WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

EUREKA !!!!!!!!!!!

3 Phản hồi cho “EUREKA !!!!!!!!!!!”

 1. Huythong says:

  Hai anh em người Việt ở Úc đoạt giài ereuka đa phát biểu răng: chỉ cần có tự do dân chủ là sẻ có nhiều nhân tài Việt trở về VN, thật vậy chỉ cần bấy nhiêu đó thôi củng đủ cho hàng triệu người VN trên khắp thế giởi sẻ làm một cuộc di tản ngược về VN để sinh sổng làm ăn,

 2. Nguyen V N says:

  Tôi chưa biết giải Eureka là giải gỉ nhưng bây gìờ nghe đến giải này giải kia thì nền trí thức dân ta lại gặp nạn lớn. Các quái thai trí thức đoạt giải nào không thấy nhưng chắc được giải àm bầy tôi mới cho đảng. Ngăn sách Quốc gia phải mua thêm vài biêt thự mới như “Trường Hợp Ngô bảo Châiu”, quốc nạn mới.

  Cho tôi xin vái các ngài đoạt giải.

  Nguyen V N

 3. NTDũng says:

  Địa chỉ email của Tiếnsĩ Thanh là: thanhhaiphong@guclo.tienlang . Mời các đồng chí cứ vô tư liên hệ. Ai có thắc mắc gì về com-pu-tờ xin cứ tự nhiên hỏi. Tiến sĩ Thanh nguyên là giaosư trường…Đảng (cướp đất) cao cấp, cử nhân Anh văng (bên Lèo). Xin trân trọng giới thiệu.

Phản hồi