WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:27:am 26/06/11 Đăng ngày “June 26th, 2011”

Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ trong lúc căng thẳng gia tăng trên biển

Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ trong lúc căng thẳng gia tăng trên biển

“Mỹ không có ý định thổi ngọn lửa bùng lên ở biển Đông và chúng tôi rất quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định”

02:27:am 26/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trò “đu dây” bao giờ mới chấm dứt?

Trò “đu dây” bao giờ mới chấm dứt?

“Đu dây” giữa Mỹ và Tàu để cố giữ lấy quyền cai trị độc đảng mà bỏ mặc vận mệnh sống còn tiến hóa của quốc gia dân tộc là lối hành xử của một chế độ yếu hèn, bất nhân và hoàn tòan không có viễn kiến chính trị, không có được sách lược xây dựng phát triển đất nước trong nền Tự do Dân chủ, tạo cho dân giầu nuớc mạnh để đi đến tự lực, tự cường, sánh vai được với các cường quốc trên thế giới…

12:01:am 26/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai có thể sống vì một tác phẩm trong Tự do?

Ai có  thể sống vì một tác phẩm trong Tự do?

Ai có thể sống vì một tác phẩm trong tự do?

Đây vẫn là một câu hỏi còn làm tức ngực cả những người cầm bút không có mặt tại Đại hội vừa qua ở Ingolstadt.

12:01:am 26/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tháng 6 tại Cali

Tháng 6 tại Cali

Tháng 6 trời không mưa tại San Jose nhưng chuyện buồn thì không phải đợi trời mưa.

12:01:am 26/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »