WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:38:pm 31/10/15 Đăng ngày “October 31st, 2015”

Phương Tôn: Chiến dịch “dùng quốc xã chống quốc xã”

Phương Tôn: Chiến dịch “dùng quốc xã chống quốc xã”

Ðiều 24 khoản 8 quy định mức phạt tương tự mức phạt nói trên cho hành vi khiêu khích hay xúi giục phân biệt đối xử, lòng căm ghét hoặc bạo lực chống lại cá nhân con người dựa trên tôn giáo của họ.

04:38:pm 31/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đũa và dao

Đũa và dao

Trong mấy ngày qua, trên mạng có phổ biến một phim tài liệu thực tế và hữu ích nói về mối liên quan giữa bịnh tật và chế độ ăn uống hằng ngày dưới nhan đề dễ khêu gợi sự tò mò ở người đọc ” Nĩa thay vì Dao ” ( Forks over Knives) [...]

04:24:pm 31/10/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »