WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:09:am 01/08/08 Đăng ngày “August 1st, 2008”

Nơi bến đò Nguyễn Văn Trỗi

Nơi bến đò Nguyễn Văn Trỗi

Tôi cảm thấy trong thâm tâm chính mình, như là một thân cây cao su kia, cũng đang rĩ ra những giòng chữ viết nhằm chữa lành và hàn gắn lại những vết thương chiến tranh xưa cũ. Mong rằng những gì tôi viết không là văn tế về quá khứ

01:09:am 01/08/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »