WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hạp pỳ bớt đầy tú rua…

HapyBotDay

1 Phản hồi cho “Hạp pỳ bớt đầy tú rua…”

  1. ABC says:

    Tác giả có giử bản quyền không? nếu không thì cho bàn dân thiên hạ chôm về để xài khi có dịp nhé ?
    Méc-xi bố-cu trước !

Phản hồi