WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy dừng sử dụng bạo lực và tra tấn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam

htvy

Tôi là Huỳnh Thục Vy, một blogger bất đồng chính kiến, một người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi tôi đang chia sẻ với bạn những lời này, tra tấn và bạo lực chống lại người dân, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến vẫn còn tiếp tục và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các nguyên tắc phổ quát: Tự do, Dân chủ và Nhân quyền là những thứ xa xỉ đối với người dân của chúng tôi. Nông dân bị di dời khỏi vùng đất của họ. Công nhân bị bóc lột trong các nhà máy. Những người biểu tình bị đánh đập tàn nhẫn do sự tụ tập để bày tỏ lòng yêu nước ôn hòa.

Chúng tôi thực sự muốn có dân chủ. Chúng tôi thực sự muốn được tự do. Chúng tôi thực sự muốn có nhân quyền. Những giá trị này được bảo vệ và phát huy ở đất nước các bạn, nhưng ở đất nước chúng tôi, chúng tôi phải trả một giá cao cho những điều đó.

Chúng tôi có thể bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Các nhà chức trách không chỉ sử dụng công cụ pháp lý để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, mà còn sử dụng bạo lực và tra tấn đối với họ.

Qua các năm, số nạn nhân bạo lực của chính quyền tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi thường xuyên bị tấn công bạo lực bởi những tên côn đồ được hỗ trợ bởi công an và thậm chí cả công an mặc đồng phục trong đồn cảnh sát.

Tương lai của đất nước chúng tôi sẽ ra sao với bạo lực của chính quyền? Làm thế nào trẻ em của chúng tôi sẽ lớn lên khi họ thường nhìn thấy cha mẹ của chúng bị đánh đập. Chúng tôi không được hưởng cuộc sống yên bình và không thể góp phần xây dựng đất nước của chúng tôi bởi vì các cơ quan thực thi pháp luật không ngần ngại vi phạm nhân quyền một cách thô bạo.

Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi chỉ thực sự muốn thực hiện các quyền cơ bản của chúng tôi.

Các bạn sẽ giúp chúng tôi? Chia sẻ video này và có những hành động để nói với các nhà chức trách Việt Nam:

Trả lại đất cho dân oan nghèo khổ!
Trả lại quyền tự do của công đoàn cho người lao động.
Trả lại quyền tự do ngôn luận cho người dân của chúng tôi!
Trả lại chùa và nhà thờ cho các tôn giáo!
Trả tự do cho các tù nhân lương tâm!
Với video này, tôi có thể yêu cầu các bạn hãy giúp chúng tôi:
Ngăn chặn bạo lực! Ngăn chặn tra tấn tại Việt Nam!

I am Huynh Thuc Vy, a dissident blogger, a human rights defender in Vietnam. While I am sharing these words with you, torture and violence against civilians, especially dissidents still continue and get more serious.

The universal principles: Freedom, Democracy and Human rights are “luxurious” things to our people. Farmers are displaced from their land. Workers are exploited in factories. Protesters are brutally beaten due to their gathering to express peaceful patriotism.

We really want to enjoy Democracy. We really want to get Freedom. We really want to have Human Rights. These values are protected and promoted in your countries, but in our country, we have to pay a high price for them.

We might be imprisoned because of exercising the rights to freedom of religion, expression, peaceful assembly, and association.

The authorities not only use legal instruments to muzzle dissidents, but also use violence and torture against them. Year by year, the number of the authorities’ violent victims increases rapidly. We are frequently under violent attack by police-sponsored thugs and even by uniformed police in police stations.

How will the future of our country be with violence encouraged by the authorities? How will our children grow up when they usually see their parents beaten brutally. We fail to enjoy peaceful lives and fail to contribute to building our country because law enforcement agencies do not hesitate to brazenly violate human rights.

We want to tell the world that we just really want to exercise our fundamental rights.

What would you do to help us? Share this video and take actions to tell the Vietnamese authorities to:

Return land to poor petitioners!
Return the right to freedom of trade union to labors.
Return the right to freedom of expression to our people!
Return pagodas and churches to congregations!
Free all prisoners of conscience!
With this video, I may ask you to help us:
Stop violence! Stop torture in Vietnam!

© Huỳnh Thục Vy

3 Phản hồi cho “Hãy dừng sử dụng bạo lực và tra tấn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam”

 1. TRẦN HUY says:

  sao mà buồn đến đứt ruột vậy việt nam ơi !

 2. Nguyen Hung says:

  Hy vọng các bloggers khác trong nước cũng sẽ dùng ngoại ngữ Anh, Pháp để tố cáo với cộng đồng thế giới về những tội ác của bọn Cộng sản .

 3. Nguyễn Thi says:

  Tán thưởng việc dùng Anh ngữ của blogger Huỳnh Thục Vy để vạch rõ cho người dân các nước ngoài thấy rõ được bộ mặt độc tài của bọn ngụy quyền Việt cộng .

  Đả đảo bọn tặc quyền Việt cộng phản quốc
  Đả đảo bọn bạo quyền Việt cộng bóp nghẹt nhân quyền
  Đả đảo bọn mafia Việt cộng cướp đất của dân lành
  Đả đảo bọn ma vương Việt cộng đàn áp tôn giáo
  Đả đảo bọn bạo chủa Việt cộng chuyên đánh đập, tra tấn những người ái quốc

Phản hồi