WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trận tuyến dân tộc – dân chủ

Cuộc vận động chính trị hiện nay của những người Việt yêu nước ở hải ngoại và trong nước không chỉ là cuộc vận động dân chủ chống độc tài đảng trị cộng sản, mà còn là cuộc vận động để bảo vệ đất nước chống lại bành trướng Đại Hán mới, và mở đường cho dân tộc phát triển và phục hưng. Sách lược bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ rõ; đất nứơc vẫn chưa thóat khỏi tình trạng độc tài, lạc hậu. Tình hình đó thôi thúc mọi người Việt yêu nước phải quan tâm và đóng góp vào việc tìm biện pháp vừa nhanh chóng dân chủ hóa đất nước, vừa bảo vệ được đất nước để Việt Nam có thể phát triển toàn diện, nhanh chóng và bền vững. Cả ba nhiệm vụ này không thể tách biệt. Chúng ta vận động cho dân chủ vì chúng ta tin rằng chỉ có tự do dân chủ mới bảo vệ vững chắc được Tổ quốc, mới tạo điều kiện và cơ hội để mọi thành phần dân tộc phát huy tiềm năng của mình, đạt được một đời sống ấm no hạnh phúc, và dân tộc chúng ta mới hội nhập được vào dòng tiến hoá chung của nhân loại mà không mất bản sắc dân tộc. Dân chủ và dân tộc do đó không thể tách rời.

Dân Chủ Trong Cuộc Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc

Thực ra dân chủ không phải là vấn đề mới lạ trên chính trường Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Ngay từ những thập niên 1920, 1930, khi cả dân tộc còn đang phải đấu tranh quyết liệt và sắt máu để giành lại độc lập, thoát khỏi sự đô hộ của người Pháp, lý tưởng dân chủ đã được những nhà cách mạng quốc gia đề ra trong các cương lĩnh của họ, chẳng hạn như trong đường lối Tam Dân của Việt Nam Quốc Dân Đảng hay chủ nghĩa Duy Dân của Lý Đông A. Khi vua Bảo Đại thoái vị ông đã trao lại quyền tự quyết dân tộc cho toàn dân. Khi đảng Cộng Sản, qua phong trào Việt Minh, giành được chính quyền và thiết lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945, bản Hiến Pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam đã ra đời với các điều khoản cần có của một chế độ dân chủ, dù ngay sau đó, những điều khoản này cùng với cả chế độ dân chủ đã bị ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản của ông cố tình “bỏ quên”. Rồi khi đất nước bị chia đôi, nước Việt Nam Cộng Hòa ra đời ở miền Nam, chế độ cộng hoà được thành lập, với một bản Hiến Pháp dân chủ khá hoàn chỉnh, các cơ chế tam quyền phân lập rỏ nét. Nhưng rồi, vì nhiều lý do khác nhau –từ giới lãnh đạo độc tài, đến các chính đảng non trẻ, đến trình độ dân trí thấp, và nhất là vì tình trạng chiến tranh– nền dân chủ cũng lại không có cơ hội để thử thách và phát huy tác dụng tích cực để ổn định và phát triển đất nước. Cuối cùng, từ 1975 đến nay, chế độ cộng sản đã, và còn đang cố, “bóp chết” dân chủ và tự do bằng mọi biện pháp. Vào thời điểm của năm 2004 này ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang phải tự điều chỉnh để tồn tại –từ độc tài toàn trị chuyển sang độc tài pháp quyền, mà họ gọi là “dân chủ pháp quyền” (“pháp quyền” chứ không phải “pháp trị”, vì pháp trị không thể đi với độc tài, cũng như pháp quyền không đương nhiên đi với dân chủ). Họ cũng đưa thêm danh từ “dân chủ” vào khẩu hiệu mị dân: “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhưng dù có đổi mới và tự điều chỉnh thế nào đi nữa, từ năm 1975 đến nay, ban lãnh đạo cộng sản đã chính thức “khai tử” những cuộc thử nghiệm “dân chủ hóa” nước Việt trước đó, những cuộc thử nghiệm chưa có đủ thời gian và điều kiện để thành công. Họ đã khai tử nền dân chủ còn non trẻ khi đất nước đã “sạch bóng quân xâm lược”, đã “hoà bình thống nhất”, nghĩa là vào đúng lúc mà dân chủ tự do đáng lẽ đã phải có được cơ hội và điều kiện thuận lợi nhất để tồn tại và phát triển.

Kiểm điểm lại lịch sử như thế để thấy rằng cuộc vận động dân chủ hiện nay ở hải ngoại cũng như ở trong nước chính là để tiếp nối những vận động đã được tiến hành và còn dang dở cả trước và sau thời kỳ quốc-cộng, ở cả hai miền Nam-Bắc, trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhìn từ góc độ lịch sử dân tộc còn giúp ta hiểu được tại sao cuộc vận động cho dân chủ tại Việt Nam lại có thể cuốn hút cả những người cộng sản, suốt đời hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa coi “dân chủ” chỉ là sản phẩm chính trị của chế độ kinh tế tư bản bóc lột. Tự do và dân chủ, nếu bóc bỏ hết đi cái vỏ “tranh quyền”, thì chính là “khát vọng ngàn đời” của dân tộc Việt, cũng như mọi dân tộc khác, muốn vươn mình lên cùng chung hưởng tự do, hạnh phúc với toàn thể nhân loại. Nếu nhìn từ góc độ dân tộc, và không qua lăng kính “đảng tranh, tranh quyền” thì vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền phải, và trong thực tế hiện đang, là cuộc vận động của mọi thành phần dân tộc, bất kể trước đây và hiện nay đang đứng trong hàng ngũ và quan điểm chính trị nào. Một tập hợp toàn dân tộc vì nền dân chủ có thể và đã đến lúc phải ra đời để cùng vận động cho một nước Việt Nam dân chủ và phú cường trong thiên niên kỷ thứ ba này.

Dân Tộc Trong Cuộc Vận Động Dân Chủ

Dân tộc như thế phải là thế đứng của cuộc vận động dân chủ hiện nay. Dân tộc là thế đứng trước hết vì sự tồn tại của dân tộc đang bị đe dọa bỏi họa bành trướng Đại Hán mới. Dân tộc là thế đứng bởi một lẽ đơn giản nữa là, dù trong thời đại toàn cầu, hay nói cho đúng hơn, chính vì trong thời đại toàn cầu, toàn nhân loại, mà mỗi quốc gia đều phải quay về với bản vị dân tộc, vừa để bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần của người dân, vừa để bảo vệ độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời phát huy bản sắc dân tộc, đóng góp vào vườn hoa văn hóa nhân loại. Dân chủ sẽ chẳng có ý nghĩa và chẳng đáng được vận động nếu không đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân, hưng thịnh cho dân tộc, mà biến quốc gia, dân tộc thành một thị trường tiêu thụ cho doanh nhân quốc tế, thành một thuộc quốc của thiên hạ đại cường.

Dân tộc do đó cũng phải là động cơ và mục đích của cuộc vận động dân chủ bởi vì mọi chế độ chính trị xã hội cũng như kinh tế đều chỉ là những phương tiện để đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân, hưng thịnh cho dân tộc. Nếu kinh tế chỉ huy mà đạt được mục đích này thì chẳng cần phải quay sang kinh tế thị trường –và đã có một thời ban lãnh đạo cộng sản “duy ý chí” đã nghĩ và làm như thế, với bao hậu quả tai hại lâu dài cho cả tinh thần lẫn vật thể của dân tộc. Nếu chính trị độc tài mà đạt được mục đích này thì cũng không cần khổ nhọc vận động cho dân chủ. Và hiện nay ban lãnh đạo cộng sản tại VN vẫn “kiên trì” với quan điểm “duy ý chí” đó, viện dẫn những mô hình phát triển đã lỗi thời hoặc đang bị khủng hoảng.

Thực tế cho thấy lịch sử thế giới không đứng về phía chế độ độc tài, dù độc tài dưới hình thức nào và vì lý do nào. Liên Xô, mẫu mực của chế độ độc tài toàn trị, không những không phát triển được (trừ sức mạnh quân sự và khả năng khống chế các nước đàn em), mà ngược lại cuối cùng đã sụp đổ sau hơn 70 năm tồn tại, sụp đổ tự bên trong cơ chế độc tài đó. Singapore thường được nêu ra như là một trường hợp kiểu mẫu, phát triển kinh tế thành công mà không cần đến chế độ chính trị dân chủ. Nhưng Singapore đã phát triển kinh tế một phần nhờ vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhờ vào việc sửa chữa các tầu chiến của Mỹ. Hơn nữa, Singapore đã phát triển vào thời gian 40 năm trước đây khi chưa có hiện tựơng toàn cầu hóa, chưa có thương mại tự do, chưa có internet, nghĩa là chưa có một thế giới và khu vực với biên giới quốc gia mở, với hơn 60% các quốc gia trên thế giới có nền kinh tế thị trường, văn hoá thông tin tự do và chế độ dân chủ như ngày nay.

Singapore gần như là một trường hợp duy nhất. Mô hình Singapore không thấy tái xuất hiện thành công ở nơi nào khác trên thế giới từ đó đến nay. Ngược lại, chúng ta thấy các chế độ độc tài, độc đảng thi nhau sụp đổ, từ Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu, đến Đài Loan, Nam Triều Tiên….Mà tất cả đều sụp đổ từ bên trong, hoặc bằng “diễn biến hoà bình” (Đài Loan, Liên Xô), hoặc qua bạo loạn (Nam Triều Tiên, Indonesia…). Và không hề xẩy ra trường hợp ngược lại, thí dụ như chế độ dân chủ khi phát triển lại trở nên độc tài, hoặc phát triển kinh tế cao nhưng không trở thành dân chủ. Chính Singapore ngày nay đã bắt đầu có đảng đối lập, dù còn non trẻ. Ngay cả Trung quốc cũng đang phải dò dẫm tìm một mô hình dân chủ, sau khi đã phải chấp nhận nền kinh tế thị trường, và đang làm cuộc thử nghiệm chính trị “một nước Trung Hoa hai chế độ”, cùng nhiều thí điểm cải cách chính trị khác.

Sự thật đơn giản là tiến trình tự do hóa xã hội, dân chủ hóa chính quyền, đi đôi với nền kinh tế thị trường tự do, là một tiến trình không thể đảo ngược ở mọi quốc gia trên thế giới từ sau đệ nhị thế chiến đến nay. Tiến trình này chỉ khác nhau ở tốc độ, chậm hay mau, và ở phương thức, hòa bình hay qua bạo loạn, và khác nhau ở những tiểu tiết thực hiện, tùy hoàn cảnh và khả năng của nhân dân và giới lãnh đạo ở mỗi nước. Trong thời đại tri thức điện tử hiện nay, chậm và qua bạo loạn tất nhiên không phải là con đường lưạ chọn tối ưu cho bất cứ dân tộc nào, nhất là cho dân tộc Việt, vì Việt Nam đã chậm tiến quá lâu rồi, người dân Việt đã mất mát, thua thiệt quá nhiều rồi.

Dân Tộc và Dân Chủ

Cuộc vận động dân chủ hiện nay do đó là một cuộc vận động cần thiết và thích hợp với dân tộc và thời đại. Cuộc vận động này có hai mục tiêu gắn liền với nhau: thiết lập chế độ dân chủ, bảo vệ và mở đường phục hưng dân tộc, phát triển đất nước. Hai mục tiêu này là một nhưng chia thành hai giai đoạn, ngắn hạn để xây dựng dân chủ và dài hạn để phát triển và phục hưng dân tộc. Tuy ngắn hạn nhưng thiết lập chế độ dân chủ là điều kiện cần có để bảo vệ dân tộc và phát triển bền vững; tuy dài hạn nhưng mục tiêu bảo vệ và phục hưng dân tộc đem lại chính nghĩa và cơ sở vững chắc cho cuộc vận động dân chủ. Dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động cơ của cuộc vận động dân chủ, đồng thời, dân chủ là môi trường và điều kiện phải có để bảo vệ và phát triển đất nứơc và phục hưng dân tộc.

Về mặt tổ chức và chiến lược-chiến thuật, thế đứng dân tộc bảo đảm đuợc tính ”toàn dân và toàn diện” của cuộc vận động dân chủ, giúp tập hợp được mọi thành phần dân tộc khác nhau trong một trận tuyến chung, trận tuyến dân tộc, tránh được xung đột về chính kiến và đoàn thể. Đồng thời, qua cuộc vận động dân chủ toàn dân và toàn diện mà tạo điều kiện và môi trường cho cuộc phục hưng và phục hoạt dân tộc một cách toàn diện, nhanh chóng và bền vững. Dân tộc không thể phát triển nếu các thành phần dân chúng, trong mọi ngành hoạt động của xã hội không có cơ hội phát triển, và nếu toàn dân Việt không có cơ hội hoà nhập vào dòng tiến hoá chung của nhân loại và thời đại.

Bằng thế đứng dân tộc trong cuộc vận động dân chủ, chúng ta vượt qua và không bị xa lầy trong cuộc tranh chấp và chia rẽ hiện nay trong đại gia đình dân tộc. Dân tộc còn chia rẽ thì không thể có tự do, dân chủ chân chính cho tất cả mọi người Việt, mà cũng không thể phát triển và phục hưng dân tộc được. Nếu dân tộc bao gồm mọi thành phần thực hữu khác nhau thì không thể chỉ dân chủ với một thành phần dân tộc này mà không dân chủ với thành phần dân tộc khác. Toàn thể dân tộc phải cùng được hưởng thành quả của môi trường và cơ chế tự do dân chủ. Thế đứng dân tộc là thế đứng toàn dân. Trận tuyến dân tộc là trận tuyến của toàn dân trong-ngoài nước đối kháng lại tập đoàn độc tài, trước mắt là độc tài của ban lãnh đạo cộng sản đương quyền. Cuộc vận động trên thế đứng và trong trận tuyến dân tộc là cuộc vận động của toàn dân vì nền dân chủ. Chúng ta tin rằng chỉ đứng từ vị thế “toàn dân vì nền dân chủ” mới mở đường cho sự tái thống nhất dân tộc để từ đó bảo vệ hữu hiệu được đất nứơc, và vận động thành công lộ trình dân chủ hóa và phát triển đất nước, mang lại phúc lợi cho mọi người Việt.

Trong ý nghĩa đó thì, nói một cách nôm na, hình tượng, mục tiêu của chúng ta là “tạo một sân chơi chung (dân chủ) với luật chơi chung (pháp trị)” cho mọi “đội chơi” (tổ chức, đoàn thể) và trong mọi “trò chơi” (kinh tế, văn hóa, chính trị). Tức là cuộc vận động dân chủ toàn dân và toàn diện nhằm tạo cơ chế, môi trường và điều kiện tự do dân chủ để mọi tài năng của người Việt được phát huy. Vận động dân chủ khởi đi từ bệ phóng dân tộc, từ thế đứng toàn dân, để đạt đến điểm đích là toàn dân hạnh phúc và dân tộc trường tồn, hưng thịnh.

Quan Điểm Và Nguyên Tắc

Để tiến hành được cuộc vận động dân chủ với thế đứng và động lực dân tộc đó, chúng ta cần làm sáng tỏ một số quan điểm về cuộc vận động chính trị hiện nay.

Trước hết, chúng ta tin rằng Việt Nam phải và có thể nhanh chóng chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ phát triển một nước Việt của thế kỷ 21. Việt Nam thế kỷ 21 phải là một Việt Nam của mọi người Việt và cho mọi người Việt không phân biệt đối xử vì những khác biệt tư tưởng, chính kiến, tôn giáo, địa phương, chủng tộc. Mọi hình thức đàn áp, tinh thần và thân thể, vì các lý do này, do bất cứ ai và nhân danh bất cứ gì, đều là bất hợp pháp và phải bị luật pháp trừng phạt. Việt Nam thế kỷ 21 phải tạo môi trường và cơ hội phát triển không giới hạn năng lực đặc thù của mọi ngưòi Việt. Chúng ta tin rằng một nước Việt như thế sẽ khai phóng tiềm năng, nhanh chóng nâng cao mức sống, gia tăng hiểu biết, và mở rộng phạm vi phát triển cho mỗi cá nhân và mọi thành phần dân chúng. Với một nước Việt như thế, dân tộc ta sẽ dễ dàng hội nhập trào lưu tiến hóa chung của nhân loại. Chúng ta cũng tin rằng một nước Việt như thế là điều mong mỏi của mọi người Việt, đồng thời người dân Việt hiện nay có khả năng và nhất là có quyền được hưởng một cuộc sống mới trong một môi trường sống xứng đáng với mọi con người và với một dân tộc đã mất mát nhiều như dân tộc Việt. Một nước Việt như thế có thể ra đời được trong giai đoạn lịch sử hiện nay của dân tộc và của thế giới.

Nhưng để một nước Việt như thế ra đời được, cần có một phong trào dấn thân mới ở trong nước, và cả ở hải ngoại, tương xứng với nhu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn lịch sử hiện nay. Phong trào dấn thân này trước hết là phong trào yêu nứơc, chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh, quyết tâm bảo vệ tòan vẹn lãnh thổ. Phong trào dấn thân này cũng không chỉ là một phong trào thuần túy chính trị. Nó phải bao gồm mọi lãnh vực hoạt động cần thiết để tạo được môi trường và điều kiện khai phóng sức sống và tiềm năng đa dạng, phong phú của mọi thành phần dân tộc với mọi xu hướng và khả năng khác nhau. Trong phong trào dấn thân mới này, các lãnh vực kinh tế, thương mại, xã hội, và văn hóa thông tin, giáo dục chiếm vị thế quan trọng ngang với, nếu không nói là hơn cả, chính trị khi mà nước ta còn quá nghèo, trình độ kiến thức và tinh thần của dân ta còn quá thấp, và trong bối cảnh thời đại mà tri thức đã trở thành yếu tố quyết định mọi tiến bộ.

Có thể nói cuộc vận động văn hóa và xã hội có tác dụng quyết định đột phá để tạo ra được một nước Việt tiến bộ, và ngay trước mắt, một phong trào dấn thân mới. Nó phải đi trước một bước để gây nên một cao trào tư tưởng mới, một tư trào mới. Tư trào này đề ra được một viễn ảnh mới cho một nước Việt mới.  Nó cũng phải tạo ra được một công luận mới, một cao trào quan tâm và thảo luân công khai, nghiêm chỉnh, tự do và hoà ái về mọi vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân, gia đình, đến thực trạng và tương lai của đất nước và của dân tộc. Nó có tham vọng gây ra được một cao trào ý thức và quan tâm xã hội mới, nhất là trong giới trẻ, đề ra được một cách nhìn và cách tiếp cận mới về mọi khía cạnh của vấn đề Việt Nam, từ cá nhân đến tập thể –cách nhìn và tiếp cận mang tính chất toàn diện, dung hóa (bao dung và thâu hóa) và luôn đề cao sáng kiến và khuyến khích mọi sáng tạo. Tư trào mới cổ võ cho việc đi tìm một tầm nhìn Việt Nam mới, tầm nhìn Việt Nam trong thế kỷ XXI, một tầm nhìn tương xứng với khát vọng và tiềm năng của toàn dân Việt, với thực tế và triển vọng phát triển của thế giới. Tầm nhìn mới phải mở ra một chân trời phát triển không giới hạn cho mọi người Việt cũng như cho toàn thể dân tộc, tạo ra một niềm tin tưởng và lạc quan mới, để từ đó tích cực dấn thân vì tương lai của mỗi người và của toàn xã hội. Tầm nhìn mới phải tạo nên một Giấc Mơ Việt Nam cho mọi thanh niên Việt. Có ước mơ lớn mới có rung động lớn và dấn thân lớn.

Sự dấn thân mới này là một sự dấn thân chính trị nhưng với một phương hướng chính trị dân tộc, vượt ra khỏi những định kiến tư tưởng và cơ chế chính trị hạn hẹp và độc đoán hiện đang trói buộc sức vươn lên của toàn dân. Phương hướng chính trị dân tộc đặt căn bản lý luận và hành động trên lập trường tiến bộ dân tộc. Tiến bộ vì hội nhâp vào trào lưu tiến hóa chung của toàn nhân loại, đồng thời làm phong phú thêm nền văn hóa nhân loại. Dân tộc vì không coi những khác biệt chính kiến, tôn giáo, địa phương, nhân chủng như những yếu tố xung khắc mâu thuẫn hủy diệt nhau, mà chỉ là những thành tố đa dạng, làm phong phú thêm cho đại gia đình dân tộc. Những thành tố này phải được cùng tồn tại trong tinh thần cạnh tranh trong sáng, tự do và bình đẳng.

Phương hướng chính trị dân tộc tiến bộ phát huy tinh thần nhân bản và hòa ái dân tộc, và tâm thức “cùng mọi người cùng sống và cùng tiến”. Phương hướng này nhằm vào mục tiêu xây dựng một xã hội trong đó mọi người Việt thuộc mọi thành phần dân tộc và xã hội khác nhau đều có cơ hội phát huy và đóng góp khả năng của mình vào việc thăng tiến đời sống riêng và phát triển đời sống chung. Một xã hội như thế sẽ tạo được sức mạnh toàn dân để chống lại được mọi âm mưu bành trướng từ phương bắc và bảo vệ vững chắc được lãnh thổ.

Để tạo được phong trào dấn thân với một phương hướng chính trị dân tộc tiến bộ như thế, những người tham gia cuộc vận động dân chủ cần có một chủ trương bao dung, cởi mở, chấp nhận mọi khác biệt, tạo môi trường đối thoại chân tình giữa những người Việt yêu nước thuộc mọi thành phần dân tộc và mọi quan điểm chính trị tư tưởng khác nhau. Chúng ta cần luôn luôn đặt tiền đồ dân tộc và quyền lợi toàn dân lên trên hết, luôn có cái nhìn Việt Nam trên mọi cái nhìn riêng tư. Chúng ta tin rằng tạo được một tầm nhìn hoà ái dân tộc và toàn dân như thế sẽ hóa giải được mâu thuẫn và bế tắc hiện nay của đất nước, khơi dậy được sức sống tiềm tàng của toàn dân Việt trong-ngoài nước, thực hiện được dân chủ và mở đường cho dân tộc phục hưng trong thế kỷ 21.

Đồng Thuận Dân Tộc

Trên thế đứng dân tộc và vì quyền lợi toàn dân đó chúng ta cần đồng ý với nhau về một số quan điểm chung trong cuộc vận động toàn dân vì dân chủ hiện nay. Xin gợi ý một số quan điểm chung như sau:

– mọi người Việt Nam, bất kỳ sống ở đâu, và khác biệt nhau như thế nào, đều phải được Hiến Pháp và luật pháp dân chủ bảo đảm các quyền con người và quyền công dân căn bản theo đúng qui phạm quốc tế là luật chung của thời đại. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng cả trên cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi.

– mọi vấn đề liên quan tới quyền lợi quốc gia, tới đời sống và sinh hoạt chung của xã hội và đại đa số người dân, đều phải do người dân quyết định, một cách công khai và tự do theo thủ tục hiến định. Mọi cá nhân và đoàn thể, đảng phái đều phải tôn trọng các quyết định này của đa số người dân.

– các vấn đề liên quan tới Hiến Pháp mới, tên nước, quốc huy, quốc kỳ, và quốc ca, phải do toàn dân quyết định;

– mọi đoàn thể chính trị, với mọi quan điểm chính trị khác nhau, nếu chấp nhận sinh hoạt trong chế độ dân chủ pháp trị, đều được quyền tồn tại và hoạt động bình đẳng và tự do. Bất cứ một đảng phái chính trị nào, nếu thắng cử qua các cuộc bầu cử thật sự tự do và công bằng, đều có quyền hiến định để lãnh đạo đất nước, và các đảng phái khác phải chấp nhận sự lãnh đạo đó. Nếu không đồng ý, những đảng phái này đều có quyền hiến định để hoạt động đối lập.

Chúng tôi cũng đề nghị một nguyên tắc căn bản chỉ đạo cuộc vận động dân chủ hiện nay. Đó là: cứu cánh phải nằm ngay trong phương tiện, không thể đem cứu cánh biện minh cho phương tiện. Mục đích nào đòi hỏi phương thức thực hiện phù hợp đó. Nếu mục tiêu của chúng ta là tạo được “sân chơi và luật chơi dân chủ” cho mọi “đội chơi” trong mọi “trò chơi” (điều mà Việt Nam hiện chưa có) thì những phương thức “tranh thắng và tranh quyền” cho riêng một cá nhân hay đoàn thể sẽ không giúp chúng ta đạt được mục tiêu này. Chúng ta quyết không áp dụng các phương thức hoạt động phản dân chủ và phi dân tộc, trong khi thực hiện cuộc vận động. Chúng ta phải trung thành với lý tưởng và mục đích, và trong sáng trong mọi hành động. Chúng ta quyết không lập lại vết xe cũ: sự thành công của một phong trào chính trị chỉ đưa đến sự thành công riêng cho một đoàn thể và loại trừ mọi khuynh hướng và đoàn thể khác như trong trường hợp thành công của đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc vận động dân chủ chỉ thật sự thành công khi mọi khuynh hướng và đoàn thể chính trị đều được tồn tại, và đều được bảo đảm môi trường và điều kiện cạnh tranh tự do như nhau. Chỉ sau khi đã có “sân chơi và luật chơi dân chủ” chung cho mọi cá nhân và đoàn thể thì những phương thức “tranh thắng” mới thích hợp và trở nên hữu hiệu. Khi đó, chính chế độ dân chủ pháp trị, bằng hiến pháp và luật pháp, sẽ bảo đảm được sự cạnh tranh tự do, trong sáng và công bằng cho tất cả các cá nhân và đoàn thể chính trị khác nhau, và qua sự cạnh tranh đó, tạo cơ hội để người dân tuyển chọn được đường lối và người lãnh đạo có khả năng đáp ứng được quyền lợi của đa số người dân, và phát triển bền vững được đất nước. Lúc đó, và chỉ trong môi trường đó, những chính trị gia và các đoàn thể chính trị tài giỏi có tầm cỡ quốc gia và quốc tế mới có được môi trường và điều kiện để phát huy khả năng của họ.

Và để làm được những điều này chúng tôi cho rằng cần có kế hoạch đào tạo và xây dựng một tầng lớp lãnh đạo mới cho đất nước trong mọi lãnh vực hoạt động xã hội, và đây sẽ là một công tác tập trung của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Tầng lớp lãnh đạo mới này phải có được nhân cách sống, phong thái làm việc và tư tưởng cùng đường hướng văn hóa, chính trị tương xứng với công việc lớn lao trong vài thập niên tới đây là mở được con đường đưa dân tộc bước vào thời đại hưng thịnh mới.

(20.1.2012)

© Đoàn Viết Hoạt

Nguồn: Chuyển Hoá

6 Phản hồi cho “Trận tuyến dân tộc – dân chủ”

 1. Hong Vu says:

  Tôi xin nói trước với các anh: hành động của đám tắc kè cộng sản cơ hội hiện tại chỉ là đóng kịch để bịp mà thôi. Vấn đề là bọn Trung Cộng còn nắm trong tay những hứa hẹn động trời của bọn bán nước việt gian cộng sản từ 1990 khi bọn lãnh đạo trực tiếp sang Trung Quốc cầu xin bọn ngoại tộc hà hơi giúp sức cho cái thây ma đảng cộng sản VN tồn tại khi mà hầu hết các nước cộng sản đã từ bỏ nó tại Đông Âu. Không có gì là lạ hết khi một thằng nằm kèo trên dạy thằng nằm dưới phải biết vâng lời, luật giang hồ sạp chợ quá rõ ràng. Chuyện con nít cũng biết đó mà. Phản lại chúng là buộc bọn Trung Cộng bạch hóa mọi chuyện nhơ bẩn đã được giấu kín bấy lâu nay và nó sẽ làm sập hết mọi ánh hào quang về đám cộng sản VN từ thời con ma khô giảo quyệt bán linh hồn dân tộc cho chủ nghĩa cộng sản, mồm mép đi dụ dỗ đám dân ngu dân đói, gạt gẫm bọn trí thức gà mờ. Nếu chuyện này xảy ra thì đồng nghĩa bọn cộng sản sẽ đào hố chôn mình và phơi cái thây thối rữa của tên cáo già Hồ ra ngoài ánh sáng mặt trời. Nguyễn Tấn Dũng có dám làm không? Cà chớn là nó sẽ chết với bọn miền bắc bất cứ lúc nào. Đừng tưởng tên này đang ở vị trí thủ tướng mà bở. Nòng cốt của “đảng” là ở miền bắc và nằm ở đàng sau bức màn, nếu chúng không hài lòng là phải chết. Bọn chủ chốt tại miền bắc không muốn phản Trung Quốc vì chúng bán linh hồn cho quỷ dữ từ lâu rồi để làm giàu, làm cha mẹ người dân cùng dòng máu Việt. Nước bọt và súng + nhà tù thay phiên lung lạc ý thức của người dân, thủ đoạn phù phép lúc này lúc khác chỉ để dối gạt dư luận, kể cả khoác cái áo “dân tộc” cho cái xác thối của con quỷ Ba Đình khi chính nó đồng ý phân biệt ba đời người dân, triệt tiêu trí thức, giết chóc cướp của người có của cải đất đai, đứa con nít cũng không tha chỉ vì cha mẹ nó thuộc thành phần “kẻ thù của giai cấp”. Việc của bà Cát Mộng Long còn đó, hay chuyện của “ân nhân cách mạng” mà Nguyễn Hữu Loan chứng kiến bị xử chết cả gia đình đến nỗi vì lòng trắc ẩn và vì lương tri của một con người mà ông ta phải từ bỏ đám giết người hôi tanh để cưu mang đứa con gái nhỏ của gia đình ông bà địa chủ- ân nhân và cũng là nạn nhân của bọn cuồng tính vô liêm sĩ táng tận lương tâm tự xưng chính nghĩa yêu nước thương nòi. Nó đâu xảy ra ở một nơi mà khắp nơi trên miền bắc. Thử hỏi đám thô bỉ này dám phản lại “cha ông” của tụi nó không???

 2. Dao Cong Khai says:

  Vietnam is the trouble of Vietnamese… Phải chi cứ để thực dân Pháp cai trị VN, chắc chắn người dân trong nước sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn bây giờ.

 3. Ky van says:

  Dân chủ sẽ không còn có nghĩa nếu Dân tộc đã mất.. Dưới đây là nội dung của Wikileaks: (Wikileaks VG Nguyễn Văn Linh- Đỗ Mười thời hạn 30 năm (1990-2020) sát nhập vào Tàu)

  http://bomloxo.blogspot.com/2010/12/wikileaks-vg-nguyen-van-linh-o-muoi.html

 4. Dân nghèo says:

  VC nó đâu biết lo cho dân là một đám độc tài ích kỷ hoà bình mấy chục cái Xuân rồi có bao giờ nó tạo điều kiện cho dân phơi bày ý kiến để lập hội lập Đảng để cùng nhau cai quản và quản trị đất nước không ? Nó không cho đơn giản tụi nó ích kỷ tham lam không muốn chỉa sẻ và chia bớt quyền hạn trách nhiệm củng như lợi ích công , vã lại bọn nó đâu coi trọng quần chúng khinh thường là khác đối với chúng nhân dân đần độn ngu si phải chăn dắt và định hướng đi như đàn bò đàn cừu !

  Với lối suy nghỉ ăn sâu trong tim óc chúng thì đòi hỏi để có dân chủ là phí công hoang tưởng với chúng phải loại chúng ra khỏi xả hội chổ ngồi thích nghi với chúng là bảo tàng viện !
  Bởi vì nơi đó chúng có thể suy tư ngẩm lại việc chúng làm ! Không gì tốt đẹp và tồn tại mãi !

 5. nguyenha says:

  Không nên hiểu khi vua Bảo-Dại trao ấn-kiếm ở Ngọ-môn Huế như là một viêc” trao quyền tự-quyết Dân-Tộc lại cho Tòan dân..”mà nên biết dây là một hành vi:” bỏ của chạy lấy người”của cựu-hòang Bảo-Dại!Của dây chính là Giang-San vậy. Việc làm của Vua Bảo Dại bị áp-lực dưới “lưỡi gươm”của Việt-Minh diều nầy không lẽ Ô DVH không biết!! Hiểu sai một vấn dề trọng dại,không khác nào, Ông dã nhìn nhận CÓ “CM tháng 8″,trong lúc có người vẩn cho dó là Cưộc-cướp-chính-quyền,những người khác thì cho Ông Hồdã “nhặt”dược chính quyền..” Một chính-quyền dược hình thành trong sư Dan giối,ăn-cướp mà có,thì dó dâu phải là Chính-danh nửa! Do dó cái mà Ông gọi là DCCH cũng chỉ là “Quái-Thai” mà thôi./

 6. Trung Hoàng says:

  Ý THỨC TÌNH TỰ DÂN TỘC.

  Muốn bảo vệ toàn vẹn đất nước Việt Nam trước hoạ bành trướng xâm lấn cuả Trung Quốc, không có con đường nào khác hơn là dân chủ hoá mở rộng trên các lảnh vực. Vưà tách rời Việt Nam ra khỏi hấp lực cuả CSBK, mà cũng vưà tạo một khởi điểm cho một cuộc đại đoàn kết toàn dân Việt trong ngoài. Dân tộc dân chủ và dân sinh là ba trọng điểm, mà người dân Việt Nam yêu nước luôn lúc nào cũng phải đều hướng tới.

  Sự toàn vẹn đất nước rất cần đến ý thức và tình tự dân tộc, sự kết hợp đó có được lâu dài bền vững hay không cũng do tính dân tộc trong sáng cuả dân Việt. Nếu mãi vì quyền lợi cuả một đảng phái, một giai tầng thao túng chính trị hay kinh tế, đặt quyền lợi cuả đảng và giai tầng cuả mình lên trên quyền lợi cuả dân tộc, sự trong sáng cuả ý thức và tình tự dân tộc sẽ luôn bị vẩn đục, xung đột quyền lực và danh lợi sẽ lôi cuốn vào vòng đấu tranh cho tư riêng sẽ mãi tiếp diễn, ý thức và tình tự dân tộc sẽ bị phai lợt dần với thời gian, tạo cơ hội thuận lợi hơn cho bá quyền bành trướng phương Bắc xâm lấn đất nước ta thêm nưã.

  Trào lưu dân chủ hoá ngày một toả rộng đến tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam muốn hội nhập vào sự tiến hoá chung đó, hẳn nhiên chỉ có con đường tiến đến dân chủ mở rộng không ngừng, làm nền tảng cần thiết cho sự hội nhập kinh tế toàn cầu, để có thể luôn được phát triển vững chắc trong ổn định về lâu về dài. Với mạng lưới thông tin truyền đạt toàn cầu luôn được rộng mở, nền dân trí người Việt tất nhiên sẽ được nâng cao không ngừng, mặt trận tranh đấu vì dân chủ sẽ được kết hợp rộng rãi và mạnh mẻ với thời gian. Độc tài toàn trị trước hay sau vì rồi cũng phải bị cáo chung, ĐCSVN không thể nào có thể độc tôn độc quyền ngự trị mãi trên đất nước; nhất là trong tương lai, khi cuộc mặt đối mặt với CSTQ là chuyện không thể tránh khỏi.

  Trong giai đoạn lịch sử 45-54 và cho đến 1975, ý thức và tình tự dân tộc cho dù không mất trong cộng đồng dân Việt, nhưng sự trong sáng cuả nó ít nhiều cũng đã bị vẩn đục oen ố một phần nào. Sự vẩn đục và oen ố bắt nguồn từ sự chia cắt Bắc Nam mà ra, chính nghiã dân tộc cũng vì thế mà không thể có sự trọn vẹn trong sáng được, ý thức dân tộc tự chủ đã bị lực từ bên ngoài cuốn hút mất, cả hai chính quyền lúc bấy giờ không ít thì nhiều đều phải nhờ vào thế bên ngoài mà hình thành, chính toàn dân Việt không có được sự tự chủ đúng nghiã cuả nó trong thời gian nầy. Chính vì do như vậy, chính nghiã dân tộc tự chủ thực sự không tỏ sáng được trong suốt thời kỳ phân hoá nầy, người yêu nước chơn chính trong sáng ở giai đoạn nầy, thì luôn bị hai lằn đạn đó xâu xé tàn hại không một chút thương tiếc.

  Sẽ không bao giờ có dân chủ thực sự cho toàn dân Việt, nếu không có được sự kết hợp từ trong đến ngoài cuả cộng đồng người Việt. Sự tranh đấu dân chủ cho Việt Nam sẽ không có được ý nghiã, vì nếu sự kết hợp chỉ có được từng phần, từng tôn giáo, từng đảng phái riêng rẽ. Sự tranh đấu nhân danh vì dân chủ, mà thực sự dân Việt lại càng bị phân hoá trầm trọng hơn nưã, đó là điều đang xảy ra cả trong đến ngoài nước hiện nay. Chính vì những điều tệ hại đó, ý thức và tình tự dân tộc cần phải được nêu cao, lấy đó làm điểm đứng chung cho phong trào đấu tranh dân chủ. Từ điểm đứng chung đó, sẽ xoá mờ dần lằn ranh Bắc Nam Quốc Cộng Lương Giáo, thì công cuộc đấu tranh cho dân chủ và bảo vệ toàn vẹn đất nước mới có cơ bền vững lâu dài.

  Mục tiêu dân chủ và dân sinh đều quan yếu như nhau, cả hai sẽ không được trọn vẹn đầy đủ, nếu không có được một ý thức và tình tự dân tộc, làm nền tảng để kết hợp vững mạnh thúc đẩy không ngừng cho nó có thể được mở rộng và phát triển với thời gian.

  Xin trân trọng.

Phản hồi