WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó”

  1. TT says:

    Sau gần 40 năm người dân trong Cộng Hoà Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) Việt Nam đã tiến một bước khá tiến bộ từ “DÉP RÂU” lên “DÉP NHỰA CÓ LỖ”

Phản hồi