

Một đất nước có nhiều đảng chính trị khác nhau thì trong chính quyền cũng như quốc hội luôn có người của nhiều đảng khác nhau, vì vậy đây là chế độ pháp trị chứ không phải chế độ đảng trị kiểu cộng sản. Chính nhờ dân chủ mà trong quốc hội cũng như trong chính quyền đã có sự giám sát lẫn nhau giữa các đảng chính trị với nhau rồi, chứ chưa nói đến quốc hội giám sát hành pháp và luật pháp, luôn xử những kẻ lạm quyền vi phạm pháp luật.

Chế độ một đảng dù luật pháp có đề ra lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập, hoặc luật cho đảng cầm quyền thì vẫn không thể làm được, vì đảng luôn ở trên dân tộc trên lập pháp, hành pháp, tư pháp và trên cả nhân dân. Một chính quyền mà không có sự thúc ép, phản biện, đối lập và biết lắng nghe những lời tâm huyết của trí thức của nhân dân, và nếu có thì đảng vẫn coi thường để ngoài tai, thì chính quyền đó là chính quyền phản dân hại nước mà thôi .

Một đất nước dân chủ đa đảng thì đảng nắm quyền cũng như những người cầm quyền luôn chịu sự theo dõi, giám sát của quốc hội, của đảng đối lập, của báo chí và của nhân dân buộc đảng nắm quyền cũng như những người cầm quyền luôn phải hết mình vì dân tộc, vì nhân dân thì mới tồn tại. Nếu không thì sẽ bị nhân dân dùng lá phiếu của mình hoặc biểu tình lật đổ. Đó là những sức ép cần thiết, tự nhiên và hợp quy luật xã hội.

Có bầu cử , ứng cử và tranh cử tự do thì nhân dân mới chọn được các trí thức nhân tài thật sự ra nắm quyền, lãnh đạo đất nước. Dân không cần biết người đó có đảng hay không hoặc là người của đảng nào. Họ tài năng, đạo đức được dân tín nhiệm thì dân sẽ bầu cho.

Một đất nước mà có một chính quyền luôn vì dân vì nước, luôn bảo vệ các quyền chính đáng của nhân dân, luôn bảo vệ công lý lẽ phải thì nhân dân làm sao mà không yêu nước, yêu chính quyền và làm gì mà họ chống lại chính quyền cho mệt. Chính vì vậy mà càng dân chủ thì đất nước càng ổn định, phát triển. Có như vậy thì đất nước mới thật sự đoàn kết và mới phát huy được sức mạnh của cả dân tộc.

Một đất nước đa đảng dân chủ luôn có nhiều tổ chức của các nhà chuyên môn, chuyên gia độc lập luôn phản biện chính phủ hoặc kiến nghị với chính phủ, có như thế thì chính phủ mới luôn nắm được hiện thực, thực tế của thế giới, của nước mình và nhờ có phản biện, kiến nghị mà chính phủ sẽ đưa ra được những quyết sách hợp thời, hợp với từng giai đoạn tiến triển của đất nước, của thế giới. Một chính phủ dân chủ thì các quyết sách luôn năng động dễ thay đổi khi tình hình đất nước, thế giới thay đổi. Bởi vậy chế độ dân chủ là sức mạnh của trí tuệ, của sự thật của cả dân tộc, của các tổ chức xã hội dân sự và của từng cá nhân tự do.

Như thế là chỉ có chế độ đa đảng tôn trọng quyền dân sự của nhân dân thì mới có tự do, dân chủ thật sự, còn các chế độ khác có nói tự do, dân chủ thì cũng chỉ nói suông mà thôi.

VẬY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  NÊN THAY ĐỔI QUAY TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC, VỚI NHÂN DÂN VÀ THAY ĐỔI THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Cách 1:  Hiện đảng cộng sản vẫn tạm thời nắm quyền, nhưng đảng hãy thả những người bất đồng chính kiến trước, sau đảng mời những chuyên gia về luật pháp trong cũng như ngoài nước cùng họp bàn xây dựng nên bộ luật dân sự, hình sự thật gọn nhẹ dễ hiểu, chặt chẽ và luôn coi trọng những quyền làm người chính đáng của nhân dân, sau đó đảng họp quốc hội thông qua. Như vậy thì tất nhiên đất nước rồi sẽ có nhiều đảng ra đời. Khi đã có nhiều đảng, trong khoảng thời gian ngắn lúc các đảng đã đủ điều kiện thì cho tranh cử, bầu cử tự do và đảng nào được dân tín nhiệm bầu lên thì các đảng khác đều chấp nhận.

Cách thứ 2 là: Đất nước đi theo chế độ tổng thống. Đảng cũng thả những người bất đồng chính kiến trước, sau đó đảng cho các nhà trí thức nhân tài tự do lập đảng, sau một thời gian các đảng đã  đủ điều kiện thì cho bầu cử tranh cử tự do. Cá nhân nào, đảng nào được nhân dân bầu lên thì tất cả các đảng đều chấp nhận, sau đó chính phủ mới, quốc hội mới cũng cần mời các học giả, các chyên gia về luật pháp soạn thảo ra một bộ luật luôn tôn trọng các quyền làm người chính đáng của nhân dân, rồi sau đó quốc hội thông qua, tổng thống ký.

Cách thứ 3: Là những người cầm quyền hiện nay vẫn tạm thời nắm quyền, nhưng đảng cộng sản tuyên bố tự giải tán, trong thời gian khoảng 6 tháng, đảng cho các trí thức nhân tài lập đảng. Trong giai đoạn này đảng cũng mời các luật gia trong và ngoài nước soạn ra bộ luật luôn coi trọng quyền chính đáng của nhân dân. Đến lúc các đảng đã đủ điều kiện thì cho bầu cử tranh cử tự do. Đảng nào lên nắm quyền thì các đảng cũng đều chấp nhận.

Cách thứ 4: Đảng cũng thả những người bất đồng chính kiến trước, sau đó đảng cộng sản tự chia ra hai hoặc ba đảng rồi các đảng tự tranh cử lẫn nhau. Đảng nào lên nắm quyền thì các đảng đều chấp nhận. Cách này là hạ sách nhất nhưng cũng sẽ đi đến dân chủ. Chỉ có cách thứ nhất là hay nhất.

Một đất nước nhiều đảng quá cũng không tốt, ít đảng quá cũng không có lợi cho đất nước. Theo tôi, Việt Nam nên chỉ có 3 đến 4 đảng là tốt nhất.

Trên thế giới hiện chế độ dân chủ có ba hình thái khác nhau, đó là quân chủ lập hiến, chế độ đại nghị và chế độ tổng thống. Tuy cũng đều là dân chủ pháp trị, nhưng chế độ đại nghị là chế độ dân chủ nhất. Nhưng theo tôi thì Việt Nam nên đi theo chế độ tổng thống và có 4 đảng là tốt nhất vì Việt Nam bây giờ rất cần có một chính phủ mạnh, quyết đoán, dũng cảm đầy trí tuệ  và đất nước ổn định đoàn kết thì mới đưa dân tộc thoát được 4 đại hoạ trên.

Con người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng ai cũng thích làm quan cả. Bởi vậy những trí thức, nhân tài trong nước đa số đều làm quan cộng sản, nhưng do cơ chế đảng trị họ đều là những con rối của chóp bu quyền lực mà thôi, họ có suy nghĩ nhưng không dám nói, vì nói thì sẽ bị cách chức, hoặc đuổi việc, bị tù. Bởi sống trong chế độ đảng trị thì ai cũng biết và sợ nói, viết, làm mà sai quan điểm thì chỉ có chết. Một xã hội đui, điếc, câm thì người tài cũng phải thành kẻ ngu. ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ RỄ CHUỘI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN TẬN THÔN XÃ, ĐẢNG CÓ SỨC MẠNH ĐÔNG ĐẢO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN. Như thế nếu mở dân chủ thật sự thì cũng là những người cộng sản nắm quyền. Cái thay đổi của họ là con người bây giờ phải sống đạo đức thật thà nhân ái và dám phơi bày, thể hiện cái tôi của mình ra mà thôi, và họ phải phục vụ đất nước, dân tộc, nhân dân chứ không phải phục vụ đảng.

Đất nước hiện đại là một đất nước có một chính quyền nhẹ năng động, cộng với nền kinh tế thị trường và xã hội dân sự.

Chính trị là cửa mở cho mọi vấn đề đối nội, đối ngoại, giáo dục, kinh tế, pháp luật vv… Nhưng cũng là cái vòng kim cô cho tất cả mọi vấn đề con người và xã hội. Không có dân chủ đa đảng thì không có gì hết!

Chế độ đa đảng dân chủ, không đảng nào cá nhân nào có thể độc tài tàn ác được. Việt Nam hiện rất cần sự hoà giải và đoàn kết dân tộc để ổn định đất nước. Nên đảng mở tự do thì chỉ có lợi cho mọi người và cả dân tộc.

Những con vật nếu đối xử thân thiện, nhân ái với nó thì nó cũng sẽ biết làm bạn với con người. Nếu con người giết nó, đánh nó thì nó cũng biết căm thù và xa lánh, huống chi là con người có nhận thức.

TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐỘC TÀI, DỐI TRÁ, THAM NHŨNG, KHINH THƯỜNG NHÂN DÂN ĐỀU LÀ MUÔN ĐỜI KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN!

Mấy lời góp ý chân thành với đảng, mong đảng quay trở về với dân tộc, với nhân dân và cùng hướng đến tương lai tươi sáng.

Nghệ An, ngày 25/10/2010

© Thăng Long

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Thay đổi để cứu đảng và cứu dân tộc”

 1. Tìm một giải pháp cho Việt Nam : HỎI TOÀN DÂN.Phương án duy nhất là thăm dò ý dân về nhiều vấn đề,trong có đa đảng,đa nguyên,sửa hiến pháp…,đó cũng là lối thoát danh dự nhất cho đảng CSVN hiện đã mất hết lòng tin của nhân dân,đang bị khống chế rất nghiêm trọng từ TQ,TQ lăm le làm một cú táo tợn,đảng CSVN không gánh nỗi trách nhiệm trước lịch sử đâu,ở trong nước thì người trong guồng máy “ăn” quá xá,dân chúng rất căm thù.Thôi, nói như các anh – nhân dân đã giao phó cho các anh trọng trách – Đến bây giờ làm không tròn,xin rút lui.Anh hùng thì nên để lá phiếu của người dân quyết định,công bằng,danh chánh ngôn thuận nhất.Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết nói chơi đó làm gì có chuyện bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát.Việt Nam qua những thời kỳ thịnh vượng,mở cõi cả đống đất đai,trời,biển,đảo cho chúng ta sinh sống đó,có điều 4 Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa (không tưởng) Việt Nam đâu?

 2. Hoang Vu says:

  Đảng càng sửa, dân càng chết, đất nước càng mòn, biển đảo càng mất, gi`áo dục càng suy đồi, đạo đức xã hội và con người Việt Nam càng xuống cấp. Tại sao? Thưa tại vì cho đảng thời gian sửa đổi, đảng không bao giờ chiu sửa đổi vì có ai chiến đấu suốt đời từ tay trắng, nay cướp được tất cả chẳng phải do học hành gì cả, nhỏ không học, lớn đi làm “cách mạng” nay thành Ủy Viên Trung ương đdảng, có hết. Tiền, quyền, gái. Sức mấy mà sửa đổi. Mỗi sửa đổi là mỗi bước tiến gần đến mất trắng. CS Liên Xô chẳng từng nói như vậy sao? Thế đảng dùng thời gian để sửa đổ, làm cái gì với khoảng thời gian này? Thưa: Nhờ Tầu hỗ trợ. Nắm vững công an, quân đội Nhân Dân, nắm vững kinh tế, tài chánh, tài nguyên đất nước chia chác cho nhau rồi đảng tung ra chiêu thức rửa tiền…Đầu tư lỗ lã. Tham nhũng lăng nhăng. Tổ chức Lễ hội. Mở rộng thủ đô, xây đường làm đập để rút ruột v.v…Cùng lúc đó, gửi vợ, gửi con, gửi anh em họ hàng, gửi tiền qua Thụy sĩ, qua Tây, qua Đức, qua Mỹ. Chùng nào đảng chết là vù. Chúng tôi dám chắc, Đảng thà chịu chết ngày mai chứ không chịi đổi hôm nay. Hôm nay chưa nuốt hết món hời đất nước. Có Công an, Quân đội nhận dân tức bộ đội Cụ Hồ, đố thằng Việt Nam nào, con Việt Nam nào hó hé. Đảng chết lúc nào thì kệ đảng, chống đảng là chúng mày chết trước. U ám qúa Việt Nam ơi.

 3. Trung hoàng says:

  Sự chuyển hoá để dẫn đến thể chế mới cho Việt Nam, chính là một lối thoát êm đẹp cho Ðảng Cộng Sản, mà nó cũng là một bước ngoặc lịch sử dân tộc. Lộ trình dân chủ hoá đất nước hướng đến trên mọi lỉnh vực, tạo hài hoà cho mọi tầng lớp trong xã hội.

  Ðem đến cơ hội thuận lợi cho việc đồng chung vai sát cánh, để nâng cao phát triển đất nước, nối kết tình dân tộc nghiã đồng bào, sao cho được tương hoà tương thuận, đưa đến tình tương thân tương ái rộng khắp trong ngoài, xuyên suốt từ Bắc chí Nam muôn lòng như một.

  Ðã có không ít những tín hiệu chuyển hoá một bước ngoặc lịch sử cho dân tộc, ngay trong giới tầng lảnh đạo nhà cầm quyền hiện nay. Tuy chưa được như ý mong muốn cuả toàn dân, nhưng cũng cho thấy một vài tia sáng nào đó khả dỉ có thề tin tưởng được. Trong có an, ngoài có thuận, thì mọi việc mới được suốt thông. Trong chẳng an, thì giặc bên ngoài sẽ lấn, bởi vì họ chỉ chực hờ chờ sự bất ổn bên trong Việt Nam, sẽ chớp lấy thời cơ đó mà lấn thêm lảnh hải và chiếm đảo cuả ta thêm nưã. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, chắc chắn sẽ phải hiểu điều đó hơn bất kỳ ai hết.

  Qua vài thập niên trước đây, dù muốn hay không muốn, Ðảng Cộng Sản Việt Nam phải nương nhờ gần như hoàn toàn vào đảng Cộng Sản Trung Quốc. Việt Nam phải chiụ hệ luỵ thống thuộc trong khối cộng sản quốc tế, nặng nề nhất là trong giai đoạn sau ngày Liên Xô và Ðông Âu tan rã, sự lệ thuộc để tồn tại quyền thống trị trong nước, tạo thêm nhiều dây mơ rễ má thân Trung Quốc, hay cả thành phần nào đó do chính tình báo Trung Quốc trá hình cài đặt vào tầng lớp lảnh đạo trung ương, lan rộng khắp đất nước ở trong các cấp lảnh đạo điạ phương. Từ trung ương đến địa phương, một mạng tơ buả khắp đất nước Việt, với thời gian tồn tại cuả chính Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

  Chiếm đoạt Hoàng Sa, tóm thâu thêm một số đảo Trường Sa, đã đánh động lòng yêu nước trong thành phần đảng viên Cộng Sản Việt Nam. Kẻ tại chức hẳn nhiên ở thế im lặng ngậm miệng, người về hưu chẳng còn biết sợ, nên đã có sự lên tiếng ngày một mạnh mẻ rộng khắp từ Bắc chí Nam. Mức độ tỉnh thức ngày một gia tăng, bởi vì trong lòng mỗi người dân Việt, ai ai cũng mang đầy nhiệt huyết với dân tộc và đất nước. Bao sai lầm trong thời kỳ hổn độn tranh tối tranh sáng, hẳn nhiên là phải có, nhưng hoạ ngoại xăm luôn đến từ phương Bắc, cũng như Một Ngàn Năm nô lệ giặc Tàu, luôn là vết đen đậm nét trong lòng mỗi người dân Việt.
  Một sự Chuyển Hoá Màu Xanh trong êm thấm, sẽ phải được diễn ra từ bước đi đầu tiên cuả Quốc Hội hiện nay. Bởi vì ít nhiều, các dân biểu quốc hội cho dù là đa số là đảng viên cuả Ðảng Cộng Sản, nhưng là khối gần như đại diện cho các tầng lớp trong xã hội hiện nay trong nước. Một thể chế mới nào đó có thể sẽ thực hiện, cũng phải được Quốc Hội đề xướng để rồi soạn thảo, dưới sự đóng góp rất cần thiết cuả toàn thể trí thức chuyên môn trong và ngoài nước. Bản Hiến Pháp Mới nếu có, sự đóng góp cuả số trí thức theo các ngành chuyên môn trong và ngoài nước, vưà mang tính mở rộng mà cũng vưà tạo sự hài hoà giưả các đối kháng ngoài ý mong muốn cuả toàn dân Việt.

  Việc chuyển hoá đưa đến một thể chế mới, phải là việc làm cuả Quốc Hội, nó không thể thể để được khởi xuất từ giới cầm quyền hành pháp. Bởi vì nếu xuất phát từ giới cầm quyền hành pháp, sự bất ổn trong xã hội chắc chắn sẽ bùng phát trong giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn soạn thảo thể chế mới, nhà cầm quyền chỉ có thể có quyền giử cho xã hội ổn định, mọi hành động gây bất ổn trong giai đoạn nầy, đồng nghiã với thành phần nối cánh tay dài cho ngoại tặc lấn đoạt đất nước ta thêm nưã. Chính Quốc Hội hiện nay, sẽ phải quyết định sự chuyển hoá như thế nào, đó là quyền tối cao cuả những người đại diện thực sự cho người dân Việt. Cơ quan lập pháp có quyền soạn thảo và sưả đổi Hiến Pháp, nếu thấy cần thiết phải làm.

  Giải thể Ðảng Cộng Sản, hình thành hai đảng Dân Chủ và Xã Hội, cương lỉnh do chính hai đảng soạn thảo. Bầu cử trực tiếp Tổng Thống dưới sự đề xướng và giám sát cuả Quốc Hội. Tổng Thống sẽ chỉ định Thủ Tướng, nên Tổng Thống có quyền đề nghị truất phế Thủ Tướng dưới sự đồng thuận cuả một Tối Cao Pháp Viện. Thủ Tướng thành lập nội các, nên Thủ Tướng có quyền đề nghị truất quyền các bộ trưởng dưới sự đồng thuận cuả cơ quan lập pháp tối cao. Ðể có sự hài hoà bổ xung cho nhau trong đường lối ngoại giao đa cực hiện nay, Tổng Thống có thể chọn Thủ Tướng từ đảng đối lập, nếu xét thấy điều đó có lợi cho đất nước trong từng giai đoạn.

  Hoa Kỳ là một Hiệp Chủng Quốc, bao gồm 51 tiểu bang, nhưng gỏn gọn chỉ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà là trụ cột cho mọi thời điểm. Ðất nước Việt Nam xét ra chỉ cần hai đảng Dân Chủ và Xã Hội là khá tốt, nhiều đảng cũng có lợi, nhưng lại dể bị phân chia manh múng theo ý đồ người ngoài luôn mong muốn xen vào. Tập trung nhân lực trí thức vào hai đảng, tạo thế quân bình đường lối thích ứng với giai đoạn hiện nay. Nếu chia ba thì chẳng khác nào gợi lại sự phân biệt Nam Trung Bắc do chính người Pháp làm phân hoá dân tộc ta. Lấy con số hai đảng là tốt nhứt, vì theo thế lưỡng cực âm dương đấp đổi cuả Trời Ðất. Giống như Hoa Kỳ chỉ Lưỡng Ðảng, tạo thành thế linh hoạt biến thông cho một NGŨ GIÁC ÐÀI. Mà thế ngũ giác đài, Việt Nam đã có sẵn trong tự tính ngôn tự, đó là sắc huyền hỏi ngã nặng.

  Trái banh chuyển hoá vẫn luôn trong chân cuả giới lảnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Lịch sử sẽ chấm một điểm son hay một vết đen cho đảng Cộng Sản, vẫn đang chờ tuỳ thuộc theo những quyết định sắp tới đây cuả họ.

  Xin trân trọng.

 4. nvtncs says:

  “Thay đổi để cứu đảng”

  XIN LỖI:

  Đảng là những tế bào ung thư ( cellules cancéreuses ) nên phải cắt và vứt nó đi.

  Nhưng người dân chủ phải văn minh hơn “người” CS nên ta hãy mời họ ra ứng cử trong một cuộc bầu cử tự do, xem dân nào bầu cho họ.

  Tiền bạc, của cải trong bao nhiêu năm họ ăn cắp giữa ban ngày của dân phải được tịch thu từ Thụy Sĩ và Mỹ đêm về Việt Nam và dùng vào một quỹ kiến thiết quốc gia, sửa sang cầu cống, xây trường, bịnh viện cho dân vv…

  Họ thì gửi họ về làng để họ đi cầy.

  Đó là giải pháp đối xử với CSVN nhân đạo và học thức hơn cái trò đi “học tập cải tạo” hoặc phương pháp Pol Pot của lũ rừng rú.

 5. Bo_gia says:

  Y kien cung duoc, cung co nhieu y kien hay lam, khong co y kien nao do ca, nhung Tau se khong cho phep Bo Chinh Tri Dang CSVN lam vay. Neu lam duoc vay thi Tau se khong con cho nuong tua nua. Va Tau so bi bao vay. khong le Tau lai nha ra mieng moi ngon nhu VN de dang sao? VN da nam tren moi anh hai Ba Tau roi, va gan vao mieng roi ma nha ra thi uong lam.

  Nhung nguoi trong BCT ma thay doi dan chu thi Tau se khai het ra la nhung ai da nhan cua Tau bao nhieu tien va theo luat giang ho, xa hoi den “Maffia” thi mang song cua ai da lay tien cua Tau ma khong lam theo lenh tren la Tau thi rat nguy hiem. Chi co ai trong BCT, trung uong va trong Bo chinh tri Dang CSVN thi ro hon ai het va biet la chung ta phai lam gi.

  Nen thay doi dan chu nhu Ba Lan de dua dat nuoc len, nhung cung phai nho rang dung de roi vao hoang canh nhu mang song cua ong Vo Van Kiet.

 6. Bo_gia says:

  Tai sao cuu Dang la cuu Dan Toc? Tat ca dan toc VN co phai la Dang CSVN dau? Chi co chung 3 trieu nguoi dang vien CS ma noi la ca dan toc duoc sao? 3 trieu nguoi CS khong dai dien duoc cho toan dan Viet Nam. Hay trung cau dan y 90 trieu nguoi VN xem toan dan co muon Dang CSVN cai tri ho khong?

  Neu huy bo Dang CSVN cung giong nhu Ba Lan da tung manh dan bo dang CS thi toan dan Ba Lan chac chet doi het chang? va khong co hien tai ganh vac va lo cho dat nuoc ho chang?? Dang CS la 3 trieu nguoi CS, dan toc VN la 90 trieu nguoi VN. Xin dung dem chu nghia CS ma noi la ca dan toc VN

 7. Phạm Lãi says:

  Rất thẳng, rất thật, chúng tôi luôn ủng hộ các bạn. Xin mọi người thêm nhiều ý kiến hơn để da7n tộc ta phục hưng và tiếp tục theo kịp sự tiến bộ của thế giới.

Phản hồi