WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:49:am 02/01/10 Đăng ngày “January 2nd, 2010”

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [3]

Ứng cử viên thứ 5 – người cuối cùng – có nhiều khả năng được đề cử chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN ở đại hội XI: UV BCT, Bộ trưởng Quốc phòng – Phùng Quang Thanh (PQT).

08:49:am 02/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »