WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:04:am 01/01/10 Đăng ngày “January 1st, 2010”

Nụ cười đầu năm mới

Nụ cười đầu năm mới

Cám ơn anh Nguyễn Hưng Quốc đã có những bài rất vui, cũng rất đau, mới đây trên Blog của anh, cũng trên mạng VOA. Bài “Giới cầm quyền vui tính” và bài “Nguyễn Minh Triết bị đưa lên đoạn đầu đài của Youtube” thật là hay. Cười mà đau, có khi mồm méo xệch. [...]

10:04:am 01/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tản mạn về dòng sông phố Hoa!

Tản mạn về dòng sông phố Hoa!

Ở một thời đại tự hào là khoa học, văn minh, tiến bộ; có tư tưởng “tiên tiến nhất loài người”; tự hào là thành phố văn hóa nhưng sao những người tự mình nhân danh làm chủ, quản lý xã hội lại cứ muốn đi ngược lại quy luật dòng chảy của dòng sông!?

09:21:am 01/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »