WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho ““Đồng chí Ngô Thời Nhiệm””

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Tụi thất học cỡ như Hù chí minh và toàn đảng CSVN mới dám hỗn láo như thế. Hù chí minh gọi Trần Hưng Đạo là “bác” xưng tôi, thì bọn con cháu hắn nay gọi Ngô Thời Nhiệm là “đồng chí” cũng không lạ!!!! Bọn chúng “vơ vào” người yêu nước, người tốt, đem đội mũ “đồng chí”, để mị dân. Chỉ có bọn “cực ngu” như CSVN mới làm nổi những chuyên khắm khú kiểu này mà thôi!!!! Mai đây chúng sẽ gọi vua Trần Thánh Tôn là Chủ Tịt Trần. Bịt mũi lại mỗi khi nói tới bọn vượn khỉ CSVN!!!

Leave a Reply to Hồ Bác Cụ