WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:01:pm 22/10/15 Đăng ngày “October 22nd, 2015”

Ai phải chịu trách nhiệm

Ai phải chịu trách nhiệm

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆ TRONG VIỆC ĐƯA TRUNG QUỐC XÂM LẤN TRƯỜNG SA Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trong những sai lầm mà ĐCSVN phạm phải, việc đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư thuộc loại sai lầm nghiêm trọng nhất. Tôi đã viết như [...]

07:01:pm 22/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »