WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tình môi răng”

  1. T. says:

    Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói:” Đừng tin những gì mà Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì mà Cộng Sản làm” , điều này rất đúng, nay suy diễn thêm ” Đừng tin những gì mà Tàu Cộng hứa, mà hãy nhìn kỹ những gì Tàu Cộng làm”.
    Bốn tốt, mười sáu chữ vàng,
    Môi bị răng cắn, máu tràn tuôn rơi!

  2. Bần-Nông says:

    Đây là bài học mà người Việt chúng ta học hơn 4000 năm mà chẳng bao giờ thuộc cả! Có phải dân Việt của chúng ta có “trí cùng” ko vậy?

Phản hồi