WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Hành trình đến tự do” tại Kennedy Center

Sau buổi trình diễn “Hành trình đến tự do” thành công tại Kennedy Center vào ngày 19-6-2015 với hơn 1,000 người tham dự, tối thứ Bẩy, 20-6-2015 đã chứng kiến Tiệc Truyền Thống – Hội Ngộ Thuyền Nhân – vinh danh các cựu chiến binh QLVNCH tại Crystal Gateway Marriott, Arlington, Virginia với gần 400 người tham dự. Sau đây là một vài hình ảnh của bữa tiệc này.

18429002344_12fdf94a7f_z18429006484_414bb72ebe_z18430867873_85f11c6ce4_z18863827340_f742917b9a_z18863858258_66a845d205_z18863858418_81d49a495a_z18865348079_b39a1ef8bb_z19054698761_861d5ab243_z

Phản hồi