WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đón xuân này, nhớ xuân xưa”

  1. hohiep says:

    Để nhớ xuân xưa (Xuân Mậu Thân 1968) sâu đậm hơn chúng ta hãy nghe lại bài hát Tám Nẻo Đường Thành của Trầm Tử Thiêng. Trong bài nhạc này nhạc sĩ đã khái quát được cảnh khói lửa và chỉ ra kẻ đã gây ra tang thương cho đất nước.( http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kqr4CihMrL )
    “… khóc quê hương ngót hai mươi năm ngoài lửa khói cũng do một bàn tay anh mãi, nếu xa lạ thì không ai nói. Đếm đi anh bao hồn oan đó, mồ chẳng sanh, cỏ chẳng xanh. Người nghìn sau nhắc chuyện đường thành.”

Phản hồi