WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Bùa hộ mệnh giảm nghèo của đảng”

 1. chăntrâu says:

  Dân đói quá sao không cho gạo.
  Tặng hình ông có hưởng gì nào?
  Ông cười ngạo nghễ dân đau.
  Khi ông còn sống máu đào tuông rơi.
  Ngày ông khuất núi đến nay.
  Dân tình thống khổ chất đầy núi cao.
  Con cháu ông vun đắp cho nhau.
  Kẻ thì ăn giật kẻ thì hiếp dâm.
  Phải chi ông được sinh ra.
  Làm thân chó ngựa cho dân nó nhờ.
  Nhiều điều cơ cực nổ ra.
  Là do ông đấy dân nầy lầm than.
  Hồ chí minh sự thật phủ phàng.
  Ai ai cũng biết rõ ràng ông ơi.

Leave a Reply to chăntrâu