WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Lợi ích nhóm” và chủ nghĩa tư bản thân hữu – cảnh báo nguy cơ

pobrane
Âu Dương Thệ: Bài phân tích và bình luận dưới đây vừa phổ biến trên báo Cộng sản điện tử ngày 2.6.2015 của TS. Vũ Ngọc Hoàng về tình hình bùng nổ „lợi ích nhóm“ của các „nhóm lợi ích“ trong ĐCSVN hiện nay là một sự phân tích khá chính xác. Mặc dầu mục đích chính của ông Hoàng là để minh họa cho TBT Nguyễn Phú Trọng về những tiêu chuẩn chọn nhân sự ở cấp Trung ương và Bộ chính trị cho Đại hội 12 sắp tới –tuy nhiên những tiêu chuẩn này từ bao nhiêu năm nay cũng vẫn chỉ nằm trên giấy!

Nhưng đây là lần đầu tiên một Ủy viên Trung ương và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã xác nhận một cách gián tiếp là, chế độ toàn trị hiện nay ở VN đang chuyển hóa thành chế độ “chủ nghĩa tư bản thân hữu“ giống như thời kì đầu của chế độ tư bản hoang dã, theo luật rừng xanh, cá lớn nuốt cá bé!

Chính việc này nhiều nhân sĩ và chuyên viên dân chủ, kể cả nhiều đảng viên CS tiến bộ, đã báo động từ các năm qua.

Nhưng cần lưu ý ở đây là, sự nhận định này của TS Vũ Ngọc Hoàng chỉ mới là một nửa sự thật. Vì nửa sự thật kia nằm ngay chính ở sự tồn tại của hệ thống chính trị hiện nay. Đó là chế độ toàn trị với chủ trương độc quyền của một đảng và duy trì Kinh tế Nhà nước làm chủ đạo!

Nhiều nhân sĩ và chuyên viên dân chủ, kể cả nhiều đảng viên tiến bộ, đã chỉ ra rằng: Chính chế độ toàn trị là mụ đỡ để các „nhóm lợi ích“ ra đời thả cửa tham nhũng và lộng quyền, và việc giành ưu quyền cho hệ thống Kinh tế Nhà nước xuyên qua các Tập đoàn và Tổng công ti là ổ nuôi bọn quan tham qua các “nhóm lợi ích“.

Chế độ toàn trị đã dung túng nó suốt gần 30 năm dưới bình phong „đổi mới“ và nay nó đang tích tụ được cả quyền và tiền và đang tập hợp nhau thao túng và lũng đoạn cả bộ máy Đảng và Nhà nước. Vì thế chính chế độ toàn trị mới là thủ phạm để các „nhóm lợi ích“ đang gây ra những hậu quả vô cùng nguy hại cho nhân dân và đất nước!

—————————————————————–

(ĐCSVN) – Lợi ích chính đáng (của một người, một nhóm) là lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, góp phần và bổ trợ cho lợi ích chung; không mâu thuẫn, không gây thiệt hại cho lợi ích chung. Lợi ích chính đáng luôn là mục tiêu và động lực đối với hoạt động của con người, cần được tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích. Quên điều này, không quan tâm đến lợi ích chính đáng của con người, ngăn cản các lợi ích chính đáng ấy, thì sự lãnh đạo và quản lý xã hội không thể thành công, trước sau cũng nhất định thất bại.

Ngược lại, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) thì mâu thuẫn với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; gây hại cho lợi ích chung, cho cộng đồng, làm suy yếu và gây tổn thất nghiêm trọng đối với lợi ích chung. “Lợi ích nhóm” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành các “nhóm lợi ích”. Đặc điểm của các “nhóm lợi ích” là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích, giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong Đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội. Nhận thức sự quan trọng của thông tin, “nhóm lợi ích” còn móc nối, “kết nạp”, kết hợp với một số nhóm truyền thông không lành mạnh để tác động chi phối dư luận theo hướng có lợi cho “nhóm lợi ích” và xuyên tạc vu cáo những người, những doanh nghiệp không cùng nhóm để tranh quyền lực và lợi ích. “Lợi ích nhóm” sẽ kéo theo và song hành với tham vọng quyền lực cùng với tham vọng tiền bạc.

Ở nước ta, trong lãnh đạo, người đầu tiên công khai hóa và nêu lên sự cần thiết phải đấu tranh với “lợi ích nhóm” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), và sau đồng chí, một vài đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước cũng có nói đến, mặc dù chỉ mới thoáng qua và nhìn chung, chưa có chỉ đạo gì quyết liệt trong việc ngăn ngừa, phòng chống “lợi ích nhóm”. Trong giới khoa học của Việt Nam đã có một số nghiên cứu, nhưng chưa nhiều, và mới ở dạng lý thuyết chung, chưa gắn với thực tế tình hình nước ta. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã có nhiều tài liệu nghiên cứu vấn đề này, gắn với quá trình phát triển của một số quốc gia. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.

Hiện nay, “lợi ích nhóm” và hoạt động của “nhóm lợi ích” ở nước ta đã và đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Đó là trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; trong quản lý ngân sách, thuế, quản lý ngân hàng – tín dụng; trong quản lý các nguồn vốn và chương trình đầu tư về xã hội, trong quản lý tài sản, đất đai, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xuất nhập khẩu; trong công tác cán bộ, quản lý biên chế; trong quản lý các loại cấp giấy phép; kể cả trong các vụ án, trong tham mưu về chủ trương, chính sách và trong điều hành. Đi sâu vào nghiên cứu các vụ tiêu cực, tham nhũng có tổ chức, các vụ việc mà dư luận có nhiều ý kiến thì sẽ có nhiều thông tin cụ thể về tình hình “lợi ích nhóm” ở Việt Nam. Tức là tình hình xấu đã lan rộng, khá phổ biến và khá ngang nhiên, nghiêm trọng đến mức báo động.

“Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” có tác hại gì? Trước nhất là nó làm cho đất nước bị tổn thất các nguồn lực và giảm hiệu quả đầu tư, bị kìm hãm không thể phát triển nhanh, thậm chí không thể phát triển bình thường, mất sức sống, nền kinh tế sẽ bị khiếm khuyết, dị tật, kinh tế “ngầm”, thị trường “ảo”, chụp giật, hoang dã, khống chế và “thanh toán” lẫn nhau để giành độc quyền, làm hỏng môi trường phát triển lành mạnh và bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Hầu hết các nước bị “bẫy” thu nhập trung bình kéo dài nhiều thập kỷ, thậm chí kéo dài hàng thế kỷ, loay hoay mãi, lùng nhùng mãi, không làm sao thoát ra được để trở thành một quốc gia phát triển, là do “lợi ích nhóm” – nguyên nhân trực tiếp và hàng đầu. Với sự chi phối của các “nhóm lợi ích”, nguồn lực quốc gia bị phân bổ và sử dụng không vì lợi ích chung của quốc gia, mà nhằm hướng phục vụ cho “lợi ích nhóm”; việc bố trí đầu tư, sắp xếp dự án và kể cả ban hành chính sách, điều hành xử lý công việc cũng vậy.

Nước ta sau mấy chục năm công nghiệp hóa, đến nay năng suất lao động xã hội vẫn quá thấp, vào loại thấp nhất khu vực Đông Á, hiệu quả đầu tư rất kém, nợ nần nhiều mà chưa rõ trả bằng cách nào, khi mà hiệu quả đầu tư (sử dụng nguồn vay ấy) quá kém; thu nhập rất thấp, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương trình nội địa hóa không thành công, chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng, nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình thấp. Nhìn lại nguyên nhân các nước bị “bẫy” thu nhập trung bình và nhìn lại tình hình nền kinh tế của ta thì đáng lo ngại.

Hậu quả thứ hai do “nhóm lợi ích” gây ra là nhất định sẽ chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính (và cũng xa lạ với chủ nghĩa tư bản hiện đại), đất nước đi theo một con đường khác, sang CNTB thân hữu, đó là con đường không có tiền đồ và nguy hiểm, không có tự do và dân chủ (vì bị nhóm lợi ích độc quyền về kinh tế và chính trị thâu tóm, lũng đoạn), để lại hậu quả lâu dài mà dân tộc phải gánh chịu. Chúng ta mong muốn xây dựng một xã hội trên nền tảng của các giá trị nhân cách thì “nhóm lợi ích” lại thúc đẩy đồng tiền cộng với quyền lực chiếm địa vị thống trị. Thực chất “nhóm lợi ích” là đồng tiền (tư bản) chi phối quyền lực, trực tiếp tham gia giành và chiếm giữ quyền lực, làm cho quyền lực không còn là của nhân dân, cũng có nghĩa là chệch khỏi mục tiêu XHCN (chân chính). “Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” có từ rất sớm, ít nhất là từ buổi đầu của thời kỳ phong kiến; nhưng sang thời kỳ TBCN thì nó phát triển và diễn biến phức tạp hơn, kể cả trình độ, quy mô và tính chất. Trong Chủ nghĩa tư bản “hoang dã”, “mông muội”, các “nhóm lợi ích” hoạt động phổ biến, công khai, tích lũy và tập trung tư bản bằng mọi thủ đoạn, kể cả bạo lực và giết người.

Nhân đây, trước khi nói đến hậu quả thứ ba do “nhóm lợi ích” gây ra, xin nói rõ hơn về CNTB thân hữu. Suốt mấy trăm năm nay, qua quá trình cạnh tranh, qua đấu tranh xã hội, chịu sự tác động của các quy luật khách quan về kinh tế và xã hội, CNTB buộc phải liên tục điều chỉnh, nhờ vậy mà tiến bộ dần. Ngày nay CNTB hiện đại đã có những tiến bộ đáng ghi nhận; họ đã tạo ra nhiều thành tựu và một số nước phát triển cao, tính chất xã hội hóa cao hơn, đang dần dần từng bước tạo ra các nhân tố mới của xã hội tương lai (XHCN). Đồng thời với quá trình tiến hóa tự nhiên ấy, trong thực tiễn thế giới tư bản còn xuất hiện một khuynh hướng khác, một khuynh hướng không lành mạnh, không bình thường, một khuynh hướng tha hóa, đó là CNTB thân hữu, một loại hình nguy hại cho sự phát triển của các quốc gia. Nước nào rơi vào “CNTB thân hữu” thì không ngóc đầu lên được. CNTB thân hữu thực chất là sự bành trướng, biến dạng, biến tướng, sự thoái hóa cao độ của “nhóm lợi ích” gây ra. Đây là một loại hình rất lạc hậu, khác xa so với CNTB hiện đại (CNTB hiện đại cũng có nhiều mặt tiến bộ, mà chúng ta cần nghiên cứu để học tập kinh nghiệm của họ) và tất nhiên là càng xa lạ với CNXH văn minh.

CNTB thân hữu còn có các cách gọi khác nhau, là “CNTB lợi ích”, “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”… CNTB thân hữu không phải là một giai đoạn của CNTB, mà là một hiện tượng, một khuyết tật, một sự tha hóa của CNTB. Đây là loại hình “phát triển” mà trong đó các doanh nghiệp dựa vào ưu thế về mối quan hệ với những người có quyền lực để tạo ra nguồn thu tài chính cho cá nhân và đơn vị mình. Các doanh nghiệp này tập trung đầu tư vào “quan hệ”, vào “quan chức” để từ đó mà dùng quyền lực tạo ra lợi nhuận siêu ngạch. Đặc trưng của “CNTB thân hữu” là có sự cấu kết, xâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia “kinh doanh”, làm quan chức để làm giàu, họ cùng nhau bóc lột “mềm” toàn xã hội, bóc lột cả dân tộc, họ thâu tóm các nguồn tài chính, của cải và thâu tóm quyền lực chính trị, biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm người (nhân danh nhà nước và đảng cầm quyền) thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị. Nói họ thực hiện bóc lột “mềm” là vì không có hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh cụ thể để trực tiếp bóc lột giá trị thặng dư của lao động, sự bóc lột của họ tinh vi hơn, nhưng tai hại hơn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Sự bóc lột ấy thực hiện thông qua các dự án, các chương trình đầu tư; thông qua các cơ chế, chính sách (không phục vụ cho toàn xã hội mà phục vụ cho một nhóm người) và thông qua cách điều hành, cách quản lý mập mờ, không minh bạch, gây tiêu cực, tham nhũng… Họ thu lợi thông qua các công ty “sân sau”, công ty con, công ty cháu, công ty nhánh của gia đình, của “cánh hữu”. Nó ra đời trong (và gắn với) CNTB “man rợ”, CNTB “dã man”, chứ không phải CNTB văn minh.

Rất đáng lưu ý là, “CNTB thân hữu” không chỉ có trong xã hội tư bản (yếu kém và tha hóa) mà còn có trong các xã hội khác, ở các nước mới bắt đầu vận hành nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường, khi mà ở đó “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích”, “lợi ích bè phái”, “tính thân hữu vì lợi ích” đang nổi lên và hoành hành; khi mà đảng cầm quyền cùng nhà nước do nó lãnh đạo bị suy thoái về đạo đức, tham nhũng trở nên phổ biến và pháp luật không được tuân thủ trong sự quản lý đất nước, quản lý xã hội (tức là trình độ quản trị quốc gia yếu kém). Thực tiễn thế giới cho thấy, CNTB thân hữu kìm hãm sự phát triển của quốc gia, làm cho đất nước rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình hàng thế kỷ không ra được, làm băng hoại đạo đức xã hội (do lệch chuẩn giá trị); làm méo mó, biến dạng các chủ trương đường lối; gây nên các khuyết tật của nền kinh tế và của xã hội, để hậu quả lâu dài. CNTB thân hữu xuất phát từ các nguyên nhân, nguồn gốc: “Lợi ích nhóm” tiêu cực, các dạng Maphia, tham nhũng có tổ chức, sự suy thoái đạo đức của cán bộ có chức quyền, không có cơ chế kiểm soát quyền lực, để quyền lực tha hóa và không có cơ chế tốt để dân làm chủ, để nhân dân có quyền lực thật sự, trình độ và năng lực quản trị quốc gia yếu kém, luật pháp còn nhiều kẽ hở và việc chấp hành pháp luật không nghiêm, bảo kê, bao che và dung túng cho các sai phạm. Ở đâu và khi nào mà “nhóm lợi ích” không bị ngăn chặn có hiệu lực, hiệu quả, mà để nó phát triển mạnh, lan tràn, hoành hành, vai trò của nhà nước lành mạnh bị vô hiệu hóa, thì ở đó, tất yếu sẽ kéo theo, CNTB thân hữu xuất hiện và tồn tại, không thể tránh được, không thể khác được, dù có muốn hay không.

Lâu nay Đảng ta đã nhiều lần lưu ý nguy cơ chệch hướng. Nếu chệch hướng thì sẽ chệch đi đâu? Chắc không thể trở lại chế độ phong kiến, vì trình độ phát triển đã vượt qua. Cũng không thể chệch sang CNTB phát triển văn minh, vì trình độ phát triển của nước ta chưa đạt đến, và nếu vậy thì có ý kiến cho rằng cũng không đáng sợ, bởi chúng ta sẽ gần hơn với CNXH. Khả năng lớn nhất, hiện hữu, và cũng đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, là chệch hướng sang CNTB thân hữu, con đường nguy hại cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc, đồng thời cũng nguy hại cho chế độ chính trị xã hội.

Trở lại hậu quả của “nhóm lợi ích”. Hậu quả thứ ba do “nhóm lợi ích” gây ra là sự suy đồi về văn hóa, đạo đức xã hội, do hệ giá trị bị đảo lộn (đồng tiền và quyền lực chiếm vị trí trung tâm và cao nhất, trong khi nhân cách bị đẩy sang bên cạnh và xuống hàng thứ yếu) và do tha hóa quyền lực (tác nhân mạnh nhất). Việc phân hóa giàu – nghèo sẽ ngày càng lớn, tạo ra bất bình đẳng và mâu thuẫn xã hội. Hỏng văn hóa và gây ra mâu thuẫn xã hội thì hậu quả khôn lường, thâm sâu và lan tỏa rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến nền tảng xã hội và sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Hậu quả thứ tư do “nhóm lợi ích” gây ra là làm lẫn lộn thật – giả, đúng - sai, khác nhau giữa lời nói và việc làm, đường lối đúng không vào được cuộc sống…; làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng cầm quyền và đối với nhà nước, tức là làm hỏng nền tảng chính trị, dẫn đến mất ổn định chính trị, mất sức mạnh của một quốc gia, và từ đó các thế lực xâm lăng từ bên ngoài có thể lợi dụng thời cơ để xâm lấn, chèn ép, dẫn đến nguy cơ mất độc lập, thậm chí là mất nước.

Hậu quả thứ năm do “nhóm lợi ích” gây ra là chính sách sử dụng cán bộ méo mó, phát triển nạn chạy chức chạy quyền, “buôn quan”, “buôn vua”, sắp xếp cán bộ trên cơ sở “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ”, chứ không phải sử dụng người có tài đức, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ; là sự phát triển, sự gia tăng các hoạt động bè phái, mất đoàn kết nội bộ, phá vỡ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cầm quyền, từ đó dẫn đến Đảng cầm quyền mất vai trò lãnh đạo, tan rã hoặc bị “nhóm lợi ích” thâu tóm làm thay đổi hoàn toàn về bản chất, không còn là Đảng phục vụ nhân dân, và nhà nước cũng hư hỏng, biến chất, không còn là nhà nước của dân, mà thành bộ máy cai trị, tham nhũng và bóc lột nhân dân, từ đó, nòng cốt chính trị đổ vỡ, bất ổn định chính trị từ bên trong.

Tình hình “nhóm lợi ích” ở Việt Nam đã đến mức độ nào? đang và sẽ đi về đâu? Như chúng ta đã biết, trước đây, trong lịch sử nhiều lần các triều đại phong kiến Việt Nam phải sụp đổ, kể cả có lúc phải chia cắt đất nước là do “nhóm lợi ích” gây nên. Ngày nay, tuy chưa có các công trình nghiên cứu cấp quốc gia một cách thật đầy đủ và khoa học về “lợi ích nhóm ở Việt Nam”, tuy nhiên, qua thông tin, qua dư luận xã hội, qua nghiên cứu của một số chuyên gia và cảm nhận của nhiều người, thì tình hình “lợi ích nhóm” đã khá nghiêm trọng, tương đối phổ biến, ở cấp nào cũng có, cấp cao hơn thì bệnh nặng hơn, ở lĩnh vực nào cũng có, kể cả ở những nơi mà xưa nay trong tiềm thức xã hội thường cho rằng đó là nơi luôn trang nghiêm, trong sạch. “Lợi ích nhóm” cũng chính là một kiểu tham nhũng nghiêm trọng nhất, tham nhũng có tổ chức. Mặc dù Đảng và nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng thực tế xã hội vẫn diễn ra một tình hình rất đáng lo ngại là ở nước ta đang có nguy cơ chuyển biến dần dần sang “CNTB thân hữu”, do hoạt động của “nhóm lợi ích” gây nên. Thậm chí có ý kiến cho rằng nước ta đã rơi vào trong CNTB thân hữu rồi(?). Ở các nước, việc quản lý nhà nước và việc điều hành kinh tế tách biệt rành mạch, và ở họ doanh nghiệp nhà nước cũng ít hơn ta. Còn ở ta, với đặc điểm cơ quan nhà nước vừa quản lý về mặt nhà nước, vừa trực tiếp điều hành kinh tế, doanh nghiệp nhà nước nhiều, lại yếu kém trong quản lý, không ít trường hợp đằng sau cái vỏ doanh nghiệp nhà nước là tư nhân núp bóng, vì vậy, đề phòng “lợi ích nhóm” ở Việt Nam còn phức tạp hơn các nước, nếu không đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Đây là nguy cơ lớn nhất đang hiện hữu dần, đe dọa sự phát triển lành mạnh của đất nước và sự tồn vong của chế độ theo định hướng XHCN (lành mạnh). Nguy cơ này bao trùm, đáng lo hơn bất kỳ sự đe dọa nào, tác động chi phối chính, làm trầm trọng các nguy cơ khác, tạo điều kiện cho các nguy cơ khác phát triển và gây tác hại. Đây là điểm lớn nhất, cốt lõi nhất của cuộc đấu tranh về quan điểm lập trường; là trọng tâm trong chống “tự diễn biến”. Nếu Đảng và Nhà nước ta không ngăn chặn được hoạt động của “nhóm lợi ích”, để nó tiếp tục phát triển, dẫn đến lũng đoạn ngày càng lớn hơn thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất, cũng thay đổi theo chiều hướng xấu, chắc chắn không còn là con đường XHCN chân chính nữa, mà sẽ là nơi phát triển CNTB thân hữu, mong muốn của hàng triệu đảng viên cộng sản và nhân dân đã chiến đấu và hy sinh xương máu sẽ trở nên xa vời và vô vọng, mong muốn thiết tha của Bác Hồ cũng không thực hiện được, Đảng chân chính sẽ không còn và Nhà nước sẽ biến chất, dân tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, chế độ xã hội sẽ là một chế độ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng. Lúc này, hơn lúc nào hết, các cấp ủy và toàn Đảng phải nhận thức rõ nguy cơ và quyết tâm bảo vệ quyền lợi dân tộc, thành quả cách mạng và bảo vệ chính Đảng ta, không để Đảng bị “nhóm lợi ích” và CNTB thân hữu thao túng, làm hư hỏng, biến chất, dẫn đến đổ vỡ.

Chống “lợi ích nhóm” là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, vì không rõ “chiến tuyến”, thường ở trong trạng thái lẫn lộn trắng đen, trong nó có ta và trong ta có nó, vừa là ta lại vừa là nó. Ngoài việc cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc tình hình và nguy cơ, cần thảo luận rộng rãi trong Đảng và trên công luận; Đảng và cả hệ thống chính trị phải kiên quyết đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức hệ trọng và cấp bách; tập thể lãnh đạo từ cấp cao nhất cần có quyết tâm chính trị và thật sự gương mẫu trong việc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, sử dụng tất cả các biện pháp có thể; khẩn trương nghiên cứu ban hành bổ sung, điều chỉnh các cơ chế kiểm soát quyền lực (bằng quyền lực nhà nước, bằng quyền lực của nhân dân và bằng công luận); cơ chế thực thi dân chủ rộng rãi, minh bạch thông tin và qui định rõ trách nhiệm giải trình, điều trần; tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho báo chí vào cuộc, cho nhân dân thực hiện quyền tham chính; đổi mới căn bản công tác cán bộ, thực hiện tranh cử trước nhân dân đối với các chức danh bầu cử và thi tuyển công khai đối với các chức vụ quản lý, đồng thời thực hiện cơ chế giám sát hoạt động, kết quả công việc, thi hành việc bãi miễn và thay đổi vị trí công tác của cán bộ khi xét thấy không có lợi cho cuộc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.

TS. Vũ Ngọc Hoàng
Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo báo ĐCS

 

12 Phản hồi cho ““Lợi ích nhóm” và chủ nghĩa tư bản thân hữu – cảnh báo nguy cơ”

 1. tonydo says:

  Ông Nguyễn Gia KIểng, người sáng lập và điều hành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, mới đây trong cuộc phỏng vấn trên Người Việt TV với ký giả Đinh Quang Anh Thái, đã có một nhận xét không thể nào đúng hơn về Việt Cộng như sau:

  (Hiện nay chúng ta đang có một chính quyền, một chính quyền không ai muốn, chính quyền Cộng Sản. Chúng ta không cần phải là người chống cộng, nhưng chỉ nhìn vào những kết quả mà họ đã làm được thì chúng ta thấy cái chính quyền này đã thất bại trên tất cả mọi phương diện, trong tất cả mọi điạ hạt, theo tất cả mọi tiêu chuẩn. Thế nhưng mà….nó vẫn còn đó…). (hết trích)

  Xin quay lại chuyện “nhóm lợi ích” trong cái chính quyền “thổ tả” đó.
  Đành rằng ở nước nào cũng có “nhóm lợi ích”. Nó có thể là đảng nhóm, gia đình nhóm, sắc tộc nhóm, kinh doanh nhóm..v..v. Tất nhiên những nhóm này đều phải lo cho quyền lợi, mục tiêu của nhóm họ. Thế nên họ đều giàu có và có tiếng nói nặng ký. Thái Lan là quốc gia gần nhất và dễ nhìn nhất.

  Dù ở đâu đi chăng nữa thì các “nhóm lợi ích” đều đấu đá, tấn công nhau. Những nước khá giả, dân tình sung sướng, cùng với nền Dân Chủ lâu đời, sự cạnh tranh mặc dù khốc liệt nhưng vì luật pháp chặt chẽ, trình độ dân trí cao, thông tin đa dạng..v.v. nên những cuộc “biểu dương lực lượng” của các “nhóm lợi ích” được dân chúng đón mừng rất nhiệt liệt vì nó như những “Events” khuấy động không khí cho cuộc đời bớt nhàm chán.

  Việt Nam ta lại khác. Dân chúng vì nắng nóng, nghèo khó, trầy da tróc vẩy để kiếm miếng ăn, họ ít cười, đã chơi là chơi thật, không đùa giỡn.
  Các bố “nhóm lợi ích” càng ăn càng thèm, không bao giờ đủ, vì chẳng biết lúc nào dân nó cầm dao Thái Lan vùng lên xin tí huyết chính quyền. Vì thế, thu thêm một đồng để khi phải dzọt về hướng nào cũng được, đâu phải là việc không đáng làm.

  Chẳng còn con đường nào khác. Tiến thoái lưỡng nan. Kiếm thêm chút nào hay chút nấy.
  Mấy người biết được tương lai?

 2. Trần Tưởng says:

  ” Lợi ích chính đáng (của một người, một nhóm) là lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, góp phần và bổ trợ cho lợi ích chung; không mâu thuẫn, không gây thiệt hại cho lợi ích chung. Lợi ích chính đáng luôn là mục tiêu và động lực đối với hoạt động của con người, cần được tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích. Quên điều này, không quan tâm đến lợi ích chính đáng của con người, ngăn cản các lợi ích chính đáng ấy, thì sự lãnh đạo và quản lý xã hội không thể thành công, trước sau cũng nhất định thất bại.
  Ngược lại, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) thì mâu thuẫn với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; gây hại cho lợi ích chung, cho cộng đồng, làm suy yếu và gây tổn thất nghiêm trọng đối với lợi ích chung. “Lợi ích nhóm” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành các “nhóm lợi ích”. Đặc điểm của các “nhóm lợi ích” là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích, giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong Đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. ” -Trích.

  Cứ như theo cái “định nghĩa” trên (Của một nhà “đầu não” của Trung ương Đảng, ban Tuyên
  giáo Trung ương ), thì chính sách đa đảng sẽ không gây ra mối họa ,đó là họa “thập nhị sứ quân “,mà
  trước đây họ đã từng rêu rao và tuyên truyền . Mà chính cái chế độ độc đảng ,tòa trị mới là thủ phạm
  gây ra hằng hà sa số những “nhóm lợi ích”,nguồn gốc của cái gọi là “loạn Thập nhị sứ quân ” .

 3. Trầm Luân says:

  Đảng sẽ quyết định cái nào là “lợi ích chính đáng” cái nào là “lợi ích nhóm”.

  Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Bỏ mẹ dân VN rồi!!!

 4. Thức tỉnh says:

  Liệu ĐCSVN và lợi ích nhóm có thể đồng hành để csvn tồn tại ? Phải đồng hành , phải hoà hợp thì csvn mới tồn tại . Chỉ có dân chủ mới khiến cả hai cùng chết . Tại sao ?

  Nhìn vào ĐCSVN thấy toàn khuôn mặt quen thuộc ” lợi ích nhóm ”

  Nhìn vào ” lợi ích nhóm thấy toàn Đảng. Viên trung ương ĐCSVN .

  Đấy Chính là tuy hai mà một , tuy một mà hai . Nó thuộc con đĩa hai đầu , không diệt được nếu cắt phân khúc ..

  Không thể có lợi ích nhóm diệt Đảng hay Đảng diệt lợi ích nhóm . Lợi ích nhóm từ Đảng mà ra . Lợi ích nhóm nuôi đảng tồn tại . Một trong hai mà bị diệt , cái còn lại phải đẻ ra được cái kia thì mới hy vọng tiếp tục độc tài lãnh đạo muôn năm !

  Dân không lú , chỉ có Trọng lú …! Biết nói ra sẽ bị cho là lú nhưng vẫn phải nói gọi là ” Nói để mà nói ” , nói cho qua chuyện , qua ải TBT .

  VN chỉ đợi thời trời , Đảng cũng sẽ tiêu & lợi ích nhóm cũng sẽ bị diệt do chính nhân dân VN không cộng sản .

 5. dế mèn says:

  Chỉ phơi bày ra một hiện tượng xã hội mà không dám phân tích đến tận cùng bản chất của hiện tượng đó, là cái trò tuyên truyền mị dân điển hình mà chúng ta thấy rất phổ biến hiện nay của tầng lớp lãnh đạo tại VN! Từ quan hệ giữa VN và TQ, việc xâm chiếm dần vùng biển VN, các hiện tượng suy đồi trầm trọng và ngày càng phổ biến về văn hoá & đạo đức xã hội, cho đến chuyện chống tham nhũng … người CS cũng chỉ nói loanh quanh không dám đi sâu vào thực chất vấn đề.

  Thực chất của tình trạng quan chức tham nhũng, đồi truỵ ngập ngụa của xã hội VN hiện nay do nguyên nhân chính, đó là “kiên quyết giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng” như TBT Nguyễn Phú Trọng nói trong dịp 30/4 vừa qua. Vì ý thức bảo vệ cái gọi là “nền chuyên chính vô sản” mà người ta đã xây dựng, và quyết liệt thực hiện ngay từ đầu và kéo dài hơn 60 năm, sách lược về tổ chức & giáo dục nhân sự của đảng: “bồi dưỡng thế hệ kế thừa cách mạng sao cho vừa hồng vừa chuyên”, xây dựng sách lược về tuyên truyền, sách lược về giáo dục, về tổ chức xã hội… Chuyện nhóm lợi ích nằm trong sách lược “kinh tế định hướng XHCN và phát triển nhóm tư bản thân hữu với nhà nước” nhằm nắm vững nền kinh tế và chi phối giai cấp tư sản, giai cấp công nhân của XH (đảng rất sợ là không thể kiểm soát được 2 giai cấp vốn nhạy bén và năng động này). Tốt hơn hết và an toàn hơn hết cho sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng thì còn gì bằng là đảng phải chủ động xây dựng nhóm lợi ích thân đảng, gồm “con cháu các cụ” và đám tư bản cơ hội như hiện nay?

  Xã hội VN (hệ quả từ các sách lược trên) thiếu các nhân tố phản biện có hiệu quả tích cực như tự do báo chí, tự do ngôn luận, mạng lưới xã hội dân sự … đã đẩy nhiều hiện tượng XH đi đến cực điểm. Hiện tượng nhóm lợi ích trong kinh tế – chính trị là một hiện tượng tiêu biểu, phơi bày rõ nhất thực chất mặt trái của sự toàn trị và có thể đẩy mâu thuẫn XH lên nhanh nhất, cho nên đảng sợ. Chính vì thế mà đảng phân công cán bộ tuyên truyền hàng đầu Vũ Ngọc Hoàng này viết bài để nguỵ biện, lấp liếm!

 6. Khổng Khuyết says:

  Bài nói chuyện của đồng chí Khổng Khuyết tại cuộc họp TW Đảng khoáng đại năm 2015

  Thưa các đồng chí,

  Dạo gần đây , không it một bộ phận trong Đảng ta kêu ca về tình trạng phe nhóm , lợi ích phe nhóm. Những thành phần Đảng Viên này cần phải bị KỶ LUẬT ngay lập tức. Khổng Khuyết tôi hỏi các đồng chí , vào Đảng mà không phe nhóm , mà không tìm kiếm lợi ích thì vào Đảng làm con mẹ gì. Những kẻ sử dụng những ngôn từ chụp mũ “nhóm lợi ích, phe nhóm ” chỉ là một lũ đang cố tình phá hoại sự bình an kiếm tiền trong Đảng , gieo rắc những chia rẽ nội bộ có lợi cho các thế lực thù địch lợi dung

  Thưa các đồng chí,

  Lịch sử hình thành của Đảng ta từ ngày đầu đến nay là một tập hợp chó ngựa lợn bò theo tính biện chứng. Ví dụ như đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Võ NguYên Giáp là từ thành phần trí thức ngu như bò , còn như đồng chí Đổ Mười , Khổng Khuyết tôi là thành phẩn lấy cây thọt lỗ đít …Lợn , ngay cả cụ Hồ cũng vẩy đuôi mừng bác Mao rối rít như Chó. Cho nên Đảng ta ngay từ ngày đầu thành lập , , nhóm Chó nói tiếng Chó, nhóm Lợn nói tiếng Lợn, nhóm Bò nói tiếng Bò. Ngay cả đồng chí Ba Duẫn , bị mang tiếng là nhóm “Luồn” vì luồn cuối Nga Xô , mà giọng Thanh Hóa Nghệ An Thái Bình gọi là nhóm Lồn (luồn ) thì đã có sao đâu?

  Cho nên ngày nay, trước tình hình nới nỏng tổ chức, một nhóm tự đứng ra cho mình thanh cao để chỉ trích trù dập các nhóm khác , chụp cho cái mũ “nhóm lợi ích ” thì có khác gì là cố tình gây xào xáo trong Đảng.

  Nay có một nhóm lại cố tình giả bộ thanh cao, đã làm Đảng Viên mà thanh tao cái con mẹ gì mà cứ làm bộ , lên án chỉ trích hối lộ tham nhũng. Những kẻ như vậy phải bị loại bỏ ra khỏi Đảng

  Đảng lãnh đạo nhân dân , thì tiền của nhân dân Đảng tiêu là phải rồi, nhà của nhân dân Đảng ở là phải rồi , ruộng của nhân dân Đảng lấy là phải rồi , còn bày đặt ở đó mà rêu rao phản đối là sao?

  Thưa các đồng chí,

  Nhằm cũng cố đàn kết trong Đảng, thắt chặt sự an toàn về quyền lực cướp bốc của mình , Đảng ta đã có một thành tích Đấu Tố , thãm sát rất hào hùng trước nhân dân. Cho nên, ở trong Đảng cần phải chuyên chính , trên hối lộ , dưới ăn cướp , các ban ngành , các cấp điều phải đồng lòng như thế, phải quán triệt phương châm tham nhũng tiến lên CNXH : “CÒN ĐẢNG CÒN TIỀN”

  Thưa các đồng chí, Khổng Khuyết tôi xin cám ơn các đồng chí bên Ban tổ Chức đã có chuẩn bị tiết mục múa dân tộc tự nhiên không cần quần áo. Sau buổi thuyết trình , Khổng Khuyết tôi xin mời các đồng chí lạc quan trước sự vững mạnh của Đảng mà vổ tay ủng hộ nhiệt liệt đoàn ca vũ dân tộc không quân áo đến từ khắp nơi nghèo khó của đất nước .

  Khổng Khuyết, Trưởng Ban Tuyên Láo TW

 7. nguenha says:

  Ông TS Vũ ngọc Hoàng UVTU Đảng hô hào :” chống Lợi-ích-nhóm”. Nhưng Ông không biết “lợi-ích-nhóm” là gì cả ?? Xin thưa lợi-ích-nhóm chính là Ơn Bác-Ơn Đảng! Vì sao vậy ?? Người ta không lạ gì ,bất cứ quyền lợi hay địa vị được ban cho đều được xem là Ân sung của Bác-Đảng.! Từ những người được Ân sung ,kết bè,kết phe nhóm với nhau để Tồn tại và “phát huy”. Ngành nào thì phe nhóm theo ngành đó. Cái nầy tồn tại từ khi có HCM ! Đây củng củng chính là “sách lược” bảo vệ Đảng . Không có “Miếng ăn” làm sao bảo vệ Đảng được. Các ủy viên BCT đều có “lợi-ích-nhóm” của mình. Chỉ khác là nhóm nầy kém hơn nhóm kia mà thôi. Hiện nay thì Nhóm Trọng Lú “lép vế’ so với Nhóm anh Ba X. Do đó hô hào chống lợi-ích-nhóm ,không khác nào hô hào Chống Đảng !

 8. Lại Mạnh Cường says:

  Lại Mạnh Cường:Chính xác 100%, xin cám ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ qua kết luận sau:

  Nhiều nhân sĩ và chuyên viên dân chủ, kể cả nhiều đảng viên tiến bộ, đã chỉ ra rằng: Chính chế độ toàn trị là mụ đỡ để các „nhóm lợi ích“ ra đời thả cửa tham nhũng và lộng quyền, và việc giành ưu quyền cho hệ thống Kinh tế Nhà nước xuyên qua các Tập đoàn và Tổng công ti là ổ nuôi bọn quan tham qua các “nhóm lợi ích“.

  Chế độ toàn trị đã dung túng nó suốt gần 30 năm dưới bình phong „đổi mới“ và nay nó đang tích tụ được cả quyền và tiền và đang tập hợp nhau thao túng và lũng đoạn cả bộ máy Đảng và Nhà nước. Vì thế chính chế độ toàn trị mới là thủ phạm để các „nhóm lợi ích“ đang gây ra những hậu quả vô cùng nguy hại cho nhân dân và đất nước!

 9. triết lý gia 0001 says:

  ….. Nếu như đối ngoại Việt-cộng bán nước cầu vinh,rồi mồm loa mép vãi…làm bộ chống tàu-cộng cho dân đen trong nước hả dạ? để không chửi Việt-cộng là cái đồ bán nước____Thì trong kinh-tế Việt-cộng tham nhũng cao độ sụp đổ kinh-tế,thì giờ đây Trọng-lú tức tổng bí-thư Việt-cộng lại bắt đầu chơi chữ và dạy đám đàn em mất dạy gọi là ban-tuyên-giao chơi chữ nào là coi chừng quyền lợi nhóm…tư bản thân hữu…..để lấp liếm để nói dóc,nói láo tránh đi một từ ngữ vô cùng thúi…..quắt đó là từ ngữ THAM NHŨNG tại sao phải tránh vì Việt-cộng tham nhũng đến mức độ là trở thành bản chất cộng-sản,nên hể nói đến Việt-cộng là dân đen chửi ngay là cái bọn tham nhũng bán nước…..Thật vậy tư bản là kinh tế thị trường buôn bán,Việt cộng có kinh-tế thi trường đâu!!!! Chính thủ-tướng Việt-cộng gọi là Dũng-xà-mâu đã nói kinh-tế VN là thị-trường định hướng XHCN!!!! có nghĩa là một định nghĩa tầm bậy mà Việt-cộng tự chế ra tức là làm ăn móc ngoặc tham ô tham nhũng,tiền của chạy hết vô túi đãng viên,kinh-tế sụp đổ…….Vậy thì tư bản ở chỗ nào đâu? mà gọi là tư-bản thân với hữu……Việt-cộng mà cụ thể là ban tuyên giáo,cái ban đẻ ra nói dóc….hướng dư-luận đến nói dóc đang chơi chữ thì đúng hơn.Chúng ta chỉ cần đổi lại chữ THAM NHŨNG trong chữ TƯ BẢN là chúng ta hiểu trắng đen ngay____đó là tư bản thân hữu = tham nhũng thân hữu,tư-bản bè phái = tham nhũng bé phái……lợi ích nhóm = lợi ích tham nhũng…quyền lợi nhóm = quyền lợi tham nhũng….. tư-bản lủng đoạn = tham nhũng lũng đoạn….Tức là lòi ra cái đuôi nói dóc của Trọng-lú,của ban tuyên giáo trung-ương cái ban cực kỳ nói dóc và điếm thúi của Việt-cộng,cả nước chỉ mỗi mình Việt-cộng độc quyền cai trị thì nhóm nào nếu không là quyền lợi nhóm Việt-cộng.Chẳng qua là dân đen chửi quá nên Việt-cộng điếm thúi chơi chữ đổi thừa này nọ,kia khác chứ thực chất Việt-cộng là một bè lũ tham nhũng,thằng Việt-cộng nào cũng giàu có,ăn trên đầu trên cổ dân đen____ y chang tàu-cộng thằng tập-cận-bình chống tham nhũng? thực chất thằng này lại là trùm tham nhũng,vì cả đám tàu-cộng tham nhũng giành ăn chia nhau ăn không đồng điều rồi trù dập lẩn nhau,thì thằng Việt-cộng cũng y chang,thằng này giành ăn nhiều hơn thằng khác rồi làm bộ chế ra lý luận quyền lợi nhóm…tư-bản thân hữu mà thực chất là quyền lợi tham nhũng và tham-nhũng thân hữu thì đúng hơn_____ chúng ta đã không nghe Việt-cộng nói dóc!….mà giờ chúng ta lại đi nghe mấy thằng trong ban tuyên giáo của Việt-cộng nói dóc,thì không khác nào nghe thằng thầy nói dóc,tức là nghe thằng nói dóc nhất trong những thằng nói dóc…..Tiến-sỉ Việt-cộng nghe cái từ là muốn mửa rồi vì mấy thắng này vừa ngu,vừa dốt lại vừa nói dóc….Tôi nhắc lại trong chế độ độc-tài toàn trị của Việt-cộng không có quyền lợi nhóm nào hết,mà chỉ có quyền lợi tham nhũng….không có tư-bản nhóm nào hết mà chỉ có tham nhũng nhóm…không có tư-bản man-rợ mà chỉ có tham nhũng man-rợ….không có tư-bản đỏ mà chỉ có tham nhũng đỏ……không có nhóm lợi ích mà chỉ có nhóm tham nhũng…nghe ai không đi nghe,nghe mấy thằng Việt-cộng chơi chữa chế chữ,đừng nghe những vì Việt-cộng nói,mà hãy nhìn kỷ những gì Việt-cộng làm….nay kính.

 10. ĐẠI NGÀN says:

  BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

  Con người theo Mác là thuần túy vật chất, cả ý thức cũng thuần túy vật chất. Bởi vậy sau năm 1975, các cán bộ tuyên huấn của nhà nước vẫn hay nêu câu hỏi cho mọi người : cái gì có trước, vật chất hay ý thức ? Tất nhiên câu trả lời phải luôn luôn là vật chất.

  Vậy nếu vật chất là cái cơ bản, tại sao phải xây dựng xã hội cộng sản ? Có cần không, có thể làm được không ? Đây chính là một trong những cái dỏm trong suy luận của Mác.

  Mà đã bảo là vật chất thuần túy, tại sao lại có cái được gọi là biện chứng duy vật, có cái được gọi là biện chứng lịch sử ? Đúng là điếc không sợ súng, chỉ vì dốt nát trong lý luận nên mới múa rìu qua mắt thợ. Mác ngây ngô thuổng cái biện chứng duy tâm của Hegel một cách trái quẻ, vậy cũng được mệnh danh là đỉnh cao trí tuệ loài người, quả thật ngông hết chỗ nói.

  Ông Hồ Chí Minh bảo, phải có con người CS mới xây dựng được xã hội CS, nhưng con người CS đâu có, nếu chỉ con người luôn chỉ là vật chất, chỉ là bản năng thuần túy. Chuyện chẳng khác đặt cái cày trước con trâu, đặt kết luận trước tiền đề. Đúng là có thành mới có thể không cười được.

  Có nghĩa học thuyết Mác đầy những nghịch lý, nên mục đích hay mục tiêu của chủ thuyết đó không bao giờ có thể thực hiện được. Như vậy có khác gì đấm vào chân không, chỉ phung phí sức lực vô ích mà có khi nào đi đến đâu. Đúng là chuyện dã tràng xe cát.

  Vậy thì cá nhân con người và xã hội con người chỉ là một quá trình lịch sử. Quá trình này chỉ là sự phát triển, sự tiến lên không ngừng. Lịch sử tự nó sản sinh ra nó, không theo một quy thức nào trước cả, không đặt ra mục tiêu nào trước hết hay sau cùng cả. Nên bắt con người phải làm lịch sử chỉ là cái ngố và điều lố bịch. Chẳng khác bắt binh sĩ phải tập trận, phải diễn binh bất tận, chỉ là việc tầm ruồng, đó là kiểu chủ nghĩa trại lính, bắt mọi người phải rập khuôn đi đứng để làm tác phẩm tự hào cho kẻ nắm quyền ra mệnh lệnh. Các Mác quả thật ngu tối và lố bịch về mặt khoa học khách quan.

  Bởi vậy trong chủ nghĩa Mác, con người là mục đích trong chế độ xã hội tự do dân chủ, trở thành công cụ, là phương tiện cho chế độ chuyên chính vô sản một cách nghiệt ngã. Con người được dùng như phương tiện sắp đặt giả tạo cho chế độ cộng sản tưởng tượng không có thật trong tương lai.

  Do đó từng có thời kỳ bao anh dỏm luận về thời kỳ quá độ, anh cho mười năm, anh cho vài chục năm, anh cho cả thế kỷ. Thật sự là ăn không nói dóc. Lấy cơ sở nào mà định được thời gian hay chiều dài của thời kỳ quá độ. Con đường không dẫn tới đâu, con đường cụt, con đường tưởng tượng, liệu có bao giờ ý nghĩa quá độ là giá trị hiện thực ? Toàn là lý luận cuội, lý luận lphi lý luận, phản lý luận một cách ngô nghê, vô bổ kiểu ăn không ngồi rồi.

  Thử xem hai vợ chồng, ban đầu là một gia đình duy nhất khi thành hôn, nhưng con l

  • NON NGÀN says:

   Thử xem hai vợ chồng, ban đầu là một gia đình duy nhất khi thành hôn, nhưng con lớn rồi đẻ đàn đẻ đám, thế là phải phân ra. Có bao giờ con cháu lại tụ hội lại thành đại gia đình như xưa ? Có bao giờ cây cối nào lại quay trở lại thành cái hạt ban đầu. Khái niệm chủ nghĩa xã hội cộng sản của Mác thật thái thậm ngu ngốc và phi lý.

   Vả chăng tài sản chỉ là công cụ, là phương tiện, nó không bao giờ là mục đích chính đáng của mọi người. Ý nghĩa của con người sinh ra là để sống, tự cái sống phát triển sẽ đưa con người đến các hạnh phúc mới, đến các tiện ích mới. Đâu phải sống cốt làm làm xã hội cộng sản một cách giả tạo, giống như quân sĩ suốt ngày tập bước để làm thành một cuộc diễn binh cho tướng tá xem chơi. Con người bị biến thành phương tiện ngu ngốc chính là ở đó.

   Mặt khác, chính khoa học kỹ thuật, trí tuệ của nhân loại tiến bộ, văn hóa văn minh tiến bộ, kinh tế phát triển và xã hội tiến bộ. Đâu phải đấu tranh giai cấp giành giật nhau trở thành động lực phát triển của lịch sử. Cái ngu dốt theo kiểu duy vật thơ ngây của Mác chính là như thế.

   Giả sử nếu bề mặt trái đất hoàn toàn trơn láng như viên bi, lẽ nào có sự tiến hóa hay có sự sống phát triển trên trái đất. Chính địa mạo trái đất khác nhau từng nơi, đó là yêu cầu tự nhiên của sự sống. Có cái cây nào mà không có cành lá chênh nhau, thấp cao khác nhau, bởi vì sự sống tuy nhất thể nhưng luôn đa dạng chính là vậy.

   Quan niệm một xã hội cộng sản hoàn toàn chỉ có giai cấp công nhân, không còn nhà nước, không còn tư hữu, không còn pháp luật, không còn tiền tệ, không còn thương mại, không còn thị trường, chỉ có sự sản xuất và trực tiếp trao đổi nhau, quả thật là quan niệm ngu ngốc, phản lịch sử, phản tiến hóa, phản hiện thực do chính Mác đưa ra. Bởi thế giai đoạn đầu của xã hội cộng sản cũng được quan niệm là làm ăn tập thể, tiêu diệt cá thể, để xã hội thật sự đều trở thành vô sản, chỉ vào hầu bao của những kẻ có quyền duy nhất.

   Nên nói cho cùng học thuyết Mác sai hỏng cả về mặt triết học, mặt lịch sử, mặt kinh tế, mặt khoa học, mặt chính trị, mặt con người, mặt xã hội nói chung. Lý luận của Mác đều là cả vú lấp miệng em, đều ngụy biện, chỉ lừa mị được những kẻ nào yếu kém lý luận hơn Mác, nên nó chỉ thu hút được đám bình dân sống bằng cảm tính, bằng lòng tham mà không phải bang trí tuệ hay bằng suy nghĩ lý tính, khoa học.

   Bởi ngay từ đầu nghe thấy xã hội cộng sản không làm mà cũng được hưởng, không nhọc mệt mà vẫn có ăn, ai cũng như ai, giống như cỡi truồng ra thì chẳng ai khác ai cả, như vậy là đám bình dân bèn thích. Nên tóm lại chỉ có hai con đương đến với chủ thuyết Mác : hoặc ngây thơ tin là thật, hoặc không ngây thơ thì dùng nó như phương tiện để tiến thân, để củng cố ích lợi phe nhóm.

   Vậy nên sự thật mất lòng, học thuyết Mác nhân danh xã hội mà phản xã hội, nhân danh thực tế mà phản hiện thực, nhân danh nhân bản mà phản nhân văn, nhân danh khoa học mà phản khoa học, nhân danh giải phóng con người, nhân loại mà nô lệ con người, nhân loại mọi mặt, nhân danh cách mạng mà thực chất chỉ là phản động, bởi vì nó phản tiến hóa, phản lịch sử, phản phát triển. Thực chất nó chỉ là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, bởi vì nó mị dân và nó lợi dung lòng tham như chính bản chất tự nhiên của con người. Nó chỉ đem lại cho con người, cho xã hội mọi sự sợ hãi nếu đụng vào sự cầm quyền độc đoán, đụng vào các lợi ích phe nhóm mà ngày từ đầu vốn đã có, chẳng hạn như trường hợp của Stalin và Strotsky hay Mao Trạch Đông và các đồng chí của ông ta v.v… và v.v… ở khắp mọi nơi mà ai cũng rõ.

   THƯỢNG NGÀN
   (03/6/15)

Phản hồi