Home » 04:31:am 28/01/10 Đăng ngày “January 28th, 2010”

Thời cơ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam biết chăng ?

Thời cơ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam biết chăng ?

Thuyết Tiến Hóa của Charles Darwin (1809-2882) cho rằng con người là con khỉ qua hàng triệu năm chuyển biến mà hóa thành. Thuyết này không đề cập đến con khỉ được chuyển hóa từ con gì hay cái gì sanh ra con khỉ. Thuyết này không thể được cho là đúng mà cũng chẳng [...]

04:31:am 28/01/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Sức mạnh mềm” và sự phát triển

“Sức mạnh mềm” và sự phát triển

Trong “Thuyết Tiến Hóa” của Darwin, với tính cạnh tranh “loại bỏ để tồn tại”, sức mạnh cứng được coi là động lực căn bản để phát triển. “Chọn lọc tự nhiên” là con đường mở ra sự tiến hóa, trong đó sức mạnh cứng được hiểu như là khả năng sinh tồn “chống lại [...]

04:27:am 28/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »