WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt Úc Châu tiếp tục vận động nhân quyền

Ngày 24/11/2010 tại Canberra, 10 dân biểu và và Thượng nghị sỹ thuộc Tiểu Ban Ngoại Giao của Quốc Hội đã lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi về 2 đề nghị của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD) nhằm tăng áp lực để bảo vệ những nạn nhân của nhà cầm quyền CSVN.

Đề nghị thứ nhất là các viên chức chính quyền Úc hãy gặp gỡ gia đình của nhiều tù nhân lương tâm, tại nhà hoặc mời họ viếng thăm toà Đại Sứ. Nếu vận động thành công thì những cuộc gặp gỡ này sẽ vừa khiến những người tranh đấu cảm thấy không bị bỏ quên, vừa sẽ là áp lực thường xuyên lên nhà cầm quyền.

Đề nghị thứ nhì là hãy xét lại chương trình viện trợ mang tên “Viện Trợ Nhân Quyền”, trị giá 1,2 triệu trong năm nay, để bám sát vào đề tài tù nhân lương tâm thay vì các đề tài nhân quyền khác, hầu tạo áp lực sao cho nhà cầm quyền không rảnh tay để bắt bớ.

Đối với cộng đồng Việt, 2 điều trên rất có lý. Nhưng hơn 10 năm nay, các đảng cầm quyền đã bác bỏ, vì họ và Bộ Ngoại Giao Úc muốn có thái độ mềm mỏng. Nay, Quốc Hội có số ghế ngang ngửa, vì vậy cộng đồng có cơ may vượt qua các trở lực này nếu làm việc tận lực.

Tiểu Ban Ngoại Giao (TB NG) sẽ chưa có quyết định, buổi họp này mới chỉ là cơ hội để CĐNVTD giúp các vị dân cử có mặt biết đến và bắt đầu suy nghĩ về 2 đề nghị trên. Cộng đồng còn phải thuyết phục thêm hàng chục Dân biểu (DB) và Thượng nghị sỹ (TNS) khác thì mới đạt được mục tiêu.

Sắp tới, khi đến lúc, CĐNVTD sẽ mời gọi đồng hương lên tiếng với Dân Biểu của mình, nhất là tại Queensland nơi Ngoại Trưởng Kevin Rudd cư ngụ.

CĐNVTD được mời do DB Michael Danby, Chủ Tịch của TB NG. Ông là một vị DB có uy tín, nhiều năm nay đã tranh đấu cho nhân quyền. Ông thuộc đảng Lao Động, ghế của ông là Melbourne Ports, nơi số cử tri gốc Việt chỉ khoảng 0,2%.

Có mặt, (trái qua phải trong HÌNH) là DB Danby, DB Joanna Gash (thành viên của TB NG, cũng là Phó Chủ Tịch của Ủy Ban JSCFADT. UB này có 4 Tiểu Ban, trong đó TB NG là 1), DB Laurie Ferguson (thành viên của TB NG, cũng là Chủ Tịch của TB Nhân Quyền), TNS Russel Trood (Phó CT TB NG), DB Julie Bishop (Ngoại Trưởng Đối Lập), DB Philip Ruddock, DB Melissa Parke, TNS Mark Furner, DB Ken O’Dowd, và DB Sharman Stone.

Phái đoàn CĐNVTD gồm ông Đoàn Việt Trung, thay mặt cho ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Liên Bang, không nghỉ việc để lên Canberra được, và ông Lê Công, Chủ Tịch CĐNVTD / ACT kiêm Phó Chủ Tịch Liên Bang.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi