WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhỏ và to

Nhỏ và to © Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Nhỏ và to”

 1. dân đen says:

  Lòng tham thì rất to
  nhưng hiểu biết thì rất nhỏ
  Nỗi mong ước quỳ mọp làm trâu ngựa thái thú thì rất to
  Mà lòng nghĩ về dân thì rất nhỏ
  Hèn với giặc lúc nào cũng to
  mà quang minh chính đại với dân lúc nào cũng coi nhẹ
  Ác với dân lúc nào cũng to
  mà trách nhiệm với sự tồn vong của cơ đồ cha ông lúc nào cũng nhỏ
  Đó chính là biểu tượng của ngọn cờ đãng mà máu dân lúc nào cũng chảy
  thành sông cho một niềm hy vọng nhìn thấy ánh sao lúc nào cũng nhạt nhòa và nhỏ.

 2. Truong sa says:

  Chiếc ghế thì to ?
  Nhưng !

  Ghế tì ít
  Nhưng !
  Đít thì nhiều
  Tranh nhau giành ghế lắm điều
  Đi đêm hối lộ tìm đường tiến thân
  Có tiền đầy túi …cá nhân
  Làm quan cốt để tìm chiếc ghế
  Chia bè kéo cánh đễ giành phần hơn
  Trình độ chả cần ,sĩ diện không luôn
  Hằng ngày bù khú chuyện bê tha
  Miễn sao vơ vét cho đầy túi tham
  Bất kể dân lành đi kêu oan
  Vì tài sản đất đai bị tước đoạt
  Tai to mặt lớn đầy bụng phệ
  Tham lam hối lộ điều tất yếu
  Cho thỏa mộng vàng lũ quan tham

Phản hồi