WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đảng và internet”

  1. Lê văn Tâm says:

    ” Đảng và Internet” không như VN và Cu Ba mà chú Triết đã phát biểu.
    - Ấy là: Khi Đảng ngủ thì Internet thức và khi Đảng thức thì Interne cũng thức luôn.
    - Cho nên: Đảng chẳng bịt mồm Internet được.
    - Vậy thì: Chỉ còn cách là Đảng phải đầu hàng Internet!

Phản hồi