WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện dài ra đảng và đa đảng [2]

Tiếp theo phần I

 

tuduy

Khi kêu gọi các đảng viên cộng sản “tuyên bố tập thể ra khỏi Ðảng”, hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận có nêu vấn đề “thành lập Đảng Dân Chủ – Xã Hội”, nên chúng tôi muốn nói rõ thêm về Chủ Nghĩa Xã Hội- Dân Chủ.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – DÂN CHỦ

Trước hết, xin nói về từ ngữ. Theo tôi, từ ngữ “xã hội-dân chủ” phản ánh đúng thực chất của chủ nghĩa xã hội-dân chủ hơn là từ ngữ “dân chủ-xã hội”. Vì sao? Vì cơ sở tư tưởng của phong trào “xã hội-dân chủ” là học thuyết về chủ nghĩa xã hội, mà thứ chủ nghĩa xã hội đó là chủ nghĩa xã hội dân chủ; nó khác hẳn thứ chủ nghĩa xã hội chuyên chính vô sản, chủ nghĩa xã hội độc tài, tức là thứ chủ nghĩa xã hội của người cộng sản.

Từ ngữ chủ nghĩa xã hội-dân chủ lần đầu tiên được nhà văn Anh Bernard Shaw dùng năm 1888. Sau này, tại Đại hội thành lập Quốc tế Xã Hội hủ nghĩa (gọi tắt là Quốc Tế Xã hội – SI) tại Frankfurt năm 1951, từ ngữ này đã được chính thức sử dụng. Qua những bước thăng trầm, ngày nay Quốc Tế Xã Hội đã lớn mạnh, đến năm 1999 đã có 143 đảng gia nhập. Những người cộng sản nước ta biết đến chủ nghĩa xã hội-dân chủ và các Đảng Xã Hội-Dân Chủ, chủ yếu qua những bài mạt sát thậm tệ của Lenin, Stalin và những người CS khác… đối với các lãnh tụ của phong trào này, như Ferdinand Lassalle, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, v.v…. Các đảng viên CSVN vì bị bưng bít trên 70 năm trời, chỉ được nghe duy nhất một tiếng nói của Lenin, Stalin… không hề được tiếp cận các nguồn tư liệu khác, nên thường có lắm điều ngộ nhận.

Các Đảng Xã Hội-Dân Chủ châu Âu phần nhiều chịu ảnh hưởng của Ferdinand Lassalle (1825–1864), người sáng lập ra Đảng Xã Hội-Dân Chủ Đức hồi năm 1863 và là chủ tịch đầu tiên của đảng. Mãi 26 năm sau khi Đảng Xã Hội-Dân Chủ Đức ra đời, Friedrich Engels và một số người khác mới thành lập Quốc Tế Xã Hội Chủ Nghĩa, còn gọi là Quốc Tế II. Quốc tế này thu hút các Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa, trong đó có Đảng Xã Hội-Dân Chủ Đức. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong hàng ngũ Quốc Tế II có nhiều phái khác nhau, trái nhau về quan điểm và đường lối. Đến năm 1914 vì không thống nhất được với nhau về chiến lược cũng như phương thức đấu tranh nên Quốc Tế II phải giải tán.

Trong phong trào xã hội-dân chủ có một phái nhỏ những người theo chủ nghĩa Marx, chủ trương cách mạng bạo lực giành chính quyền, đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập chuyên chính vô sản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht… Về sau những người này tách ra thành lập Đảng Cộng sản. Lenin và những người CS căm ghét các lãnh tụ và đảng viên các Đảng Xã Hội-Dân Chủ, mạt sát họ tàn tệ, còn khi nắm được chính quyền ở Nga thì thẳng tay đàn áp, thậm chí tiêu diệt họ về thể xác.

Các phái khác trong phong trào xã hội-dân chủ thì ôn hòa hơn, họ chủ trương xét lại chủ nghĩa Marx, từ bỏ con đường bạo lực cách mạng, phủ nhận chuyên chính vô sản, v.v… như Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Rudolf Hilferding, Friedrich Adler… Những người này chú trọng công bằng xã hội, chủ trương quốc hữu hóa những xí nghiệp quan trọng về chiến lược, nhà nước can thiệp vào kinh tế, đối tác xã hội giữa những người lao động và những người thuê nhân công, xây dựng một xã hội dân chủ đa nguyên về tư tưởng, đa đảng về chính trị, dựa vào những nguyên tắc tự do và tình huynh đệ, bảo đảm triệt để quyền con người, bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người lao động – không chỉ giai cấp công nhân, mà cả giới trí thức, nông dân, các trại chủ và tầng lớp trung gian, kể cả các doanh nhân nhỏ và vừa. Họ cho rằng điều kiện quan trọng nhất để xác lập chủ nghĩa xã hội đúng thực chất là thực hiện nền dân chủ chân chính trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội.

Dân chủ chính trị phải bảo đảm cho người dân mọi quyền và quyền tự do của công dân, bảo đảm tính đa đảng, chế độ nghị trường, quyền phổ thông bầu cử, thượng tôn luật pháp và sự tham gia thực sự của người dân vào việc điều hành công việc xã hội.

Dân chủ kinh tế nhằm chống lại sự tập trung quyền lực kinh tế vào tay một thiểu số, để mỗi người đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và phân phối. Vì thế dân chủ kinh tế phải nhằm xây dựng một hệ thống kinh tế đảm bảo được việc sử dụng nguồn tài nguyên xã hội cho lợi ích của mọi người. Theo quan niệm của những người xã hội-dân chủ, quyền lực kinh tế trong xã hội không thuộc những người nắm phương tiện sản xuất, mà thuộc về những người điều hành chúng. Vì vậy áp dụng dân chủ kinh tế phải được bảo đảm không phải bằng việc tước đoạt sở hữu của những người chủ xí nghiệp, mà bằng cách làm cho đông đảo người lao động tham gia ngày càng nhiều vào việc điều hành doanh nghiệp, cả ở các xí nghiệp riêng lẻ (qua các hội đồng sản xuất, kiểm tra lượng người làm, việc trả công lao động và điều kiện lao động, hợp đồng tập thể giữa người lao động và chủ các xí nghiệp), cũng như trong phạm vi toàn xã hội (qua việc thành lập các cơ quan đối tác xã hội giữa người lao động và các nhà kinh doanh, việc mở rộng lĩnh vực sở hữu của thị chính, của hợp tác xã, của nghiệp đoàn, v.v…). Trước đây, những người xã hội-dân chủ chủ trương quốc hữu hóa và kế hoạch hóa, ngày nay, họ nhấn mạnh vai trò của thị trường, nhưng vai trò này phải được nhà nước điều tiết. Còn nhà nước phải khá “ôn hòa” và không được gây trở ngại cho sáng kiến riêng của cá nhân.

Dân chủ xã hội là mục tiêu cuối cùng của những người xã hội-dân chủ, nó nhằm bảo đảm mọi quyền lợi xã hội của người lao động (các quyền lao động, học vấn, nghỉ ngơi, trị bệnh, nhà ở, bảo đảm xã hội), cũng như phải xóa bỏ mọi hình thức áp bức, kỳ thị, người bóc lột người, bảo đảm các điều kiện để cho sự phát triển tự do của mỗi cá nhân.

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội-dân chủ phải đạt tới bằng nhưng phương tiện hòa bình và dân chủ, bằng sự tiến hóa dần dần của xã hội, nhờ những cải cách, nhờ sự hợp tác giữa các giai cấp, dựa trên sự ủng hộ của nhà nước dân chủ.

Những điều trình bày trên đây về chủ nghĩa xã hội-dân chủ không chỉ là lý thuyết mà đã được thực hiện hàng chục năm rồi trong thực tiễn ở nhiều nước châu Âu, đặc biệt ở Bắc Âu, như ở Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan; những nơi đó tự do dân chủ được đảm bảo tuyệt đối, xã hội rất trong sạch, hầu như vắng bóng nạn tham nhũng, nên chất lượng đời sống của người dân rất cao. Một vài nước châu Âu, như Đức, Pháp, Anh…, châu Mỹ, như Canada, châu Úc, như nước Australia cũng đã đạt được nhiều thành tựu của chủ nghĩa xã hội-dân chủ. Còn tình trạng các nước do các ĐCS đi theo con đường của chủ nghĩa Marx-Lenin, nhân dân bị thống trị bi đát như thế nào, tưởng không cần phải nói.

Nói đến những nhân vật đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn ở nước ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội-dân chủ thì tôi rất đồng tình với hai ông Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh, là trước tiên phải nói đến nhà chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926). Cụ là một nhà dân chủ Việt Nam không kêu gọi bạo lực, không có đầu óc chuyên chính. Người thứ hai chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội-dân chủ là Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (1920-1947). Ông đã sáng lập ra Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (ngày 21.09.1946), gọi tắt là Đảng Dân Xã. Đảng này theo nguyên tắc “chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân”, chủ trương “toàn dân chánh trị” và “chống độc tài bất cứ hình thức nào”. Nét độc đáo của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ là tư tưởng xã hội-dân chủ hòa quyện với giáo lý đức Phật.

Chúng tôi viết nhiều về chủ nghĩa xã hội-dân chủ, mà ít nói đến Đảng Xã Hội-Dân Chủ, vì nghĩ rằng, phấn đấu để thực hiện chủ nghĩa xã hội-dân chủ, không chỉ có các Đảng Xã Hội-Dân Chủ. Đảng của những người xã hội-dân chủ còn có thể mang nhiều tên khác, như Đảng Lao động, Đảng Công Chân, Đảng Công Bằng, Đảng Chính Nghĩa, v.v… Cái tên đảng không phải là quan trọng, cái chính, cái thực chất là cương lĩnh, là mục tiêu đấu tranh của đảng, tức là chủ nghĩa xã hội-dân chủ đích thực. Chúng tôi nhấn mạnh chữ “đích thực”, vì trên đời này, khi có những thứ tốt thuộc “hàng chính hiệu” thì thường cũng xuất hiện nhiều “hàng giả”, “hàng nhái”. Điều này dễ thấy ở một vài nước CS gọi là “xã hội chủ nghĩa”: Khi “hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới” bị sụp đổ hồi cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ trước thì ban lãnh đạo một vài ĐCS vội vàng thay đổi nhãn hiệu, đổi tên đảng thành Đảng Xã Hội-Dân Chủ, Đảng Xã Hội, Đảng Dân Chủ, và tuyên bố theo chủ nghĩa xã hội-dân chủ, chỉ cốt để bảo vệ quyền lực của giai cấp cầm quyền cũ, chứ thực ra họ vẫn giữ thực chất CS. Đó là một thực tế, các chiến sĩ dân chủ cần cảnh giác.

Viết đến đây, chúng tôi không thể không nhắc đến ý kiến của Giáo sư Phan Đình Diệu, một trong những nhà trí thức khả kính. Ý kiến của ông như thế này: “Tôi hy vọng là Đảng (cộng sản) sẽ tự biến đổi thàng Đảng xã hội dân chủ để lãnh đạo nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa dân chủ, như vậy thì cả vấn đề giữ quyền lãnh đạo cho Đảng (cộng sản) và tạo ra một nền dân chủ của xã hội đều được giải quyết một cách trọn vẹn, và do đó, nước ta sẽ sớm thực hiện được mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, hội nhập vào quốc tế.” Giáo sư Tiến sĩ Phan Đình Diệu giỏi về toán học, ông là người khảng khái, chính trực, nhưng chưa chắc ông đã giỏi về chính trị học. Bài toán khó khăn của Đất nước mà Tiến sĩ giải cách này, chúng tôi tin chắc rằng “đáp số” sẽ làm ông thất vọng nặng nề!

Nhân tiện, cũng xin nói thêm điều này: hiện nay ở Việt Nam, có những nhân sĩ, trí thức… đề nghị đổi tên ĐCSVN thành Đảng Lao Động Việt Nam, đổi tên nước CHXHCNVN thành Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam, tưởng như vậy thì tình hình Việt Nam sẽ thay đổi hẳn, mọi sự sẽ tốt lên. Về chuyện đổi tên, kẻ viết bài này có học được một bài học rất thấm thía do Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh dạy cho. Xin chia sẻ cùng các bạn: Năm 1950, chúng tôi được triệu tập đến căn cứ địa của Trung Ương để tham dự cuộc họp chuẩn bị cho việc đổi tên ĐCS tại Đại hội Đảng năm 1951. Cụ Hồ bước lên bục giảng giải đáp thắc mắc cho khoảng ba trăm cán bộ cao cấp và trung cấp đến họp. Cụ mở nắp hộp thuốc lá thơm của cụ nhãn hiệu CRAVEN A. Giơ cao nắp hộp phía có chữ CRAVEN A lên trước mặt chúng tôi, cụ lớn tiếng nói: “Đây là ĐCS”, rồi cụ xoay nắp hộp mặt trái phía trong không có chữ, đưa lên và nói tiếp: “Đây là Đảng Lao Động”. Rồi cụ thủng thẳng hỏi: “Đã rõ chưa? Có khác nhau gì không?” Cả hội trường ầm vang tiếng đáp: “Rõ rồi ạ! Dạ, không khác nhau gì cả!”.

Đúng là bài học nhớ đời! Dưới thời Đảng Lao Động Việt Nam cũng như dưới thời ĐCSVN, dưới thời VNDCCH cũng như dưới thời CHXHCNVN, mọi tầng lớp nhân dân đều phải chịu biết bao thảm kịch! Lẽ nào các nhà trí thức, các nhân sĩ và toàn dân ta không thấy hay sao?

CẦN CÓ MỘT TƯ DUY ĐÚNG

Chúng tôi đánh giá cao tâm nguyện của Luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, khi hai ông kêu gọi các đảng viên cộng sản hãy “tuyên bố tập thể ra khỏi Ðảng và thành lập một Ðảng mới”, Đảng Xã Hội-Dân Chủ. Lời kêu gọi xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng, đa nguyên và kêu gọi thành lập một Đảng Xã hội-dân chủ đáng trân trọng. Có người còn cho đó là “bản tuyên ngôn về con đường nhất thiết phải đi…” mặc dù đó chỉ là một lời kêu gọi thôi, không có cương lĩnh, mục tiêu, chương trình gì cụ thể cả.

Thật ra, lời kêu gọi đó của hai ông không có gì mới. Khi nói đến “tuyên ngôn”, thiết tưởng cần phải nhắc lại để mọi người nhớ: Cách đây trên 7 năm, lần đầu tiên trong lịch sử phong trào dân chủ nước ta, đã từng có một bản tuyên ngôn của 118 công dân ở trong nước (xin nhấn mạnh ba chữ ở trong nước) khao khát tự do dân chủ được công bố công khai ngày 08.04.2006. Đó là “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” (còn gọi là Tuyên ngôn 8406). Tuyên ngôn đó đã nói rất rõ ràng và mạnh mẽ về mục tiêu đấu tranh cho một chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng, mục tiêu đấu tranh cho mọi quyền tự do, dân chủ. Tuyên ngôn đó, được trên 5000 người Việt Nam trong và ngoài nước công khai ký tên, và được 140 chính khách quốc tế bảo trợ, trong đó có cố Tổng thống Vaclav Havel.

Tuyên ngôn 8406 vạch rõ rằng, sau khi cướp được chính quyền, ĐCS đã thủ tiêu quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam, đã chà đạp thô bạo tất cả những quyền thiêng liêng về tự do, dân chủ, cũng như quyền được sống yên bình và mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn 8406 nhận định rằng, vì “lấy chủ nghĩa Mác-Ăng-ghen-Lênin-Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, kết hợp với thực tiễn Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng” nên ĐCS đưa “bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn Dân Việt Nam”, … “đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người của Nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả hai mặt tinh thần và thể chất của toàn Dân tộc Việt Nam”. Tuyên ngôn 8406 nói rõ “Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu.” Còn “Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền cơ bản của toàn Dân sau đây: Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận…”, “Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử…”, “Quyền Tự do hoạt động Công đoàn độc lập và Quyền Đình công chính đáng…”, “Quyền Tự do Tôn giáo…”. Tuyên ngôn 8406 tuyên bố rõ ràng “Phương pháp của cuộc đấu tranh này là hòa bình, bất bạo động…” (các chữ in đậm trong các ngoặc kép là theo đúng nguyên bản).

Chúng tôi nghĩ rằng Tuyên ngôn 8406 này rất xứng đáng làm bảng chỉ đường cho phong trào đấu tranh giành Tự Do, Dân Chủ ở nước ta. Chính vì đấu tranh cho một Cương lĩnh đúng đắn như vậy, nên đến nay dù bị khủng bố rất ác liệt, hàng trăm chiến sĩ dân chủ của Khối 8406 đã bị truy bức, sách nhiễu, đàn áp hết sức tàn bạo, bị tống vào tù ngục CS, bị quản chế tại nhà, nhưng phong trào dân chủ vẫn được duy trì và ngày càng phát triển. Cho đến nay đã có 190 thành viên của Khối 8406 là nạn nhân của sự đàn áp như vậy, trong số đó 65 chiến sĩ dân chủ bị lãnh án tù giam từ 7 năm trở lên! Rất nhiều chiến sĩ của Khối 8406 đã nêu gương đấu tranh kiên cường trong nhà tù. Chúng tôi không thể nêu hết tên của họ, vì sợ chiếm nhiều chỗ trong bài.

Cũng cần nói thêm, Khối 8406 còn đề ra “Cương lĩnh Khối 8406” và công bố “Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn & 8 bước”. Khối 8406 đã phát hành tờ bán nguyệt san “Tự Do Ngôn Luận”, vừa là báo mạng vừa là báo giấy có 32 trang A4 để vận động cho tự do dân chủ, chống chế độ độc tài toàn trị. Từ ngày 15.04.2006 đến ngày 01.09.2013, bán nguyệt san không xin phép này đã ra được 178 số. Khối 8406 còn thường xuyên ra những lời tuyên bố, những lời kêu gọi, những nhận định, những kháng thư… để hướng dẫn dư luận, phản đối nhà cầm quyền và động viên đại chúng đấu tranh.

Chúng tôi nghĩ rằng cần phải nói những điều này để mọi người nhìn thấy rõ những thành tựu đã có, không vì những hiện tượng mới bộc phát mà che lấp những thành tựu đã thực hiện được bằng nỗ lực, bằng xương máu, nước mắt và mồ hôi của hàng trăm, hàng nghìn người!

Khi đọc kỹ những bài viết và bài nói (trả lời phỏng vấn) của Luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, chúng tôi không thể không nói đến tính hời hợt, thô thiển, chưa chín chắn của những lập luận của hai ông.

Nhiều người có nhận xét về điều ông Lê Hiếu Đằng đã cho biết: “Nằm trong bệnh viện… tôi đã suy nghĩ, đọc một số bài báo rồi các nhà văn, nhất là những nhà văn quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu” rồi ông mới “thấy sự bi thảm của thân phận con người trong cái gọi là CNXH ở miền Bắc, một xã hội không có bóng người”, ông chuyển biến tư tưởng và hạ bút viết bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”. Người đọc có thể nghĩ rằng sự hiểu biết của ông Lê Hiếu Đằng như thế là chưa sâu sắc. Nhưng dẫu sao tôi cũng mong rằng nhận thức của ông Đằng còn chín chắn hơn nhiều so với cái “hiểu loáng thoáng” của ông Nguyễn Tất Thành1 hồi năm 1920, khi ông này nhảy từ Đảng Xã Hội Pháp sang Quốc tế III; mà vì cú nhảy đó Đất nước và Dân tộc Việt Nam đã và đang chịu biết bao tai họa! Chuyện ông Lê Hiếu Đằng chuyển từ ĐCS sang cổ động cho Đảng Xã Hội-Dân Chủ làm ta nhớ đến “cú nhích chân” (cụm từ của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu) của ông Nguyễn Tất Thành mà Tiến sĩ đã nhắc đến trong bài “Xưa nhích chân đi, giờ nhích lại” bước từ Đảng Xã Hội Pháp sang Quốc tế III của Lenin, chỉ vì ông Nguyễn Tất Thành thấy “Đệ Tam Quốc Tế rất chú ý đến vấn đề thuộc địa”2, …“Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa Xã Hội và chủ nghĩa Cộng Sản là gì thì tôi (tức Nguyễn Tất Thành) chưa hiểu”3. Thậm chí “Sơ thảo luận cương về các dân tộc và thuộc địa” của Lenin đăng trên báo L’Humanité ngày 16-6-1920 thì “ngay cả chữ nghĩa trong văn bản” ấy ông Nguyễn Tất Thành “cũng chỉ hiểu loáng thoáng thôi”4.

Về vấn đề thành lập đảng đối lập, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã viết chí lý trong bài “Căn bệnh khủng hoảng trí tuệ”: “…Là luật gia, là nhà hoạt động chính trị, ông Đằng nói đến thành lập đảng đối lập với chính quyền cộng sản có vẻ rất tài tử, khơi khơi. Ít nhất ông phải phác họa vắn tắt về cái chủ trương, đường lối (của đảng ấy) như thế nào để người đọc biết ý ông ra sao.”

Hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận nên xem lại mình có ngây thơ không, khi nói rằng: “Chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng, chứ chưa có một văn bản nào cấm điều này? Mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Đó là quyền công dân chính đáng của chúng ta.”

Các ông quên rằng hai ông cũng như toàn dân nước ta đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN hay sao? Xưa nay có bao giờ ĐCS coi trọng luật pháp, coi trọng nguyên tắc pháp lý đâu, tất cả những thứ đó trong mắt đám cầm quyền CS chỉ là những quan niệm tư sản về pháp quyền phải vứt bỏ. Ngoài miệng họ vẫn nói “thượng tôn pháp luật”, nhưng đó là thứ “pháp luật phi pháp” của họ thôi mà họ bắt người dân phải theo! Thực ra họ có coi pháp luật ra cái gì đâu? Thế thì mấy chữ của ông Lê Hiếu Đằng “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam” có nghĩa lý gì với họ?

Thành thật mà nói, đọc những điều hai ông nói và viết về dân chủ đa đảng và về Đảng Xã Hội-Dân Chủ, chúng tôi thấy rằng nhận thức của hai ông còn… – xin đừng giận vì lời nói thẳng – thô thiển và mơ hồ. Về vấn đề này, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhà báo Ngô Nhân Dụng, viết trong bài “Ông Hồ Ngọc Nhuận cần đổi cách suy nghĩ”. Ông Ngô Nhân Dụng có lời khuyên rất chí lý: “Trong lúc tranh đấu để thiết lập một xã hội dân chủ tự do chúng ta cần sống theo lối tự do dân chủ”. Chúng xin nói thêm: Mà muốn sống theo lối tự do dân chủ thì phải hiểu thấu đáo xã hội dân chủ tự do đích thực nó phải như thế nào?

Cũng như khi kêu gọi thành lập Đảng Xã Hội-Dân Chủ thì phải hiểu thấu đáo về chủ nghĩa xã hội-dân chủ, về lịch sử của phong trào xã hội-dân chủ thế giới, về mục tiêu của chủ nghĩa đó qua các thời kỳ lịch sử cũng như về cương lĩnh của Đảng Xã Hội-Dân Chủ, phải nói rõ sự khác biệt to lớn của mục tiêu của chủ nghĩa xã hội-dân chủ so với chủ nghĩa xã hội-chuyên chính vô sản, tức là chủ nghĩa xã hội- độc tài của những người cộng sản. Đáng tiếc là hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận đã không làm được điều đó. Có chỗ ông Lê Hiếu Đằng lại viết ông muốn “thành lập một đảng mới, chẳng hạn như đảng Dân Chủ-Xã Hội”. Người đọc cảm thấy dường như ông chưa chắc chắn lắm, hoặc chưa quyết định dứt khoát. Thế thì làm sao người ta có thể đáp ứng lời kêu gọi của ông?

Tôi ngạc nhiên khi nghe Luật gia Lê Hiếu Đằng trả lời phóng viên RFI, ông nói rằng ông “phân tích theo quan điểm Mác-Lênin thôi”, dựa theo những điều ông đã “học abc của chủ nghĩa Mác-Lênin” thì ông thấy chế độ độc đảng là “vô lý, cái này nó phản lại (ý nói chủ nghĩa Mác-Lênin)”.

Như vậy là ông không biết rằng cái gọi là “chủ nghĩa Mác-Lênin” của Lenin và Stalin bao giờ cũng chủ trương độc đảng, tức là chỉ một mình đảng cộng sản độc tôn thống trị, cái đó Lenin gọi là “hegemonia” (Nhà xuất bản Sự Thật dịch là độc quyền lãnh đạo) của ĐCS. Chính cái đó mới đẻ ra chế độ độc tài toàn trị CS với nguyên tắc “chuyên chính vô sản” – đó là nguyên nhân của mọi tai họa của Đất nước và Dân tộc VN ta! Thế mà ông Lê Hiếu Đằng lại cho chế độ độc đảng là “vô lý, cái này nó phản lại” chủ nghĩa Mác-Lênin!

Tôi giật mình khi thấy ông nói rằng: “Trong cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” ông đại tá nói thời kỳ Mao già rồi cũng nghiêng về khuynh hướng dân chủ xã hội của Đệ Nhị Quốc tế, rồi bản thân ông cũng đề nghị như vậy”! Có thể nào một người đang kêu gọi thành lập Đảng Xã Hội-Dân Chủ lại có thể mơ hồ đến thế về tên độc tài CS đẵm máu nhất nhì thế giới của thế kỷ 20?

Hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận kêu gọi các đảng viên cộng sản ra khỏi Đảng để thành lập Đảng Xã Hội-Dân Chủ đối lập với ĐCS. Có lẽ hai ông chưa nghĩ sâu rằng: nếu một Đảng Xã Hội-Dân Chủ chỉ gồm rặt những đảng viên cộng sản cũ thì cái Đảng Xã Hội-Dân Chủ đó có thể bảo đảm thực hiện đúng tinh thần và thực chất của chủ nghĩa xã hội-dân chủ đích thực hay không? Hay một thời gian nào đó, đảng ấy sẽ mất đi tính đối lập mà quay trở lại thỏa hiệp với đảng cầm quyền? Một Đảng Xã Hội-Dân Chủ kiểu đó có khả năng thâm nhập được vào đại chúng không? Hay nó chỉ tự đóng mình trong câu lạc bộ “các cụ lão thành cựu đảng viên CS”? Vì sao hai ông không đặt vấn để rộng rãi hơn, không kêu gọi các tầng lớp khác, thanh niên, công nhân, lao động, trí thức, nông dân, doanh nhân, trại chủ cùng tham gia Đảng Xã Hội-Dân Chủ? Chính những lớp người này không bị những nếp nghĩ theo lối CS hằn sâu trong óc, không bị nhiễm sâu trong máu những tư tưởng, phong cách CS mới có khả năng tiếp thụ chủ nghĩa xã hội-dân chủ đích thực, mới có khả năng cạnh tranh với ĐCS và ít khuynh hướng thỏa hiệp với ĐCS. Cạnh tranh thật sự với ĐCS, đối lập chính trị thật sự với ĐCS thì mới có hy vọng thay đổi chính quyền qua các cuộc bầu cử tự do, chứ nếu cứ nghĩ rằng “cùng hợp tác (với ĐCS) để thúc đẩy xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam” thì e rằng chẳng mấy chốc Đảng Xã Hội-Dân Chủ chỉ gồm các cựu đảng viên CS sẽ trở thành “cái đuôi” của ĐCS!

Dù chúng tôi có nhiều thiện cảm với chủ nghĩa xã hội-dân chủ, nhưng để đấu tranh với ĐCS, chúng tôi nghĩ rằng không nhất thiết đảng đối lập phải là (hoặc chỉ là) Đảng Xã Hội-Dân Chủ mà còn cần đến nhiều đảng khác nữa, nhiều tổ chức, nhiều phong trào, nhiều diễn đàn, nhiều mặt trận, nhiều liên minh, ngay cả nhiều hội đoàn có hay không có tính chính trị nữa. Mỗi đảng, mỗi tổ chức đại biểu cho một lớp người có ý hướng, có quyền lợi, có mục tiêu, có sở thích… giống nhau, tất cả những cái đó hình thành một xã hội dân sự mạnh mẽ mới có khả năng đối lập với ĐCS và chính quyền CS.

Dù rằng trong nhận thức, quan niệm hoặc cách diễn đạt hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận còn có chỗ bất cập, thiếu sót, nhưng hai ông đã can đảm gióng lên tiếng nói chính nghĩa trong lúc nhiều người còn mê ngủ. Điều đó thật đáng hoan nghênh ./.

Ngày 01/09/2013

Nguyễn Minh Cần

_____________________________________________

1. Người viết cố ý không dùng tên Nguyễn Ái Quốc, vì đó là một bút danh tập thể của một nhóm người mà ông Nguyễn Tất Thành đã chiếm làm của riêng.

2. Trích từ sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của Trần Dân Tiên.

3. Trích từ bài “Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lenin” của Hồ Chí Minh.

4. Lời của Hồ Chí Minh được nhắc lại trong bài “Từ Nguyễn Tất Thành đến Hồ Chí Minh” của Lữ Phương.

12 Phản hồi cho “Chuyện dài ra đảng và đa đảng [2]”

 1. Bắc kỳ di cư says:

  Mặc dù đồng ý về mặt lý thuyết là hành động “hy sinh cái thân già sắp mục vì bệnh tật ” của ông LHĐ (nói nôm na là thí mạng cùi) cũng có cái công dụng là có thể làm cho đảng CSVN bị lung lay, nếu có nhiều đảng viên CS bỏ đảng để gia nhập đảng ông sắp thành lập. Nhưng NVHN (Người Việt Hải Ngoại) cũng không nên hấp tấp nhắm mắt bốc đồng “a dua’ đi theo ông ta.Như vậy thể hiện một thái độ thận trọng biết cân nhắc.Người Tây phương có câu nói “không nên bỏ hết các trái trứng chung trong một cái rổ ” (il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier).

  • Nam kỳ di tản says:

   Trong hoàn cảnh Chánh trị hiên nay tại Vn. Chúng ta phải đoàn mọi từng lớp nhân dân chống lại CS độc tài . Nhiều ông Đằng sẻ hợp thành sức manh chờ cơ hội đột phá . Khi chúng ta có đoàn kết thì chỉ Cần cơ hội thôi . Đừng nhảm nhí , cái mà cs vn sợ hiện nay là Đảng viên phản tỉnh( chúng gọi là tư tương tiêu cực đấy).nghi kỵ quá củng không ích gì chỉ MỚI NGHE MÙI ĐỊCH, THÌ VU KHỐNG LÀ ỈA TRONG QUẦN RỒI

   • Bắc kỳ di cư says:

    Muốn đứng vững thì phải dựa trên hai chân, một trong ( quy tụ cán bộ phản tỉnh như ông LHĐ đề nghị) , một ngoài ( quy tụ các khuynh hướng hải ngoại). Đa nguyên dân chủ là vậy (không có gì phải văng tục hạ cấp).
    Chú thích (Việt Kiều Canada):
    Câu “thí mạng cùi” chỉ để nói không còn gì để mất.
    Trích: Chuyện dài ra đảng và đa đảng [2] của Tác giả: Nguyễn Minh Cần
    Khi đọc kỹ những bài viết và bài nói (trả lời phỏng vấn) của Luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, chúng tôi không thể không nói đến tính hời hợt, thô thiển, chưa chín chắn của những lập luận của hai ông….
    Cạnh tranh thật sự với ĐCS, đối lập chính trị thật sự với ĐCS thì mới có hy vọng thay đổi chính quyền qua các cuộc bầu cử tự do, chứ nếu cứ nghĩ rằng “cùng hợp tác (với ĐCS) để thúc đẩy xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam” thì e rằng chẳng mấy chốc Đảng Xã Hội-Dân Chủ chỉ gồm các cựu đảng viên CS sẽ trở thành “cái đuôi” của ĐCS!

  • Nam kỳ di tản says:

   Tôi xin đơn cử một thí dụ điển hình cho danh từ ĐỐI LẬP chánh trị .
   Nước nào có chế độ đại nghị thì mới có sinh hoạt đảng phái đối lập như thi dụ : Úc, Canada,Anh,Nhật…v..v.ở đó chánh phủ cầm quyền (là đảng chiếm đa số dân biểu )sẽ ĐƯỢC kiểm soát bởi CÁC ĐẢNG có tỉ số dân biểu ít hơn .
   Trong nghị trường có những lúc tranh luận nhau về nhưng NGHỊ TRÌNH(. Agenda) họ đươc trọng tài bơi người chủ tich (speaker) nhưng có lúc sôi nổi như muốn đấm nhau . Truyền thông gồm những chuyên gia học giả theo dỏi và tương trình đến công chúng dư luận được thăm dò qua các cơ quan truyền thông thống kê nên nghị trình sẽ được đánh giá cao, thấp mà thực thi.
   Chúng ta bàn về chuyện đối lập như thế nào ?đối vơi cộng sản quốc hội chỉ là công cụ theo sư chỉ giáo của ĐảngCS làm gì có đối lập.
   Có thể Ông Đằng và ông Nhuận biết rất rỏ là có rất nhiều đảng viên bất mản hay phản tỉnh nên phát động một phong trào mới ,bắt đầu bằng các đảng viên cs ly khai trước rồi nới rộng tới quần chúng từ từ ,ông hi vọng là sẽ có những đảng viên đại biểu quốc hôi tham gia.
   Vấn đề là ly gián nhân sự cho suy tàn lực lượng CS chứ không phải giành chánh quyền bằng cách đối lập .
   MỘT CHÁNH ĐẢNG Ở ÚC NHƯ ĐẢNG LAO ĐÔNG PHẢI MẤT 13 NĂM VÀ THAY ĐỔI 4 LẢNH TỤ MỚI GIÀNH THẮNG LỢI ĐỂ LẬP CHÁNH PHỦ(4 mùa bầu cử) TỪ LIÊN ĐẢNG TỰ DO-QUỐC GIA.(1996-2007).LIÊN ĐẢNG NÀY TRANH ĐẤU CHO ĐẾN 7 NĂM SAU MỚI GIÀNG LẠI QUYỀN LẬP CHÁNH PHỦ( thay 3 lần lảnh tụ ).cho nên nói đối lập để giành chánh quyền từ cs rất khó ai đoán được mãi đến bao giờ.nếu ông ĐẰNG ông NHUẬN làm đối lập 5 năm trở lên trong các công tác tích cực tuyên truyền lật tẩy cs , tạo niềm tin mới cho đồng bào thì chưng đó thời gian là tối thiểu mà thôi

 2. Phan Huy says:

  Chuyên Kể về Một Thời Cuồng Điên

  Câu chuyện bắt đầu từ bên trời Âu
  Trong trí tưởng tượng hai ông già râu
  Về một thế giới đại đồng toàn hảo
  Ở đó con người bình đẳng như nhau…

  Rồi ở nước Nga có một chàng điên
  Đầu óc nổi loạn tên là Lê Nin
  Đem ra quảng cáo cho tuồng hát dạo
  ‘Cuộc cách mạng của con người trên hành tinh.’

  Cách mạng bắt đầu ngay tại nước Nga
  Máu chảy đầu rơi bảo táp phong ba
  Hàng chục triệu người chết trong hờn oán
  Cuối cùng nước Nga trở thành nước ma…

  Cách mạng xã hội lây sang nước Tàu
  Phá huỷ tất cả làm lại từ đầu
  Đói rách triền miên, người thành con thú
  Đặc quyền đặc lợi dành riêng đảng Mao…

  Cách mạng xã hội tràn sang Đông Âu
  Những dân tộc này thật là khổ đau
  Chìm trong đêm đen sau bức màn sắt
  Xe tăng, đại bác đè siết trên đầu…

  Cách mạng xã hội lấn sang Cam pu Chia
  Cả nước thành một cánh đồng  mộ bia
  Đầu lâu, xương người chất cao như núi
  Bầy diều hâu đỏ réo nhau đi về…

  Cách mạng con người truyền sang nước ta
  Bởi một thằng con nghiệp chướng oan gia
  Cứu mình chưa xong đòi đi cứu nước
  Mang về từ cái nôi Mạc tư Khoa.

  Thế rồi mù quáng như con thiêu thân
  Lao vào ngọn lửa quên ngủ quên ăn
  Cả nước ra quân trên đường cách mạng
  Chẳng biết về đâu trên cõi dương gian.

  Chỉ biết đi theo cái gậy lộ trình
  Của đảng tiền phong vô địch tài tình
  Tiến nhanh tiến mạnh trên đường chủ nghĩa
  Thẳng đến thiên đàng hạnh phúc quang vinh.

  Nhắm mắt mà đi, về đâu? không cần biết!
  Đã có đảng lo, suy nghĩ làm gì?
  Đi lui trở về thành con người vượn
  Mà cứ tưởng mình đệ nhất văn minh…

  Cho đến ngày nay năm châu thế giới
  Qua cơn ác mộng một thời cuồng điên
  Nước ta vẫn còn chìm sâu đêm tối
  Chủ nghĩa phi nhân và đảng bạo quyền.

  Trích http://fdfvn.wordpress.com

 3. Vũ duy Giang says:

  Khi còn ở VN, LS.Lê thị Công Nhân bị tù vì là thành viên khối 8406.Sau được thả,và qua Mỹ, thì bà thú nhận là đảng viên của Việt Tân! Bây giờ tác giả Nguyễn minh Cần”…nghĩ rằng tuyên ngôn 8406 này rất xứng đáng làm BẢNG CHỈ ĐƯỜNG cho phong chào đấu tranh dành tự do,dân chủ ở nước ta”,như phong trào lập đảng Dân chủ,Xã hội của các ông Lê hiếu Đằng,và Hồ ngọc Nhuận(cùng
  “thành phần thứ 3″với BS.Nguyễn đan Quế trước 1975,mà không thấy ông này lên tiếng ủng hộ?).

  Thực ra,”bảng chỉ đường”này chỉ lập lại phần nào những tuyên ngôn khác,của “Cao trào Nhân bản” của BS.Quế,Tập hợp Dân chủ đa nguyên,và bảng chỉ”Con đường VN”,v..v…Nên không nên”thần tượng hóa”,dù đã được”TRÊN 5000 người VN trong và ngoài nước công khai ký tên”so với TRÊN 100.000 người ký tên cho PBSOS đưa hàng trăm người vào tham quan”Nhà trắng”!

  Hình như mới đây các tiệm Phở bò và Vịt Tiềm đắt khách tại Đông Âu,và Úc châu, sau khi người VN ở Mỹ,và Tây Âu đã chán ăn những món này?!

  • Mười Vũ says:

   Vũ duy Giang cần phải đính chánh sự nhâm lẩn của ông Và xin lổi Ls NTCN về viêc ông viết cô Nhân đi Mỹ và là đảng VT. Hảy làm homework về việc này ngay .

   • Vũ duy Giang says:

    Cám ơn”10 Vũ”đã chú ý đến sự nhầm tên của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy với tên của LS.LTCN,vì tới hiện nay chỉ có TKTT nói là vào đảng VT do nhà”đối kháng” Nguyễn thanh Giang”giới thiệu”!

    Để cáo lỗi cùng bà LTCN,thì khi nào bà qua Mỹ,sẽ không mời bà đi ăn…Vịt Tiềm,mà ăn món ăn ngon khác của VN!

   • Builan says:

    Đúng vậy thưa bạn Mười Vũ !
    Xin phép đình chính giúp bạn: LTCN chứ không phaỉ Ntcn

    Còn bên tê ? _ có lẽ là TKTT !
    BL tôi LỘN thì tha thứ được , VDG thi khó tha ! hahahaha

  • Chinh Nguyen says:

   Ông Vũ duy Giang mở đầu bài viết đã sai rồi thì còn nói gì đúng được nữa . LS . Lê Thị Công Nhân không hề qua Mỹ và cũng không hề nói mình là VT. Lê hiếu Đằng,và Hồ ngọc Nhuận là CS chứ không phải là thành phần thứ ba hay tư gì hết.

   • Vũ duy Giang says:

    Lê hiếu Đằng là sinh viên phản chiến(VC”nằm vùng)cùng Huỳnh tấn Nẫm)ở Saigon trước 1975.Còn Hồ ngọc Nhuận là dân biểu VNCH(phe”thành phần thứ 3″cùng BS.Nguyễn đan Quế),sau 1975 thì mới lộ”chân tướng là VC”nằm vùng”,cũng như Phạm xuân Ẩn củng là VC”nằm vùng”trong báo Times của Mỹ,và 1 điệp viên CSVN khác cũng”nằm vùng”ngay trong Dinh Độc lập!

    Thời VNCH đến tháng 4,1975 chỉ có”thành phần thứ 3″(giữa VC và VNCH), chớ không có”thành phần thứ tư gì hết”! Nên nếu “biết thì CHỈNH,nếu không biết thì để NGUYÊN”, nghĩa là nếu”Biết,thì thưa,thì thốt.Không biết,thì dựa cột mà nghe”

 4. ĐẠI NGÀN says:

  CÁI HỐ CỦA NHỮNG DANH TỪ

  Chữ “hố” ở đây có thể hiểu là bị hố, hay lòng cái hố cũng được. Có nghĩa danh từ thường khi chỉ là cái bẫy để lừa dối nhằm làm sụp bẫy con người. Những cái bẫy hay cái hố đó sau đây được phân tích qua các từ ngữ : đảng – xã hội – dân chủ – cộng sản – chủ nghĩa, là các từ ngữ hiện nay đang được người ta nói đến nhất. Nhưng nội hàm hay từ nghĩa của chúng là gì ? Cũng như từ các cách tổ hợp khác nhau giữa chúng, ý nghĩa hay nội dung của chúng cũng thành khác. Chúng ta hãy từ từ phân tích. Vì toàn bộ những điều đó từng làm bao người bị hố hay bị bẫy cho tới nay.
  Đảng : tập hợp có tổ chức những cá nhân con người nhằm thực hiện một tiêu đích chung nào đó của họ.
  Xã hội : ý nghĩa hướng đến chung toàn thể xã hội, hay mọi người, trong cách tốt đẹp nhất.
  Dân chủ : Mọi người dân trong nước nắm quyền lực cao nhất theo cách hoàn toàn bình đẳng với nhau.
  Cộng sản : học thuyết do Các Mác đưa ra nhằm tiến tới một xã hội kinh tế tập thể, tức không còn có tư hữu, và mọi người làm việc theo sự phân công chung, cũng như được thụ hưởng sản phẩm theo sự phân phối chung. Như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa dân chủ xã hội, đồng thời những khái niệm “đảng” cũng đi theo đó, như đảng cộng sản, đảng dân chủ xã hội, đảng xã hội dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa chẳng hạn.
  Chủ nghĩa : niềm tin theo định hướng và nền tảng chung, trên cơ sở của lý thuyết do một hay nhiều người nào đó đã đưa ra.
  Rõ ràng từ cách lắp ghép các cụm từ trên theo cách khác nhau, người ta có được một tên gọi hay ý hướng nào đó muốn hướng tới.
  Như vậy có nghĩa một chính đảng nào đó theo dạng trên cũng đều phải có yếu lĩnh, tức tôn chỉ, hay cương lĩnh của mình. Nhưng có điều “chủ nghĩa xã hội” nếu được hiểu theo ý nghĩa của chủ nghĩa cộng sản tức là “xã hội chủ nghĩa”, thì đó chỉ là một. Và cái cốt lõi ở đây không thể ra khỏi chuyên chính vô sản hay phải là độc đảng. Đó là xã hội đơn nguyên mà không phải đa nguyên. Xã hội đa nguyên phải ra khỏi quan điểm này, tức là ý nghĩa đa đảng trong bình đẳng, cũng như trong vô vàn các tên gọi và mục đích khác nhau. Bởi thế những đảng viên cs nào mà ra khỏi đảng cs, họ cũng không còn mục đích của đảng cs nữa, trừ khi đảng cs lại bị phân chia hay phân hóa ra thành những đảng cs khác nhau.
  Điều này cũng cho thấy ông Lê Hiếu Đằng còn hiểu rất lơ mơ về học thuyết Mác, về CNCS khi ông ta nói “Chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng, chứ chưa có một văn bản nào cấm điều này? Mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Đó là quyền công dân chính đáng của chúng ta”. Hoặc nói “phân tích theo quan điểm Mác-Lênin thôi”, dựa theo những điều ông đã “học abc của chủ nghĩa Mác-Lênin” thì ông thấy chế độ độc đảng là “vô lý, cái này nó phản lại (ý nói chủ nghĩa Mác-Lênin)”. Đúng như qua lời ông Nguyễn Minh Cần đã trích dẫn.
  Vậy thì nếu không hiểu thấu đáo về CNM, CNCS, liệu các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận có am hiểu tốt ý nghĩa của hai khái niệm dân chủ xã hội hay xã hội dân chủ mà không có hơi hướm gì của CNCS trong đó hay không. Điều này phải chờ hai ông đưa ra cương lĩnh đảng mới của mình thì mới thấy rõ. Nhưng nếu chính trị chỉ được hiểu theo dạng “phong trào” hay dạng hướng theo “thời cuộc” nào đó thì quả cũng khó mà hi vọng gì được. Đó cũng là ý nghĩa tại sao đã độc đảng thì khó mà ra khỏi đảng được. Còn đa đảng thì việc vô ra đảng này hay đảng khác là tùy diễn biến tâm lý khách quan của những thành phần liên quan nói chung. Nhưng còn điều quan trọng nhất, đảng cs được Mác quan niệm như là “sứ mệnh giai cấp” hay “sứ mệnh lịch sử”, điều này từ khởi thủy của nó đã gần với cái gì đó mang tính chất thần bí, không thể giải thích theo cách khoa học khách quan, hay rõ ràng được, và điều này cũng làm cho đảng cs mác xít hoàn toàn không giống với bất kỳ các đảng phái nào trong hệ thống xã hội đa đảng thông thường tức bình thường được. Chắc ông Đằng, ông Nhuận có lẽ hãy còn chưa thấu đáo hết các ý nghĩa hoặc khía cạnh này.

  Võ Hưng Thanh
  (09/9/13)

Phản hồi