WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:19:am 09/01/10 Đăng ngày “January 9th, 2010”

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [2]

Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [2]

Người miền bắc chiếm đa số trong tổng cộng khoảng 6 ngàn người trên đảo. Họ  tự động phân chia ra ở từng khu vực riêng rẽ: Khu Hải Phòng, khu Đồ Sơn, khu Hà Nội, khu Quảng Ninh. Dân miền bắc khác địa phương cũng không sống hợp nhất với nhau. Tôi không biết [...]

01:19:am 09/01/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »